Impamwang 7

1Pamakayarin habayto, ay main akon nahêlêk ya apat ya anghel ni Apo Namalyari ya nakairêng ha apat ya duyo hên luta, ta ampênlanan la ya ampangubatan hên angin, ta êmên a magkaangin ha luta, ha dagat, o ha hinon kayo. 2Hila ya dinyanan ni Apo Namalyari hên kapangyarihan hên hiraên ya luta anggan dagat. Haka main akon nahêlêk ya kaatag ya anghel ni Apo Namalyari ya an-umawah ha dapit awahan hên allo, ya ampantan hên panatak nan ampam-in biyay, ya hi Apo Namalyari. Bayo imbaêg na bayro ha apat ya kapareho nan anghel, ya wanan nay-ikhaw, 3“Paan yo pon hiraên ya luta, dagat o hinon kayo, angga ha a naên pon matatakan ya dampal lan ampaghuyo kan Apo Namalyari ta êmên hila a mabilyan.” 4Hên nayari hilay na, ay nagilam ko ya bilang lan tinatakan, dinalan boy apatapo boy apat ya libo (144,000) ubat ha kaapo-apoan lan mapo boy loway anak ni apo Israel. 5Ha kaapo-apoan ni Juda 12,000, ha kaapo-apoan ni Ruben 12,000, ha kaapo-apoan ni Gad 12,000, 6ha kaapo-apoan ni Aser 12,000, ha kaapo-apoan ni Neftali 12,000, ha kaapo-apoan ni Manases 12,000, 7ha kaapo-apoan ni Simeon 12,000, ha kaapo-apoan ni Levi 12,000, ha kaapo-apoan ni Isacar 12,000, 8ha kaapo-apoan ni Zabulon 12,000, ha kaapo-apoan ni Jose 12,000, haka ha kaapo-apoan ni Benjamin 12,000. 9Pangayarin habayto, ay nahêlêk koy kakal-atan ya tawo ya a makwan mabilang hên hinoman! Ubat hila ha balang bansa, láhi haka habi. Nakairêng hila ha arapan hên hatoy nakaikno hên ampamaala ha pibonakan, haka ha arapan nan Biseron Tupa. Nakatakop hila hên naputsi haka ampanalan hilan bulong, ya palatandaan hên mahigla hila ha pamanambut la. 10Haka impakakhaw lan hinabi, “Ya namiligtas kantamo ay hi Apo Namalyari ya nakaikno hên ampamaala, haka ya Biseron Tupa!” 11Naubuh hên nakairêng ya anghel hên nakapalibot bayro ha nakaikno, haka hilay lowampo boy apat ya nipagtungkulan, haka hatoy apat ya angkabiyay ya napnoan mata, ay nandoko hên nakadêngdêng ha pamagsimba la kan Apo Namalyari, ya nakaikno, hên ampamaala ha pibonakan. 12Wanla, “Amen! Pêtêg ya! Pahalamatan tamo hi Apo Namalyari, ya anhuyuên tamo! Puriên tamo ya gawan ha kamwangan, tungkulan haka kapangyarihan na! Puriên haka galangên yan magpa ayn angga! Amen!” 13Namakonkaynaman ay kinotang akon miha kanlan hatoy lowampo boy apat ya nipagtungkulan, “Muwang mo no hino hilay nakabaro hên naputsi, haka no ay idi ya ubatan la?” 14Noa, wangko kana, “Apo, a ko muwang. Habiên mo raw kangko.” Haka hinabi nay na kangko, “Hilay habaytsi ay nakatêêh ha panaon hên hadyay parusa. Nanad pinipi lay takop la ha daya nan Biseron Tupa ta ya pangamatsi na, ay namaputsi hên takop la. 15Kabay atsi hila ha Templo, ha arapan nan nakaikno hên ampamaala, ya hi Apo Namalyari hên ampaghuyo kana hên allo yabi, haka hiyay panay lan kalamo haka ampangillag kanla. 16A hilay na oman lonohên o maangan man, haka a hilay na etaman maiyaw hên allo o hinon naomot. 17Gawan hatoy Biseron Tupa, ya atsi ha dani nan nakaikno ha pibonakan, ya manayhay kanla, boy hiyay nay mangilamo kanla ha lanêm sibol ya ampam-in biyay. Haka hi Apo Namalyari ya mamunah hên luwa ha mata la, haka a hilay nan manangih oman.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\