Impamwang 6

1Kaban ampanlêk ako, ay nahêlêk koy inalíh nan hatoy Biseron Tupa ya miha kanlan pitoy patak talo. Bayo nagilam koy habi hên miha kanlan apat ya angkabiyay ya napnoan mata, ya wanan nay-ikhaw, ya nanad ha magpidili-kidik ya kilat, “Ka di!” 2Nahêlêk koy mihay kabayo ya naputsi. Ya nakahakay bayro, ay main yawo ya panlaban. Dinyanan yan korona ya pan-ihuklot na, gawan ha panambut na ha kaatag ya kapatsi na, bayo nag-orong yay na êt hên manambut ha kaatag pon ya kapatsi na ha luta. 3Hên inalíh nay na hên Biseron Tupa ya hatoy ikalwan patak talo, ay nagilam kina êt ya hatoy ikalwa kanlan angkabiyay ya napnoan hên mata, ya wana, “Ka di!” 4Namakon, ay main kina êt hên nahêlêk ya inumawah ya miha pon ya kabayo ya hadyay orit. Ya nakahakay bayro, ay dinyanan kapangyarihan hên hiyay pangubatan hên gulo hên kaganawan bansa ha luta ta êmên mipa-patsi hilay tawo. Dinyanan la yan hadyay hêlay hundang. 5Hên inalíh nay na hên Biseron Tupa ya ikatlon patak talo, ay nagilam ko ya hinabi nan ikatlon angkabiyay ya napnoan mata, ya wana, “Ka di!” Bayo nahêlêk ko ya mihay kabayoy nauyang. Ya nakahakay bayro ay ampanalan hên timbangan. 6Haka nagilam koy nanad habi ya angkaubat ha pibonakan lan hatoy apat ya angkabiyay ya napnoan mata, ya êmên di: “Mihay kilon bêngat hên trigo ya mahaliw ha napakiupa hên namapayabi, haka êmbayro êt ya alagá ha tatloy kilon sebada. Noa, paan hiraên ya poon olibo, ya ubatan taba, haka ya wakay hên ubas ya ubatan alak.” 7Hên inalíh nay na hên Biseron Tupa ya hatoy ikapat ya patak talo, ay nagilam kina êt ya habi nan ikapat ya angkabiyay ya napnoan mata, ya wana, “Ka di, ta hêlkên mo!” 8Ya nahêlêk ko ay mihay kabayo ya napêthaw. Ya langan nan nakahakay bayro ay Kamatsan haka ya hinumonol kana ay Hades, ya logal lan kaêlwa lan natsi. Dinyanan hilan tungkulan hên patsên ya ikapat hên kabooan lan tawo ha luta ha labanan, mamapitay ya lonoh, hakit, haka ha mangahilêb ya ayop ya mapangyat. 9Bayo inalíh nay na hên Biseron Tupa ya hatoy ikalima hên patak talo. Haka nahêlêk kina ha hilong hên paybul-ihan hên paypaahukan hên pabango ha pamagsimba kan Apo Namalyari, ya kaêlwa lan pinatsi gawan pamanhumonol la ha habi ni Apo Namalyari, haka ha pamaptêg la kanan habayto. 10An-ipapakaangaw lay pamakiingalo, ya wanla, “Panginoon, hika ya makapangyarihan, ya banal, haka ya pêtêg! Ay-êmên pon kabuyot ya pangênggan naên hên higantsiên mon parusaan hilay nangarawak ha boon luta ya namatsi kannaên?” 11Bayo dinyanan ya balang miha hên takop ya nangaputsi, haka hinabi kanla ya magpainawa hila pon hên pêrad, hên angga ha maboo ya kabilangan hên kapareho lan patêl, ya ampaghuyo kan Apo Jesu-Cristo, ya maranin patsên êt hên nanad kanla. 12Hên inalíh nan Biseron Tupa ya hatoy ikanêm ya patak talo, ay nanlayon hên hadyay hêkaw, haka ya allo ay inumuyang hên nanad ha takop ya an-ihulod lan kinamatsan. Haka ya buwan ay inumorit hên êmên kaorit hên daya. 13Ya bêtêwên ay nangatata ha luta hên nanad ha tagêy hên igos ya nailê pon ya angkakanêgnêg hên hadyay hêkaw angin. 14Namakonkaynaman ay biglan nagtsili-tsil ya langit hên nanad ha amak haka napanat. Ya tawgtug haka pulo ay napanat ha andyanan la. 15Naubuh hên nalimwan hilay atsi ha luta. Hilay ari haka hilay kaatag ya main tungkulan nanad kanlan poon hundaloh, ya mangabandi, hilay main kapangyarihan, hilay ipoh boy hilay alwan ipoh, ay naubuh hên nipagtago ha lêyang, haka ha mangahlay ya bato ha tawgtug. 16Haka nan-angaw hila kanlan tawgtug haka kanlan bato, “Ay, tagpênan yo kay, ta êmên a naên ana mahêlêk ya lupa nan nakaikno hên ampamaala, haka êmên a naên ana maranasan ya hadyay huluk nan Biseron Tupa! 17Gawan nilumatêng ya maalagáy allon hadyay pamarusa la kannaên, ya a naên taganán matêêh!”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\