Roma 15

1Hikitamo ya nananiêh ya paniwala, ay pagtêêhan tamo hilay a pon nananiêh ya paniwala. Paan kitamon manyag bêngat hên ikahigla haka ikakangêd tamo. 2Ya balang miha ay dapat manyag hên ikahigla haka ikakangêd hên kapareho tamo. Dapat tamon daygên ya habayto ta êmên tumaniêh ya paniwala la. 3Hi Apo Jesu-Cristo man, ay a na dinyag ya ikahigla hên sarili na. Minusmus la ya man, ay dinyag nay ikahigla ni Apo Namalyari. Ta nanad hiyay main habi di ha Kahulatan, “Ha pammusmus la kamo, ay hiko ya minusmus la.” 4Paan yon liwaan ya kakwaan tamon aral, ya kaganawan impahulat ni Apo Namalyari ha Kahulatan hên hato, ta êmên ha pamagtêêh, haka kahiglaan nakêm ya ubat ha Kahulatan, ay maihundo tamoy pamangênggan tamo ha idigalo na kantamo. 5Hi Apo Namalyari ya ampangubatan hên pamagtêêh haka pamahiglan nakêm. Dayi hawpan na kaw hên mamiyay hên main pamikakasundo ha pamanungtung yo ha pamimiyay ni Apo Jesu-Cristo, 6ta êmên kaw milalamo hên magpuri kan Apo Namalyari, ya Tatang ni Panginoon tamon Jesu-Cristo. 7No ay-êmên na kaw tinanggap ni Panginoon Jesu-Cristo, ay êmbayro êt ya pamananggap yo ha miha ta miha, ta êmên ya mapuri hi Apo Namalyari. 8Hên haton lagi, ay nangako hi Apo Namalyari kanlan ninuno naên Israelita, ya mamiutoh yan Mámiligtas, ya Mesias. Ha pamanupad ni Apo Jesu-Cristo bayro ha impangako ni Apo Namalyari, ya mamiutoh yan Mámiligtas, ay namwangan naên ya pêtêg awud hên ampanupad hi Apo Namalyari hên pangako na. 9Gawan êt bayro ha pamanupad ni Apo Jesu-Cristo, ay naipahlêk ni Apo Namalyari ya ingalo na kanlan alwan Israelita. Haka gawan bayro ha ingalo na, ay ampagpuri hilay na kana. Habaytoy nakatupad ha impahulat ni Apo Namalyari kan Arin David hên hato, ya wani Arin David, “Puriên kata hên kalamo ko hilay alwan Israelita, haka magkanta kon pamagpuri kamo!” 10Inungkat hila êt di ha impahulat ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Maghigla kaw, ya alwan Israelita hên kalamo yo hilay pinili ni Apo Namalyari!” 11Nakahulat êt, ya wana, “Hikaw ya alwan Israelita, puriên yoy Panginoon! Hikaw ya atsi ha kaganawan bansa, ay magpuri kaw ngan kana!” 12Êmbayri êt ya impahulat ni Apo Namalyari kan Propeta Isaias, ya tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ya wanan hulat, “Lano, ay lumatêng ya mihay kaapo-apoan ni apo Jesse. Hiyay iutoh ni Apo Namalyari hên mamaala kanlan alwan Israelita. Haka taganán muwang la, ya tuparên nay impangako na.” 13An-ihalangin kataw ya pahiglaên na dayi ni Apo Namalyari ya nakêm yo, haka dyanan na kaw hên kapatêkbêkan ihip gawan ha paniwala yo kana, ta êmên ha kapangyarihan hên Espiritu na, ay mapahanan pon ya kasiguradoan yo, ya matanggap yoy impangako na. 14Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, angkasigurado ko ya panay mangêd ya andaygên yo. Usto ya angkaintindihan yoy kaptêgan ya ubat kan Apo Namalyari, haka malyari yon toroan ya kapareho yo hên tungkol bayro. 15Êmbayro man, ay di ha hulat ko ay indiretsa koy kaatag ya toro ko, ta êmên a yo maliwaan ya habayto. Diniretsa kataw, gawan ha indin kangkoy tungkulan ni Apo Namalyari, gawan ha ingalo na ya ayn kapantag, 16ta êmên ko mapaghuyuan hi Apo Jesu-Cristo hên mamipamwang hên Mangangêd ya Habi ya ubat kan Apo Namalyari kanlan alwan Israelita. Hilay mag-in nanad in-átang kan Apo Namalyari ya an-ikahigla na, gawan dinyag hila hên Espiritu na hên banal. 