Roma 1:13

13Patêl ha Panginoon, labay kon mamwangan yo, ya kata-ungno kinan labay maniraw bahên, noa, panay hên main ampakaabala kangko. Labay ko dayi hên mapahanan hilay ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo bahên gawan ha panoro ko, hên nanad ha nalyari kanlan kaatag ya logal lan alwan Israelita.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1262 Languages.

Learn More