Impamwang 7:2

2Hila ya dinyanan ni Apo Namalyari hên kapangyarihan hên hiraên ya luta anggan dagat. Haka main akon nahêlêk ya kaatag ya anghel ni Apo Namalyari ya an-umawah ha dapit awahan hên allo, ya ampantan hên panatak nan ampam-in biyay, ya hi Apo Namalyari. Bayo imbaêg na bayro ha apat ya kapareho nan anghel, ya wanan nay-ikhaw,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1260 Languages.

Learn More