Impamwang 3

1Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Sardis. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon ampamaala ha pitoy pahlêk hên kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari, haka ya ampanalan hên pitoy bêtêwên: muwang ko ya pamimiyay yo. Ha hêlêk tawo, ay ampaniwala kaw kangko, noa, ha kaptêgan, ay pêrad tanan natsi ya paniwala yo kangko. 2Mimata kaw ta pakhawên yoy paniwala yo, ta êmên a ya lumuyang hên matsi, ta ya pamimiyay yo ay main pamagkulang ha hêlêk ni Apo Namalyari, ya ansimbaên ko. 3Kabay panêmtêmên yoy intoro kamoyu. Dapat honolên yoy habayto, haka paghêhêan yon talibatokan yoy nay pamanyag karawakan. Ta no a kaw dalin mimata, ay bigla kataw lakwên hên parusaan, êmên ha biglan pamanlumatêng hên manakaw. 4Noa, main ungnon bat bahên kamoyu ha balayan Sardis, ya a ampakilamo hên manyag karawakan. Hilan bêngat ya habayto ya makalamo ko hên mita hên nakabaron naputsi, gawan hinonol lay kalabayan ni Apo Namalyari. 5Hilay manambut hên karawakan, ay pabaroan etaman hên naputsi hên nanad kanla, haka ya langan la, ay a ko boraên ha ambaêgên libron biyay, ya nag langan lan main biyay ya ayn angga. Ha arapan ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, angga ha arapan lan anghel na, ay ipamwang ko ya kangko hila. 6“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko!” 7Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Filadelfia. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên kon impapawa ni Apo Namalyari hên mag-in kana, ya banal, ya ayn hinon kasalanan, ya mapaypaniwal-an, ya ampanalan hên susi ni Arin David. Ya loatên ko, ay ayn hinoman ya makapikabat, haka ya ikabat ko, ay ayn hinoman ya makaloat. 8Angkamwangan ko ya pamimiyay yo. Muwang ko êt ya alwa kaw hên makhaw, gawan pêpêrad kaw, noa, hinonol yoy toro ko, haka ya paniwala yo kangko, ay a yo impuglaoh. Kabay niloat ko ya mihay ilwangan ha arapan yo haka ayn hinoman ya makapikabat hên habayto. 9Manggilam kaw! Main bahên ya ampagbabara ya hila ay Israelita, noa, kalamo hila ha pangkat ya atsi ha lokop ni Satanas. Ipakarani ko hila kamoyu. Makadêngdêng hila ha arapan yo hên mam-in galang kamoyu, haka mamwangan la bayto ya anlugurên kataw. 10Gawan nagtêêh kaw hên nanad ha in-utoh ko kamoyu, ay illagan kataw kaban angkaranasan yoy kairapan ya lumatêng ha boon luta. 11Bigla ya pamanlumatêng ko! Pakipahootan yon honolên ya kaptêgan, ta êmên a maayu hên kaatag ya an-idin ko kamoyu, ya biyay ya ayn angga. 12Hilay manambut kan Satanas, ay itad ko ha tarêk ya pampah-êy ha pagtsiponan hên pagsimbaan kan Apo Namalyari, ya ansimbaên ko. Idi hila tana bayro hên ayn angga. Mabalayan ya hila ay kan Apo Namalyari ta ihulat ko kanla ya langan na, haka ya langan hên balayan na, ya bayoy Jerusalem, ya umaypa ubat kana ha langit. Haka Mabalayan ya hila ay kangko ta ihulat ko kanla ya bayoy langan ko. 13“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko!” 14Wanay na êt ni Apo Jesu-Cristo ha halumata ko, “Pagtanan mon hulat ya in-utoh hên mamaala kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko ha balayan Laodicea. Êmên ya di ya ihulat mo: “Habaytsi ya anhabiên ko ya ambaêgên Amen, ya mapaypaniwal-an, haka ampamaptêg ha kaptêgan, gawan hikoy ampangubatan hên kaganawan dinyag ni Apo Namalyari. 15Angkamwangan ko ya pamimiyay yo. Ya paniwala yo kangko ay nanad lanêm ya naayamêêm, ya alwan nakêbêl haka alwan naomot. Labay ko dayin naigêt ya paniwala yo kangko. 16Gawan ha pangatambaang yo, ay pêrad kataw tanan itaah! 17Wamoyu mabandi kaw, ta main kaw hên katsighaw, haka a yoy na kailangan ya hinoman. Yarin a yo muwang ya hikaw ay ayn taganán pukat, kapapaingalo, mairap, buwag haka ayn nanan ingkatakop ha lawini yo! 18Kabay an-aralan kataw ya manaliw kaw kangko hên naahig ya gintoy imparann ha apoy, ta êmên kaw mag-in pêtêg hên mabandi ha arapan ni Apo Namalyari. Manaliw kaw kangko hên nangaputsi ya takop, ta êmên matagpênan ya lawini yoy kapaparêng-êy, ya ayn ingkatakop. Manaliw kaw êt kangko hên tambal mata, ta êmên kaw makahêlêk. 19Hilay anlugurên ko ay an-atolan ko haka amparal-an ko. Kabay boon nakêm yo dayin paghêhêan ya kasalanan yo. 20Manggilam kaw! Atsi ko ha ilwangan hên nakêm hên balang miha hên ampamaêg. Hinoman ya manggilam hên baêg ko, ta pahowênên ako, ay humwên ako hên makilamo kana hên nanad ha makiaêm kana. 21Hinoman ya manambut karawakan, ay hiyay dyanan ko hên karapatan hên mamaala hên kalamo ko, hên nanad ha pam-i kangko ni Apo Namalyari, ya Tatang ko, hên karapatan hên mamaala hên kalamo na, hên hinambut ko hi Satanas. 22“Hikaw ya ampanggilam, ay pakaihipên yo ya panhabiên nan Espiritu ni Apo Namalyari kanlan angkapi-tsi-tsipon ha pagtsiponan hên pagsimbaan kangko!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\