Impamwang 4

1Pamakayarin habayto, ay nangoman akon naningla. Nahêlêk koy nakaloat ya ilwangan hên langit! Haka nagilam kon oman, ya habi ya nanad hên tonoy tambuyok, ya wana kangko, “Munik ka di, ta ipahlêk ko kamo ya habaytsi ya malyari pon, ha lumatêng ya allo.” 2Tampol nan impahalumata kangko hên Espiritu ni Apo Namalyari, ya mihay iknoan hên ampamaala bayro ha langit haka hatoy nakaikno bayro. 3Ya lupa nan hatoy nakaikno bayro ay nanad ha mangaalagá ya bato ya ampangislap ya ambaêgên hên haspe haka kornalina. Main mihay buwangaw ya nakabalitoktok bayro ha iknoan nan ampamaala ya nanad ha kulay bulong hên esmeralda, ya ampangislap. 4Nakapalibot kanan nakaiknon ampamaala, ay main lowampo boy apat ya kaatag pon ya pag-iknoan hên ampamaala. Ya nakaikno bayro, ay lowampo boy apat ya toa, ya nipagtungkulan, ya nakatakop hên naputsi haka nakakopyan korona, ya dyag ha ginto. 5Bayro ha iknoan ha bonak ay main angkaubat ya magpikulita ya kimat haka hênêg hên kilat ya manêlêgêdêg boy magpidili-kidik. Haka ha arapan hên habaytoy iknoan ay main pitoy pag-atáng ya man-alob. Habaytoy pag-atáng, ay yabay ya pitoy pahlêk hên kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari. 6Ha arapan êt hên habaytoy iknoan ay main nanad solamin ya kakwalan, kalinaw haka kakislap hên dagat ya dyag ha kristal. Ha danin habaytoy iknoan, ay main nakapalibot ya apat ya angkabiyay, ya napnoan hên mata ha arapan haka ha bokotan. 7Nanad hên leon ya una kanlan apat ya angkabiyay. Ya ikalwa ay nanad ha baka. Ya ikatlo ay main lupa ya nanad lupa hên tawo. Haka ya ikapat ay nanad hên bulilak o lawin ya ampangalilang. 8Habaytoy apat ya angkabiyay, ay mani-anêm ya pakpak. Napno hilan mata hên angga êt ha lalên pakpak, haka allo yabi lan angkantaên ya êmên di, “Apo Namalyari, hika ya banal, ya ayn hinon kasalanan, haka ya ayn kapantag ha kangêran, mimiha mo ya Panginoon Diyos ya makapangyarihan, ya dapat puriên. Hika ya atsi yana hên haton lagi, amêhên, haka magpa ayn angga.” 9Kaban ampuriên, anggalangên haka ampagpahalamatan lan habaytoy apat hi Apo Namalyari, ya main biyay hên ayn angga, ya ampamaala, 10ay hatoy lowampo boy apat etaman ya nipagtungkulan, ay ampipandoko hên nakadêngdêng hên ampagsimba kana. An-idin lay korona la ha arapan na ta êmên ipamwang ya hiya ay makapangyarihan kanla. Êmên ya di ya angkantaên la: 11“Apo Namalyari, hika ya Panginoon naên haka Diyos naên. Hika ya hêpat hên mananggap hên pamagpuri, haka pamanggalang gawan ha kapangyarihan mo, ta hika ya nanyag hên balang hino, ha kalabayan mo.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\