Roma 2

1Kayno an-ihipên yo ya dapat parusaan ya habaytoy mapanyag karawakan ya inungkat ko. Noa, kaillag kaw, ta ha pamanatol yo hên kapareho yo, ay anhabiên yoy dapat kaw hên parusaan, ta hikaw man, ay ampanyag hên karawakan, haka lano kiarap kaw kan Apo Namalyari ha Allon Pamanukom na. 2Muwang tamina ya makatoynungan ya pamanatol ni Apo Namalyari hên parusaan hilay mapanyag karawakan. 3Noa, hikaw ya ampamintas kanlan mapanyag karawakan, êndat yon makatakah kaw ha parusa ni Apo Namalyari, ya hikaw man êt, ay ampanyag hên karawakan! 4Kayno an-itad yon ayn pukat ya ayn kapantag ya pamangingalo, haka pamagtêêh ni Apo Namalyari kamoyu! Yarin a yo muwang ya andyanan na kaw hên panaon hên maghêhê hên manalibokot ha pamanyag yon kasalanan! 5Noa, ha kakdêyan ulo yo, hên a kaw ampaghêhê, ay ampabyatên yoy parusa ni Apo Namalyari kamoyu lano no lumatêng ya Allon Pamanukom na ya makatoynungan, 6ta tumbahan na ya balang miha ha dinyag la. 7Mam-i yan biyay ya ayn angga kanlan ampagtêêh hên mag-in ikahigla na. 8Noa, parusaan na hên ayn ingalo hilay makasarili, ya a ampanonol ha kaptêgan ya ubat kana, ta ampanyag hila tanan karawakan. 9Hadyay kairapan ya maranasan lan balang mapanyag karawakan, haka mamalagêhbêg ya nakêm la, kapareho kon Israelita, o alwan Israelita. 10Noa, hilay mapanyag kangêran, ay ingalwan na hên dyanan karangalan, dayêw haka kapatêkbêkan ha biyay ya ayn angga, kapareho kon Israelita man, o alwan Israelita. 11Gawan hiyay ayn anggampian, ta pantag ya panlêk na ha balang miha. 12Hinoman ya nanyag kasalanan, ay idayo kan Apo Namalyari hên parusaan hên ayn angga. Hilay Israelita, ya nagmuwang hên Kautuhan ya indin ni Apo Namalyari kan apo Moises, ay parusaan, ta a la hinonol ya habayto. Hila etaman ya alwan Israelita, ya ayn muwang hên tungkol ha Kautuhan, ay a hila parusaan ha a la hinonol ya habayto, noa, parusaan hila ha pamanyag lan karawakan. 13Hilay an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, ay habaytoy mahonol ha Kautuhan, alwan hilay nakagilam haka a hinumonol. 14Hila etaman ya alwan Israelita, ay ayn muwang hên tungkol ha Kautuhan ya indin ni Apo Namalyari kan apo Moises. Êmbayro man, ay main kanla ya mapanyag kangêran, gawan ha nakêm la, ya nanad main kautuhan. 15Ha pamanyag lan kangêran, ay nanad nakahulat ha nakêm la ya Kautuhan. Minghan an-ipapanêmtêm hên konsinsya la kanla ya nakadyag hilan karawakan, minghan etaman, ay an-ipapanêmtêm na kanla ya nakadyag hilan kangêran. 16A na liwaan ni Apo Namalyari ya habayto ha Allon Pamanukom, uston ipalingon na kan Apo Jesu-Cristo, ya kaganawan dinyag lan balang miha anggan ya inlihim la. Habaytoy agpang ha Mangêd ya Habi ya an-ipamwang ko. 17Hikaw ya kapareho kon Israelita, êndat yon madyanan kaw hên biyay ya ayn angga, gawan ha pamanhumonol yo ha Kautuhan, haka an-ipaglambung yo ya muwang yo hi Apo Namalyari. 18Muwang yo kano ya kalabayan na, haka no hinoy mangêd ya dapat daygên, gawan pinag-aralan yoy Kautuhan. 19Êndat yon ampakaakay kaw kanlan nanad buwag ya kaihipan! Êndat yon nanad kaw hên hawang ya ampamahawang hên dann hên palako kan Apo Namalyari para kanlan nanad atsi ha kariglêman. 20Êndat yon gawan atsi kamoyu ya Kautuhan, ay muwang yoy hinon kamwangan, haka êndat yon pêtêg ya hinon anhabiên yo. 21Ampanoro kaw ha kaatag! Awta a yon an-honolên ya an-itoro yo! Ambawalên yo hilay manakaw, noa, ampanakaw kaw etaman! 22Ambawalên yo hilan manakêh ha alwa lan ahawa, noa, ampamabayi haka ampakilalaki kaw etaman! Anhumêmêk kaw ha rebulto hên alwan pêtêg ya diyos, noa, anhumwên kaw hên manakaw bayro ha pagsimbaan kanla! 23An-ipaglambung yoy kangêran hên Kautuhan ya indin ni Apo Namalyari kan apo Moises, noa, an-ipakarêng-êy yo hi Apo Namalyari, ha a yon anhonolên ya habaytoy Kautuhan na! 24Habaytoy inungkat ha impahulat ni Apo Namalyari ya êmên di, “Hilay alwan Israelita, ay ampammusmus kan Apo Namalyari gawan kamoyun Israelita.” 25Ya pamatuli kantamo ay kamwangan ya hikitamo ay pinili ni Apo Namalyari, noa, no a tamo anhonolên ya Kautuhan, ay ayn pukat ya pamatuli kantamo, ta nanad kitamo tana kanlan alwan Israelita, ya a tinuli. 26Noa, hilay alwan Israelita, ya a tinuli, ya anhumonol ha Kautuhan, ay nanad mantêg tinuli, ta an-itad hila ni Apo Namalyari hên pinili na. 27Haka hila ya maghabi hên dapat kaw parusaan ni Apo Namalyari, gawan atsi kamoyu ya Kautuhan, yan a yo anhonolên ya habayto. 28Hilay an-itad ni Apo Namalyari hên pinili na hên mag-in kana, ay alwan hilay Israelita, ya tinuli. 29Noa, ya an-itad ni Apo Namalyari hên pinili na hên mag-in kana, ay hilay binayo ya nakêm, ya nanad mantêg hên tinuli, ya nalinisan hên Espiritu ni Apo Namalyari. Malyarin a hila dayêwên hên kapareho la, noa, taganán dayêwên hila ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\