Impamwang 21

1Pamakayari, ay nahêlêk koy pinahilyan bayro ha unan luta haka ha angkahêlêk ha langit. 2Haka nahêlêk koy bayoy balayan ni Apo Namalyari, ya bayoy Jerusalem, ya an-umaypan angkaubat ha langit, kan Apo Namalyari. Habaytoy nanad ha mihay babayi ya inlêan hên binaroan hên manupa ha lalaki ya an-ikasal kana. 3Bayo main akon nagilam ya makhaw ya habi ya naubat bayro ha iknoan mamaala, ya wana, “Amêhên, ampaidi yay na hi Apo Namalyari hên kalamoy pinili na hên mag-in kana. Hiyay na ya makalamo la, haka panay la yay nan makalamo. 4Hiyay mamunah hên luwa ha mata la. Ayn nanan makaranas hên kamatsan, pamanyêngên, pamanangih haka ilab, ta habayto ay ayn ana.” 5Wanay na êt hên naghabi hên hatoy nakaikno hên ampamaala, “Ambayoên ko ya kaganawan.” Wana êt kangko, “Ihulat moy habayto ta habaytoy mapaypaniwal-an haka pêtêg.” 6Bayo wana kangko, “Nayari ngan ya habayto! Hiko ya Alpha haka Omega, ya labay habiên, ya hikoy ampangubatan haka ya anggaan hên balang hino. Hilay angkaangan, ay digaloan kon lanêm ya ubat ha sibol ya ampam-in biyay. 7Habayto ya idigalo kanlan mipanambut ha kaganawan karawakan, haka hikoy mag-in Diyos la haka hilay mag-in anak ko. 8Noa, hilay ampamipuglaoh hên paniwala la, hilay ayn paniwala, hilay ampanyag hên kadêng-êyan, hilay mamatsin kapareho la, hilay manyag karawakan kalabayan lawini, hilay mapandanga, hilay ampagsimba ha alwan pêtêg diyos, haka hilay malaram, ay ihamwag bayro ha sulpud ya mamaalob-alob ya nanad kahlayan dagat-dagatan. Habaytoy ikalwan kamatsan.” 9Bayo napaidani kangko ya miha kanlan pitoy anghel ni Apo Namalyari ya ampantan hên habaytoy pitoy silyaw ya napnon salot ya pamairap, ta wana kangko, “Galing mo di, ta ipahlêk ko kamo ya babayi, ya an-ikasal nan Biseron Tupa.” 10Haka ha kapangyarihan hên Espiritu, ay gintan na kon hatoy anghel ha bapan tag-ay tawgtug, ta impahlêk na kangko ya bayoy balayan ni Apo Namalyari, ya bayoy Jerusalem, ya an-umaypan angkaubat ha langit, kan Apo Namalyari. 11Ya kahawangan nan habaytoy balayan ay ampangunilap hên êmên ha haspe ya maalagáy bato, haka kalinaw ya êt hên kristal, gawan atsi kana ya kahampatan ni Apo Namalyari. 12Habaytoy bayoy balayan Jerusalem, ay nakapalibot hên bapan tag-ay bakod ya main mapo boy loway awahan. Ha balang payhowênan ay main anghel, haka nakahulat ha balang payhowênan ya langan hên mihay anak ni apo Israel. 13Ya tatloy payhowênan ay atsi ha durunglaan allo, tatlo ha dapit timog, tatlo ha dapit hilaga, haka tatlo ha dapit kanaboan allo. 14Habaytoy bakod ya dyag ha bato ay main labinloway pampah-êy haka ha balang pampah-êy, ay main mihay langan lan labinloway apostol nan Biseron Tupa. 15Hatoy anghel ya naghabi kangko, ay main yan antalanên ya panukat ya dyag ha ginto, ya nanad têkên, ya panukat hên habaytoy balayan, bakod haka ya labinloway payhowênan. 16Kwadrado ya pangipairêng hên habaytoy balayan, kabay no ay-êmên ya karang ay, êmbayro êt ya lawang. Hên hinukat nan têkên na, ya balayan, ay manga 2,400 kilometro ya kakarang na haka êmbayro êt ya katag-ay na. 17Hên hinukat na êt ya bakod, ya nakway nay hukat ay maigit ha 216 dangan. 18Hatoy bakod ay dyag ha mangaalagá ya batoy haspe. Ya balayan etaman ay dyag ha naahig ya ginto, ya ampangunilap hên nanad ha kristal. 19Habaytoy labinloway pampah-êy hên bakod ay main hino-hino kay na hên ya mangaalagáy bato. Haspe ya una, sapiro ya ikalwa, kalsedonia ya ikatlo, esmeralda ya ikaapat, 20onise ya ikalima, kornalina ya ikaanêm, krisolito ya ikapito, berilo ya ikawalo, topasyo ya ikasiyam, krisopraso ya ikamapo, hasinto ya ikalabinmiha, haka amatista ya ikalabinlowa. 21Perlas ya labinloway kabat hên payhowênan. Ya balang payhowênan ay dyag ha mihay kahlayan perlas. Ya dann bayro ha balayan ay dyag ha naahig ya ginto, ya ampangunilap hên nanad ha kristal. 22Ayn akon napansin ya Templo bayro ha balayan, gawan hi Apo Namalyari, ya makapangyarihan ya Panginoon haka ya Biseron Tupa, ya pinaka-Temploy na bayro. 23Ahina kailangan ya allo o buwan man, gawan ya kahampatan ni Apo Namalyari haka ya Biseron Tupa ay ampam-in hawang bayro. 24Hila ha boon luta ay mahawangan ha hawang hên hênag na. Haka gêtan la bayro hên hilay ari ha balang bansa ya pibandian la haka iintsilga lay na ya habayto kan Apo Namalyari. 25Panay nakaloat ya payhowênan hên habaytoy balayan gawan ayn nanan yabi bayro. 26Gêtan bayro ya pibandian haka ya pamagpuri lan ubat ha balang bansa kan Apo Namalyari. 27Noa, ayn nanan makahowên bayro ha balayan ya hinon narêmêk ha hêlêk ni Apo Namalyari, nanad kanlan ampanyag hên kadêng-êyan o kanlan maglaram. Ya makahowên bat bayro ay hilay habaytoy nag langan ha libro lan main biyay ya ayn angga, ya libro ya an-illagan nan Biseron Tupa.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\