Roma 12

1Patêl ko ha Panginoon, gawan ha hadyay ingalo ni Apo Namalyari kantamo, ay ampakihabi ko kamoyu ya idin yoy boon biyay boy nakêm yo kan Apo Namalyari hên nanad átang, ya angkabiyay, ya banal, haka ya an-ikahigla kana. Habaytoy hêpat ya pamagsimba kana. 2Paan kaw pagtan kanlan a ampagpalokop kana, noa, paulayan yon bayoên na ya kaihipan yo, ta ha êmbayro ay mag-in bayo ya pamimiyay yo. Mamwangan yoy kalabayan na haka umayon kaw bayro, ta êmên yo madyag ya mangêd, haka ya ikahigla na, haka ya taganán usto. 3Gawan ha tungkulan hên apostol ya indin ni Apo Namalyari kangko, ay an-aralan kataw ya paan kaw magmahlay, noa, dapat kaw mag-in manakêm no an-ihipên yoy galing, ya indin kamoyu ni Apo Namalyari, gawan ha paniwala yo kan Apo Jesu-Cristo. 4Ya lawini tamo ay kabooan hên ulo, mata, bitsih, haka mal-at pon ya pinilalamo, haka alwan pare-pareho ya andaygên lan habaytoy pinilalamo. 5Êmbayro etaman ya hikitamoy ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, agyan mal-at kitamo, ay maialimbawa kitamo ha mimihay lawini, gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo, haka ampihahawop kitamo. 6Ya balang miha kantamo, ay dinyanan ni Apo Namalyari hên galing ya dapat tamon gamitên. No indin kantamo ya galing hên mamipamwang hên an-ipaihip na kantamo, ay ipamwang tamo ya habayto ha pamanhumonol ha paniwala tamo kana. 7No indin kantamo ya galing hên manawop ha kapareho, ay dapat pêtêg ya pamanawop tamo. No indin kantamo ya galing hên manoro, ay dapat magpakahipêg kitamo ha pamanoro tamo. 8No indin kantamo ya galing hên mam-in aral, haka mamakhaw nakêm, ay dapat habayto ya daygên tamo. No indin kantamo ya galing hên mam-i, ay dapat mahiglay nakêm tamo hên mam-i. No indin kantamo ya galing hên mamaala, ay magpakahipêg kitamon mamaala. No indin kantamo ya galing hên mangingalo, ay mangingalo kitamo ha kaatag hên main kahiglaan. 9Dapat mag-in pêtêg ya pamanlugud tamo. Dapat kahêmêkan tamoy karawakan. Dapat panay hên manyag kangêran. 10Dapat milulugud haka migagalang kitamo. 11Dapat boon nakêm kitamo hên magpakahipêg hên maghuyo ha Panginoon. 12Dapat ikahigla tamo ya an-êngganan tamo, dapat tamon têêhên ya kairapan, haka dapat ihundo tamoy pamanalangin kan Apo Namalyari. 13Dapat tamon hawpan hilay kapareho tamon pinili na hên mag-in kana ha pangangailangan la, haka dapat mahiglan nakêm tamon pahowênên ha bali tamo ya hilay anlumagay. 14Dapat tamon ihalangin ya ingalwan hila dayi ni Apo Namalyari ya ampamairap kantamo. Paan tamo hilan ihumpa. 15Dapat makihigla kitamo kanlan angkahigla, haka makilungkot kitamo kanlan ampaglungkot. 16Dapat mamiyay kitamo hên main pakikimiha. Paan kitamon mag-in matag-ay ya nakêm, noa, makilamo kitamo kanlan maaypa ya tungkulan. Paan tamon ihipên ya hikitamon bat ya main kamwangan. 17Paan tamon tumbahan hên narawak ya nanyag karawakan kantamo. Pakikwanan tamon manyag hên kangêran, ta êmên ayn mamintas kantamo. 18No malyari, ay pakikwanan yon makilamo hên mangêd ha balang miha. 19Anlugurên kon patêl ha Panginoon, paan kaw manumbah kanlan ampanyag karawakan kamoyu, ta ipaulay yo tana kan Apo Namalyari ya habayto. Ta main yan impahulat hi Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Hiko ya Panginoon yo ya manumbah kanlan manyag karawakan kamoyu.” 20Alwan bat habayto, noa, dapat tamo etaman hên honolên ya habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “No angkablay lonoh ya kapatsi yo, ay pakanên yo ya, haka no kainêm ya, ay painêmên yo ya. Ha pamakan haka pamainêm yo kana, ay mipakarêng-êy ya haka maghêhê ya.” 21Manambut kitamo no tumbahan tamon kangêran ya ampanyag karawakan kantamo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\