Roma 3

1Kayno an-ihipên yoy êmên di, “No êmbayro awud, ay hinoy alagá hên panga-Israelita tamo kanlan alwan Israelita? Hinoy makwa tamon Israelita ha pangatuli tamo?” 2Habiên ko etaman kamoyu ya taganán main alagá hên panga-Israelita tamo haka ya pangatuli tamo, ta impatsiwala ha ninuno tamon Israelita ya habi ni Apo Namalyari. 3Pêtêg ya main kapareho tamon Israelita ya alwan mahonol kan Apo Namalyari. Yarin a na tuparên ni Apo Namalyari ya impangako na, gawan main nag-in alwan mahonol kana! 4Ahê! Malaram man ya balang miha, ay taganán alwan malaram hi Apo Namalyari! Ihipên yoy nakahulat, ya wana, “Apo Namalyari, pêtêg ya hinon anhabiên mo, haka panay kan ampanambut, no main ibara kamo.” 5Main pilosopo ya ampaghabi ya alwan makatoynungan hi Apo Namalyari ha pamarusa na kantamo, ta ya katoynungan na kano, ay angkahêlêk bat gawan ha karawakan tamo. 6Taganán alwan pêtêg ya habayto! Ta no alwa yan makatoynungan hi Apo Namalyari ha pamarusa na kantamon Israelita, no manyag kitamon karawakan, ay alwa yan makatoynungan ha pamarusa na ha alwan Israelita. 7Kayno main maghabi ya dapat a hila parusaan gawan makasalanan hila, ta ha kalokwan la, ay mahêlêk ya kaptêgan hên habi ni Apo Namalyari, haka hiyay puriên. 8Hilay ampaghabin êmbayro, ay nanad lay nan anhabiên ya êmên di, “Hali, manyag kitamon karawakan, ta êmên ya mapuri hi Apo Namalyari!” Haka main ampamibara kangko, ya êmbayroy an-itoro ko! Hilay parusaan ni Apo Namalyari haka habaytoy hêpat kanla. 9Yarin hikitamoy Israelita ay mangêd ha hêlêk ni Apo Namalyari kanlan alwan Israelita! Mana kinan intoro kamoyu ya balang miha ay antalanên hên kasalanan. 10Gawan nakahulat ha habi ni Apo Namalyari, ya wanan hulat, “Ayn tawo ya ayn kasalanan. Ayn taganán miha man ya ayn kasalanan. 11Ayn miha man ya main ustoy pamangintindi hên tungkol kan Apo Namalyari, haka ayn ampanapol kana. 12Ya balang miha, ay nagdayo kana. Naubuh hilan nag-in ayn pukat. Ayn miha man ya mapanyag kangêran.” 13“Ya pamaghabi la ay hadyay dawak, hên nanad ha nabata ya ubat ha pamilbêngan natsi ya inloat. Panay kalokwan ya panhabiên la.” “Mapanira ya panhabiên la, hên nanad utan ya makamatsi.” 14“Panay kapanuboyan haka kahêmêkan ya atsi ha bêbêy la.” 15“Maparah hilan makamatsi hên kapareho la. 16Antoman ya lakwên la, ay manira hila, haka main mag-in kapaingalo gawan kanla. 17A hila taganán kamwang hên makilamo haka mag-in mapatêkbêk.” 18“Ayn hilan pamanggalang kan Apo Namalyari, gawan ayn hilan limo kana.” 19Habaytoy nakahulat ha habi ni Apo Namalyari, ay para kantamon, Israelita, ya atsi ha aypa hên Kautuhan ni apo Moises, kabay malinaw ya ayn hinoman ya makapaghabi ya ayn yan kasalanan ha Allon Pamanukom ni Apo Namalyari, ta ya balang miha ha boon luta ay makasalanan, haka hêpat hên parusaan. 20Ayn miha man ya an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan ha pamanhumonol ha Kautuhan, ta ayn taganán makahonol hên habayto. Noa, gawan ha Kautuhan, ay mamwangan no hino ya kasalanan haka mamwangan ya makasalanan ya balang miha. 21Noa, amêhên, ay impamwang kantamo, no ay-êmên na kitamon an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, haka habayto ay alwan ha pamanhumonol ha Kautuhan. Habaytoy inungkat ha inhulat ni apo Moises haka ha inhulat lan kaatag ya mámipamwang hên an-ipaihip kanla ni Apo Namalyari. 22Amêhên, an-itad na kitamina hên ayn kasalanan, ya balang ampaniwala ha dinyag ni Apo Jesu-Cristo ha ikakangêd tamo, Israelita man o alwa. 23Ta ya balang miha ay nakadyag hên kasalanan, haka main pamagkulang kan Apo Namalyari. 24Êmbayro man, ay amêhên an-itad na kitamo ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, gawan ha ayn kapantag ya ingalo na, ya indigalo na kantamo, gawan ha daya ni Apo Jesu-Cristo, ya pinamayad ha parusa hên kasalanan tamo. 25Hiyay in-utoh ni Apo Namalyari hên mag-in átang, ya pamayad hên kasalanan tamo. Haka gawan ha daya na, ay mapatawad ya kasalanan tamo no maniwala kitamo kana. In-utoh ni Apo Namalyari hi Apo Jesu-Cristo, ta êmên maipahlêk ya main katoynungan ya mana nan dinyag hên bayo nan in-utoh hi Apo Jesu-Cristo, ta ha pamagtêêh na, ay a na pon pinarusaan ya tawo hên haton lagi ha pamanyag lan kasalanan, 26noa, amêhên ay impahlêk na, ya a na naliwaan ya habaytoy kasalanan la hên hato, ta pinilamo nay na ha kasalanan ya binayaran ni Apo Jesu-Cristo. Kabay napaptêgan ya andaygên na ay main katoynungan, haka an-itad na hên ayn kasalanan, ya hilay ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo. 27Kabay a tamina maipaglambung, ya gawan ha pamanhumonol tamo ha Kautuhan, ay ayn kitaminan kasalanan! Ta an-itad na kitamina ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo. 28Ta malinaw ya hikitamoy an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, haka alwan gawan ha pamanhumonol ha Kautuhan. 29Hikaw ya kapareho kon Israelita, kayno êndat yon hi Apo Namalyari ay Diyos tamon bat hên Israelita! Alwa! Hiyay Diyos hên alwan Israelita etaman! 30Gawan ha mimihay Diyos, ay an-itad na kitamon Israelitay ayn kasalanan, gawan ha paniwala tamo kan Apo Jesu-Cristo, hên nanad êt kanlan alwan Israelita. 31Noa, paan yon ihipên ya ayn nanan pukat ya Kautuhan gawan an-itad na kitamo ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, gawan ha paniwala tamo ha dinyag ni Apo Jesu-Cristo, ta no ampaniwala kitamina kan Apo Jesu-Cristo, ay lalo tamon mahonol ya Kautuhan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\