Impamwang 22

1Bayo impahlêk nay na êt kangko hên habaytoy anghel ya mihay ilog ya ampam-in biyay. Ya lanêm nan habaytoy ilog, ya kalinaw hên kristal, ay angkaubat ha iknoan lan ampamaalaan lan Apo Namalyari haka ya Biseron Tupa. 2Ya ilog ay ampagdann ha bonak hên kalsada hên habaytoy balayan. Ha parehon pingit na ay main kayo ya ampam-in biyay. Buwan-buwan, ay ampanagêy hila hên bayoy tagêy, haka ya bulong la ay ampakapidayon hakit ha kaganawan. 3Ayn ana bayron mahêlêk ya a na labay ni Apo Namalyari. Atsi ya bayro hên ampamaala hên kalamo nan Biseron Tupa. Haka hilay ampaghuyo kana, ay magsimba kana. 4Mahêlêk la ya lupa na, haka atsi ha dampal la, ya langan na. 5Ayn ana bayron yabi. Ahina kailangan ya hawang hên allo o solo man, gawan hi Apo Namalyari, ya Panginoon, ay mag-in hawang la, haka hilay ampaghuyo kana, ay mamaala hên ayn angga. 6Wana êt kangkon anghel, “Habayto ay mapaypaniwal-an haka pêtêg. Ta hi Apo Namalyari, ya Panginoon, ya namipaihip kanlan mámipamwang na, ya dapat lan habiên, ay namiutoh ya hên anghel na hên namipamwang kanlan ampaghuyo kana, ya bigla hên malyari, ya tinalagá na.” 7Wani Apo Jesus, “Manggilam kaw! Bigla kon lumatêng! Iningalwan hilay ampanhumonol ha impapêt ya inhulat bayri ha libro.” 8Hiko hi Juan, ya nakapoliah haka nakagilam hên habayto. Hên nagilam haka napoliah kinay habayto, ay nandoko kon nakadêngdêng hên magsimba dayi kanan anghel ya namipahlêk kangko hên habayto, 9noa, wana kangko, “Paan mo kon simbaên, ta kapareho katan tagahuyo ni Apo Namalyari, nanad ha kapareho mon ampamipamwang hên an-ipaihip ni Apo Namalyari kanla, haka hilay ampanhumonol ha nakahulat bayri ha libro. Hi Apo Namalyari ya dapat mon simbaên!” 10Haka wanay na êt kangko, “Paan mon ipokok ya impahalumata, ya impapêt, ya inhulat bayri ha libro, noa, ipamwang mo, ta ahina mabuyot, hên matupad ya habayto. 11Kabay, hilay mapanyag karawakan kalabayan lawini, haka kaatag pon ya karawakan, ay paulayan nan mamihundo hên andaygên la, ta no a hila tunggên, ay parusaan hila. Hila etaman ya mahonol kan Apo Namalyari, ay dapat pakikwanan lan ihundo ya pamimiyay lan mahonol kana.” 12Wani Apo Jesus, “Manggilam kaw! Bigla kon lumatêng! Anggêtan kinay idin kanlan ampanhumonol kangko do ha dinyag nan balang miha. 13Hiko ya Alpha haka Omega, ya labay habiên, ya hikoy ampangubatan haka ya anggaan hên kaganawan.” 14Iningalwan hilay ampamipi hên takop la, ya labay habiên, ay hilay mapaghêhê ha balang nadyag lay kasalanan, ta êmên hila mapatawad ni Apo Namalyari, ta idin kanla ya karapatan hên humwên bayro ha balayan, haka mangan hên tagêy lan habaytoy kayo ya ampam-in biyay. 15Noa, a makahowên bayro hilay ampanyag hên kadêng-êyan hên nanad ha dyag aho, hilay mapandanga, hilay manyag karawakan kalabayan lawini, hilay mamatsin kapareho la, hilay ampagsimba ha alwan pêtêg diyos, hilay maglaram haka hilay ampanyag kalokwan. 16Wana êt ni Apo Jesus, “Hiko hi Jesus ya namiutoh hên anghel ko kamo hên impamwang kamo, ya ipamwang mo kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko. Hikoy taganán kaapo-apoan ni Arin David, hikoy manwatah, ya andumlag ha hanib.” 17“Galing mina!” wanan Espiritu ni Apo Namalyari haka hilay pinili na hên mag-in kana, ya an-ialimbawa ha babayi ya ikasal ha Biseron Tupa. Haka hila ya makagilam hên nakahulat di ay dapat maghabi kan Panginoon Jesu-Cristo, “Galing mina Panginoon!” Paidani kaw ya angkaangan, ta minêm hên lanêm ya ayn bayad, ya ampam-in biyay ya ayn angga hên kalamo ni Apo Namalyari. 18Hiko hi Juan ya ampam-in payo ha kaganawan ya nakagilam hên hatoy papêt ya atsi bayri ha libro, ya parusaan hilay mamioman hên nakahulat bayri. Ya pamarusa kanla ay mag-in nanad ha hino-hino kay na hên ya salot ya inungkat di ha libro. 19Haka hinoman ya mamaw-ah hên habi ya atsi bayri ha libro, ya impapêt, ay alihan ni Apo Namalyari hên karapatan hên makapakiatag do ha tagêy lan kayo ya ampam-in biyay, haka do ha banal ya balayan na, ya inungkat di ha libro. 20Wani Apo Jesus ya ampamaptêg hên habayto, “Awo, bigla kon lumatêng!” Amen! Galing mina, Panginoon Jesus! 21An-ihalangin kataw ya pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya ingalwan na kaw ngan ni Panginoon Jesus. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\