Roma 15:31

31ya illagan ako ni Apo Namalyari kanlan ayn paniwala kan Apo Jesu-Cristo ya atsi ha probinsyan Judea. Haka ipanalangin yo êt ya habaytsi ya pera ya anggêtan ko, ya dayi nakal-an hên tanggapên lan kapareho tamon pinili ni Apo Namalyari hên mag-in kana ha Jerusalem,

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More