Impamwang 7:17

17Gawan hatoy Biseron Tupa, ya atsi ha dani nan nakaikno ha pibonakan, ya manayhay kanla, boy hiyay nay mangilamo kanla ha lanêm sibol ya ampam-in biyay. Haka hi Apo Namalyari ya mamunah hên luwa ha mata la, haka a hilay nan manangih oman.”

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More