Impamwang 5

1Kaban ampanlêk ako, ay main akon nahêlêk, ya antalanên nan hatoy nakaikno ha pibonakan, ya papel, ya naka-tsili-tsil, ya main hulat ha lalê haka ha bokot. Habaytoy papel ay nakahara hên pitoy patak hên talo. 2Haka main akon nahêlêk ya mihay makhaw ya anghel ni Apo Namalyari, ya nay-ikhaw hên nangotang hên êmên di: “Hinoy main karapatan hên mangalíh hên talo ya pinamihara ha naka-tsili-tsil, ta êmên ya mabuhal?” 3Noa, ayn miha man ha langit, o ha luta, o ha logal lan natsi, ya malyarin mamuhal o mamaha hên habayto. 4Kabay hadyay tangih ko gawan ayn ya main karapatan hên mamuhal haka mamaha hên habayto. 5Noa, wana kangko hên miha kanlan hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan, “Paan kan manangih! Hêlkên mo ya ambaêgên lan Leon. Hiya ya kaapo-apoan ni apo Juda haka ya kaapo-apoan ni Arin David. Hiyay nanambut kan Satanas, kabay main yan karapatan mangalíh hên habaytoy pitoy patak talo haka mamuhal hên habaytoy kahulatan.” 6Pamakahabi nan habayto, ay main akon nahêlêk ya mihay Biseron Tupa, ya nakairêng hên karani hên hatoy nakaikno ya napalibutan lan hatoy apat ya angkabiyay, ya napnoan hên mata, haka hilay lowampo boy apat ya nipagtungkulan. Hatoy Biseron Tupa ay nagpiyat, ya kamwangan ya hiyay imparaya haka nangoman nabiyay. Main yan pitoy hongay haka pitoy mata. Hatoy pitoy mata na, ay yabay ya in-alimbawa ha kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari, ya in-utoh na ha boon luta. 7Napaidani ya kanan nakaikno ha pibonakan, ta ginawang nay hatoy naka-tsili-tsil ya kahulatan ya antalanên nan habayto. 8Pamakakwa nan habaytoy kahulatan ya naka-tsili-tsil, ay hatoy apat ya angkabiyay ya napnon mata, haka hilay hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan, ay nipandoko hên nakadêngdêng hên nagsimba ha arapan hên hatoy Biseron Tupa. Ya balang miha kanla ay ampanalan hên alpa, haka main hilan antalanên ya silyaw ya dyag ha ginto ya pinno hên pabango ya paraêp. Habaytoy pabango, ay yabay ya nanad ha panalangin lan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana. 9Ingkanta la ya mihay bayon kanta, ya êmên di: “Hika ya main karapatan hên mananggap hên habain ya naka-tsili-tsil ya kahulatan, haka mangalíh hên talo ya pinamihara kanan habain, gawan in-átang ka, haka ya daya mo, ay pangakbus mo kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana, paubat ha balang láhi, habi, haka bansa. 10Impahan mo hila ha pamanlokop mo ta êmên hila makapamaala hên kalamo mo ha luta. Dinyag mo hilan pari ta êmên hila maghuyo kan Apo Namalyari ya Diyos tamo.” 11Kaban ampanlêk ako bayro ha nakaikno ha pibonakan haka kanlan apat ya angkabiyay ya napnoan mata, haka ha lowampo boy apat ya nipagtungkulan, ay nagilam koy kanta hên kal-atan anghel, ya a makwan mabilang ya nakapalibot bayro kanla. 12Makhaw lan an-ikanta ya êmên di: “Ya Biseron Tupa ya imparaya ay hêpat hên mananggap hên pamagpuri, pahalamat haka galang, gawan ha kapangyarihan, pibandian, galing, haka hêkaw na!” 13Bayo nagilam ko ya balang angkabiyay ya atsi ha langit, ha luta, ha logal lan natsi, haka ha dagat. Naubuh hilan ampipagkanta êt hên êmên di: “Dapat pahalamatan, galangên, haka puriên ya nakaikno ha pibonakan haka ya Biseron Tupa, hên magpa ayn angga gawan ha kapangyarihan la!” 14Hatoy apat etaman ya angkabiyay ya napnon mata ay naghabi, ya wanla, “Amen!” Haka hilay hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan ay ampipandoko hên nakadêngdêng hên nagsimba ha arapan nan Biseron Tupa haka ha arapan nan nakaikno ha pibonakan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\