17Gawan ha pakikimiha ko kan Apo Jesu-Cristo, ay malyari kon ipagmahlay ya pamaghuyo ko kan Apo Namalyari. 18Ayn akon kaatag ya maipagmahlay, no alwan ya dinyag ni Apo Jesu-Cristo, ta êmên mahagyat hilay alwan Israelita hên humonol kan Apo Namalyari gawan ha hinabi haka dinyag ko, 19haka gawan ha makapangyarihan ya kapapaêpapah ya nadyag, gawan ha kapangyarihan nan Espiritu ni Apo Namalyari. Kabay ha ay-irin logal ya pinanoroan ko, paubat ha balayan Jerusalem angga ha probinsyan Ilirico, ay impamwang kina ya Mangêd ya Habi tungkol kan Apo Jesu-Cristo. 20Mimihan bat ya ampakapakikwanan ko. Yabay ya maipamwang ko ya Mangêd ya Habi kanlan a pon nakagilam hên tungkol kan Apo Jesu-Cristo, ta êmên a ko manoro kanlan tinoroan hên kaatag. 21Ha panoro ko ay angkatupad ya habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari ha Kahulatan, “Hilay a pon nakagilam hên tungkol kana, ay makagilam hên tungkol kana, haka makamulah hên tungkol kana.” 22Gawan habaytoy pamanoro ko ha hino-hinon logal, ay panay angkaabala ya pamaniraw ko bahên. 23Noa, amêhên ta nayari ya pamanoro ko bayri, haka gawan nabuyot kinan labay-labay hên maniraw kamoyu, 24ay magdann ako bahên kamoyu ha pammako ko ha bansan España. Panga-ubat kon nanugêl bahên, ta napipapahigla kitamina, ay pahawop ako kamoyu ha pamanlumagay ko ha bansan España. 25Noa, amêhên, ay iatêl ko pon ya pera ya ihawop kanlan pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha Jerusalem ya kapareho kon Israelita, 26ta hilay patêl ha Panginoon ha probinsyan Macedonia haka Acaya ya alwan Israelita, ay nahiglan nami-tsipon hên alay ya ihawop ha mangairap ya patêl ha Panginoon bayro ha Jerusalem. 27Mahiglay nakêm lan nami-tsipon hên alay gawan ha utang nakêm la kanlan patêl ha Panginoon ha Jerusalem. Gawan napakinabangnan lan alwan Israelita ya Mangêd ya Habi ya ubat kanlan kapareho kon Israelita, ay hêpat ya pamanawop la. 28Kabay no naiatêl kinay habaytoy pera, ay magdann kina bahên kamoyu ha pamanlumagay ko ha España. 29Haka muwang ko ha pamaniraw ko bahên, ay taganán mapakinabangnan tamo ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Jesu-Cristo. 30Patêl ko ha Panginoon, gawan kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, haka gawan ha pamanlugud, ya an-indin kantamo hên Espiritu ni Apo Namalyari, ay ampakihabi ko kamoyu ya boon nakêm yo kon ihalangin, 31ya illagan ako ni Apo Namalyari kanlan ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo ya atsi ha probinsyan Judea. Haka ipanalangin yo êt ya habaytsi ya pera ya anggêtan ko, ya dayi nakal-an hên tanggapên lan kapareho tamon pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha Jerusalem, 32ta ha êmbayro, no kalabayan ni Apo Namalyari, ay mahigla ya pamanlumatêng ko bahên, haka mapahigla yo ko. 33An-ihalangin kataw kan Apo Namalyari ya pinangubatan hên kapatêkbêkan ihip, ya panay na kaw lamoan. Amen.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\