Roma 1

1Hiko hi Pablo, ya ampanulat, ya ampaghuyo kan Apo Jesu-Cristo. Pinili na ko ni Apo Namalyari hên mag-in apostol ni Apo Jesu-Cristo, hên mangitoro hên Mangêd ya Habi tungkol ha biyay ya ayn angga ya ubat kan Apo Namalyari. 2Habaytoy Mangêd ya Habi, ay mana nay nan impangako, ta impahulat na kanlan mámipamwang hên an-ipaihip na kanla ha Banal ya Kahulatan na. 3Habaytoy Mangêd ya Habi ay tungkol ha Anak na, ya Panginoon tamon Jesu-Cristo, ya nag-in tawo, hên hiyay in-anak ha kaapo-apoan ni Arin David. Napaptêgan ya panga-Diyos na hên hiyay biniyay oman gawan ha kapangyarihan hên Espiritu ni Apo Namalyari. 5Gawan kan Apo Jesu-Cristo, ay indin kangko ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, haka ya tungkulan hên mag-in apostol, hên mangitoro ha balang bansa, ta êmên main alwan Israelita ya mangipakarani hên maniwala, haka humonol kana. 6Haka hikaw bahên ha balayan Roma, ay kalamo kaw bayro ha hinagyat ni Apo Namalyari hên mag-in kan Panginoon Jesu-Cristo. 7Habaytsi ya hulat ko ay para kamoyun atsi bahên ha balayan Roma ya anlugurên ni Apo Namalyari ya pinili na hên mag-in kana. An-ihalangin kataw ya ingalwan na kaw ni Panginoon tamon Jesu-Cristo haka ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo. Patêkbêkên la dayi ya nakêm yo. 8Mu-muna, ay an-ipagpahalamat kataw kan Apo Namalyari, ta ya paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo ay namwangan ha boon luta. Haka anggilamên ni Apo Namalyari hata pagpahalamat ko gawan kan Apo Jesu-Cristo. 9Muwang ni Apo Namalyari, ya ampaghuyuan ko hên boon nakêm ha pangipamwang hên Mangêd ya Habi tungkol ha Anak na, ya panay kataw hên an-ilamo ha pamanalangin ko. 10Nabuyot kinan an-ipanalangin haka ampakidoko kan Apo Namalyari, no kalabayan na, ay dyanan na kon panaon hên makahiraw ako bahên kamoyu. 11Labay-labay kon maniraw kamoyu, ta labay kon itoro kamoyu ya intoro kangkon Espiritu ni Apo Namalyari, ta êmên tumaniêh ya paniwala yo. 12Ya labay kon habiên, ay mapipapakhaw kitamon nakêm gawan ha paniwala tamo, ya paniwala yo haka ya paniwala ko. 13Patêl ha Panginoon, labay kon mamwangan yo, ya kata-ungno kinan labay maniraw bahên, noa, panay hên main ampakaabala kangko. Labay ko dayi hên mapahanan hilay ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo bahên gawan ha panoro ko, hên nanad ha nalyari kanlan kaatag ya logal lan alwan Israelita. 14Main akon utang nakêm kan Apo Namalyari hên mangipamwang hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo ha balang miha, kanlan taga-balayan o mag-in marayo ha balayan, kanlan main pinag-aralan o mag-in ayn pinag-aralan. 15Kabay labay-labay kon ipamwang etaman bahên kamoyu ha balayan Roma, ya tungkol ha Mangêd ya Habi. 16A ko an-ikarêng-êy ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ta habaytoy kapangyarihan ni Apo Namalyari ha ikaligtas hên kaganawan ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. Muna kanlan Israelita, bayo kanlan alwan Israelita. 17Ta gawan ha Mangêd ya Habi, ay mamwangan tamo no ay-êmên na kitamon an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. Ya pinangubatan hên habayto ay yabay ya paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo. Ta nakahulat ha impahulat ni Apo Namalyari, ya êmên di, “Hilay an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, gawan ha paniwala la, ay dyanan hên biyay ya ayn angga.” 18Hi Apo Namalyari ya atsi ha langit, ay namipamwang hên huluk na kanlan ayn limo kana, haka kanlan ampanyag karawakan, ta ya karawakan la, ay ampakahabát ha pamanhumwên hên kaptêgan hên tungkol kana ha ihip la, 19gawan malinaw nan impamwang kanla ni Apo Namalyari ya mamwangan hên tungkol kana. 20A ya man angkahêlêk hi Apo Namalyari, ay paubat hên dinyag nay hata luta, ay angkahêlêk ha kaganawan dinyag na, ya panga-Diyos na haka kapangyarihan na ya ayn angga. Kabay a la mahabi ya ayn Diyos. 21Ta agyan muwang la ya main Diyos, ay a la yan ansimbaên o ampahalamatan man, yan bat hilan ampangihip hên ayn kapukat-pukat, gawan binuwag ya kaihipan la ha kaptêgan. 22Ampagmuwang-muwangan hila, noa, anlumtaw hilan ayn minúwang. 23Ta kisa simbaên la hi Apo Namalyari ya ayn ubatan haka ayn angga, yan ansimbaên lay rebulto hên tawo, haka ayop hên nanad ha manok, baka, haka utan. 24Kabay pinaulayan hilay na ni Apo Namalyari ha hinon karawakan kalabayan lawini la. Taganán kapaparêng-êy ya andaygên la ha lawini hên miha ta miha. 25Ta ya kaptêgan ya tungkol kan Apo Namalyari, ay hinagilyan lan alwan pêtêg, ta ya sinimba haka pinaghuyuan la, ay dinyag bat ni Apo Namalyari. A la sinimba haka pinaghuyuan hi Apo Namalyari ya nanyag hên habayto. Hiya ya hêpat hên simbaên hên angga-angga! Amen. 26Kabay pinaulayan hilay na ni Apo Namalyari ha hinon karawakan kalabayan lawini, hên nanad ha ampitakêh hên parehon babayi, ya dapat bat ha lalaki haka babayi ya miahawa. 27Haka êmbayro êt kanlan lalaki, tinalibatokan lay pamakitakêh ha babayi, ta maotoy hila ha kapareho lan lalaki. Kapaparêng-êy ya andaygên la ha miha ta miha, haka antanggapên lay nay parusa ya hêpat ha pandaygên la. 28Gawan a la anggalangên hi Apo Namalyari, ay pinaulayan na hilay na ha hinon karawakan kalabayan kaihipan la. Kabay andaygên lay nay alwan hêpat hên daygên. 29Antalanên hilan kaganawan alwan mangêd, karawakan, kapanalarêhan, haka karawakan kalabayan lawini. Panay hilan ampanyag karidyaan, pamatsin kapareho, pamanubuk, kalokwan, pamairap, pamandikaw, pamanyakaw, 30pamaniran kapareho, panhumêmêk kan Apo Namalyari, kamusmusan, kapagmahlayan, kalangkaan, kapanalanghangan ha toa, haka mapangihip hila hên kaatag pon ya karawakan ya madyag la. 31Mapanyag hilan ayn kapukatan, alwa hilan mapaypaniwal-an, alwan mangêd ya nakêm la, haka alwa hilan maingaloên. 32Agyan muwang lay na ya parusaan ni Apo Namalyari hên kamatsan ya hilay manyag êmbayro, ay daygên la pon êt, haka an-ikahigla la pon êt ya kapareho lan ampanyag hên êmbayro.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\