Roma 11

1Kayno êndat yon tinalibatokan hila ni Apo Namalyari ya hilay kapareho kon Israelita gawan a hila naniwala! Siguradon ahê! Ta hiko man ay mihay Israelita, haka hi apo Abraham haka hi apo Benjamin ay ninuno ko. 2A na pinaulayan ni Apo Namalyari ya una nan pinili hên hato. Panêmtêmên yoy balita ni apo Elias kan Apo Namalyari hên tungkol ha dinyag lan kapareho nan Israelita, ya nakahulat ha Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wana, 3“Panginoon, pinatsi lay kapareho kon mámipamwang hên an-ipaihip mo kannaên. Inagwat lay pamiulaman hên an-iátang kamo. Mimiha ko tanay natágan haka labay la kon patsên.” 4Noa, hinabi kana ni Apo Namalyari, ya wana, “Main pon hên piton libo ya lalaki ya kapareho mo ya impapawa ko ya a ampagsimba kan Baal, ya alwan pêtêg diyos.” Habaytoy hinabi ni Apo Namalyari kan apo Elias. 5Êmbayro êt amêhên, main pon ungnoy kapareho kon Israelita ya ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ya pinili ni Apo Namalyari, gawan ha ingalo na ya ayn kapantag. 6Haka no hikay pinili gawan ha ingalo na, ya ayn kapantag, ay habaytoy alwan gawan ha hinon kangêran dyag naên, noa, gawan bat ha ingalo na, ya ayn kapantag. 7Ya labay habiên hên habayto, ay u-ungnon bat ya kapareho kon Israelita ya labay hên mag-in ayn kasalanan, ay pinili hên maniwala kan Apo Jesu-Cristo. Hilay kal-atan ay pinakdêy nay na ya ulo. 8Habaytoy nanad ha impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Dinyanan hila ni Apo Namalyari hên kaihipan hên nanad ha kaihipan hên mihay angkabêlêw. Kabay angga amêhên, agyan main hilan mata, ay a hila ampakahêlêk, haka agyan main hilan têkk, ay a hila ampakagilam.” 9Haka main yan impahulat hi Apo Namalyari kan Arin David, ya tungkol kanlan ayn paniwala, ya wanan hulat, “Dayi ya kaluto la, ay mag-in nanad paên ha pamandakêp kanla. Bigla hila dayin madakêp hên nanad ha manok lalê, o ayop ya minabo ha patsibung ta êmên hila maparusaan. 10Gumulagê ta dayi ya mata la, ta êmên hila a kahêlêk, haka dayi tumukoko hila kaban angkabiyay hila, gawan ha kairapan ya angkatanam la.” 11Nibatol hilay kapareho kon Israelita, ta a hila naniwala kan Apo Jesu-Cristo. Kayno êndat yon a hilay na miligtas! Alwa, ta main hila pon hên panaon hên miligtas! Gawan ha pamibatol la, ya kasalanan la ya a hila naniwala, ay nadyanan kaligtasan hilay alwan Israelita, kabay mangimon hilay Israelita, gawan labay la etaman hên miligtas. 12Hadyay ingalo ni Apo Namalyari kanlan alwan Israelita gawan ha kasalanan lan Israelita ya a naniwala. Kabay taganán igit pon bayro ya ingalo na kanla no maniwala hilay nay Israelita. 13Habaytsi etaman ya labay kon habiên kamoyun alwan Israelita. Gawan hikoy in-utoh ni Apo Namalyari hên manoro kamoyu, ay boon nakêm kon tuparên ya tungkulan ko, 14ta êmên hila mangimon hilay kapareho kon Israelita, haka ha êmbayro, ay main ungno kanla ya miligtas. 15Ta no ya pamaulay kanla, ay nag-in dann ta êmên madyanan kaligtasan hilay alwan Israelita, hên makiúmang kan Apo Namalyari, ay lalon mangêd no maniwala hila kan Apo Jesu-Cristo ya hilay kapareho kon Israelita, ta nanad bayton nabiyay oman ya natsi. 16Ya ninuno naên hên Israelita ay maialimbawa ha duman ya imparaêp kan Apo Namalyari. Haka hikay, ay maialimbawa ha kaganawan ya nagapah, ya kan Apo Namalyari etaman. Ya ninuno naên hên Israelita, ay maialimbawa etaman ha yamot hên mihay kayo. Haka hikay, ay maialimbawa ha hanga. No kan Apo Namalyari ya yamot, ay kana ya anggan hanga. 17Main kapareho kon Israelita ya nanad hanga hên mantêg kayon olibo, ya pinutoh gawan a hila naniwala kan Apo Jesu-Cristo, haka hikaw ya alwan Israelita, ay nanad hanga hên olibo ya bat tinumubo ha lalê, ya pinutoh, haka intumpang ha pinamutohan hên hanga hên mantêg olibo. 18Kabay paan yon musmusên hilay nanad hanga ya pinutoh, haka paan kaw maglambung, ta alwan hikaw ya ampamabiyay ha yamot, noa, ya yamot ay ampamabiyay kamoyu. 19Kayno main kamoyun maghabin êmên di, “Mangêd kay ya alwan Israelita, ta main pinutoh, ta êmên kay mihagili kanla.” 20Pêtêg ya main pinutoh, ta êmên kaw mihagili kanla. Noa, pinutoh hila gawan a hila naniwala, haka inhagili kaw kanla gawan ha paniwala yo. Kabay paan kaw mangihip ya mangêd kaw kanla, paan kaw magmahlay, haka kaillag kaw, 21ta no a na ampahayangan ni Apo Namalyari ya mantêg hanga, ay yarin pahayangan na kaw, ya intumpang bat! 22Bayri tamon mahêlêk no ay-êmên yan mangingalo, haka no ay-êmên yan mamarusa. Pinarusaan na hilay a naniwala, noa, an-ingalwan na kaw no ihundo yoy paniwala yo. Noa, no a yo ihundo ya paniwala yo kanan ampangingalo kamoyu, ay potohên na kaw. 23Hila man ya kapareho kon Israelita ay maitumpang, no a la ipalêkpêk ya kakdêyan ulo la hên a maniwala, ta main yan kapangyarihan hi Apo Namalyari hên itumpang hilan oman. 24No hikaw ya alwan Israelita, ya nanad hanga hên olibo ya bat tinumubo ha lalê ya pinutoh, ay naitumpang ni Apo Namalyari ha pinamutohan hên hanga hên mantêg olibo, ay taganán maitumpang nan oman ya mantêg hanga ha ubatan la. 25Patêl ko ha Panginoon, main ako pon hên ipamwang kamoyu ya a pon impamwang hên hato, ta êmên a kaw mangihip ya mangêd kaw kanlan kapareho kon Israelita. Ya kakdêyan ulo la hên a maniwala hên hilay kapareho kon Israelita, ay angga ha a maboo ya bilang lan alwan Israelita ya miligtas. 26Pangayarin habayto ay miligtas ya kaganawan kapareho kon Israelita hên nanad ha impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Ya Mámiligtas ay lumatêng hên ubat ha Sion, alihên nay karawakan lan kaapo-apoan ni apo Jacob. 27Haka habaytoy pamanupad kon kahundoan ko kanla hên hato, ya alihên koy kasalanan la.” 28Gawan ha a la tinanggap ya Mangêd ya Habi, hilay Israelita, ay hilay nag-in kapatsi ni Apo Namalyari, haka habaytoy nag-in ikakangêd yon alwan Israelita. Noa, anlugurên na hila pon êt, ta gawan hilay pinili na hên hato, haka gawan ha impangako na ha ninuno la. 29Ta a ampangoman ya ingalo na, haka ya tinalagá na kanlan pinili na. 30Hikaw ya alwan Israelita, ay a kaw pon hinumonol kana hên hato, noa, naingalwan kaw na, gawan ha a pamanhumonol lan Israelita. 31A hila pon ampanonol kana, noa, lano mapakinabangnan la etaman ya ingalo ni Apo Namalyari nanad ha napakinabangnan yo ya ingalo na kamoyu. 32Pinaulayan na ya balang miha hên mag-in ipoh ha pamanalanghang, ta êmên na hila maingalwan. 33Ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari! Ayn anggaan ya kagalingan haka kamwangan na! Ayn ampakaintindi ha hinon tinalagá na, haka no ay-êmên nan tuparên ya habayto! 34Ta êmên ya di ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Ayn hinoman ya makamwang hên kaihipan ni Apo Namalyari. Haka ayn hinoman ya makapayo kana.” 35“Ayn hinoman ya nakapam-i kan Apo Namalyari, ta êmên hila main maêngganan kana ta ya kaganawan ay ubat kana.” 36Gawan hiyay nanyag hên kaganawan, haka hiyay ampamaala bayro. Puriên ya hên ayn angga! Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\