Roma 4

1Ihipên tamo hi apo Abraham ya ninuno naên Israelita. Awta hiyay intad hên ayn kasalanan ni Apo Namalyari? 2No hiyay intad hên ayn kasalanan gawan ha dinyag na, ay main ya dayin maipaglambung. Noa, ha kaptêgan, ayn yan maipaglambung ha arapan ni Apo Namalyari. 3Habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari ya tungkol kana ha Kahulatan, “Naniwala hi Abraham ha hinabi ni Apo Namalyari, kabay hiyay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan.” 4Hilay ampakiobra ay ampananggap hên upa, alwan digalo, ta habayto ay pinaghayngêtan la. 5Noa, an-itad ni Apo Namalyari ya hilay makasalanan hên ayn kasalanan, hên alwan gawan ha pamaghayngêt la, noa, gawan ha paniwala la kana. 6Hên hato, ay wani Arin David ya iningalwan hilay an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, hên alwan gawan ha dinyag la, noa, gawan ha paniwala la. 7“Iningalwan hilay pinatawad ni Apo Namalyari ha kasalanan la, ta inalíh nay na kanla. 8Iningalwan hilay an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan.” 9Yarin kannaên bat Israelita ya tinuli, ya habaytoy pangingalo ni Apo Namalyari! Alwa! Ta habayto ay para etaman kanlan alwan Israelita a hila man tinuli. Ihipên tamon oman ya impahulat ni Apo Namalyari, ya tungkol kan apo Abraham, ya naniwala ha hinabi ni Apo Namalyari, kabay intad ya ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. 10Nakano yan intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan hi apo Abraham, bayo ya tinuli, o pangayari? Hi apo Abraham ay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan hên bayo ya tinuli, ya labay habiên hên bayo ya nag-in Israelita. 11Tinuli ya ha pamaptêg ya hiyay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan gawan ha paniwala na. Kabay hiyay nag-in nanad ninuno lan ampaniwala kan Apo Namalyari, ya an-itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, agyan a hila tinuli, ya labay habiên agyan alwa hilan Israelita. 12Hiya etaman ya ninuno naên Israelita ya tinuli, ya ampaniwala ha impangako ni Apo Namalyari hên nanad ha paniwala ni Abraham hên bayo ya tinuli, ya palatandaan ya ampaniwala ya kan Apo Namalyari. 13Hên haton lagi, ay impangako ni Apo Namalyari kan apo Abraham haka kanlan mag-in kaapo-apoan na, ya ingalwan na hilay tawo ha balang bansa. Habayto ay alwan gawan ha pamanhumonol ni apo Abraham ha Kautuhan, noa, gawan ha paniwala na kan Apo Namalyari. Gawan habaytoy paniwala na, ay hiyay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. 14Ta no alimbawa, ta hilay anhumonol ha Kautuhan, ay dyanan hên impangako ni Apo Namalyari, ay ayn kapukatan ya paniwala, haka ya impangako. 15Ta ya Kautuhan ay main kalamoy parusa. Gawan no main Kautuhan, ay main humalanghang. 16Kabay ya pangako ay matupad bat kanlan ampaniwala kan Apo Namalyari, ta êmên na maidigalo ya habayto gawan ha ayn kapantag ya ingalo na kanlan balang miha ya main paniwala nanad kan apo Abraham, alwan bat kanlan kapareho kon Israelita, ya dinyanan Kautuhan. Gawan hi apo Abraham ay nanad ninuno hên balang miha ya ampaniwala kan Apo Namalyari. 17Gawan habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari ya tungkol kan apo Abraham, “Pinili kata hên mag-in ninuno hên kal-atan bansa.” Matupad ya habayto, ta ya nangako, ya pinaniwal-an ni apo Abraham, ay hi Apo Namalyari, ya nanyag hên boon luta ha utoh nan bêngat, haka main kapangyarihan hên biyayên ya natsi. 18Agyan ayn ana ha ihip ni apo Abraham, ya magkaanak ya kan Sara, ta mantêg hilay nan toa ya miahawa, ay naniwala ya, ya hiyay mag-in ninuno hên kal-atan bansa, hên nanad ha hinabi ni Apo Namalyari kana, ya wana, “Ya mag-in kaapo-apoan mo ay a makwan mabilang, hên nanad ha bêtêwên ya a makwan mabilang.” 19Agyan mantêg yay nan toa ta mag-magatoh ya taon na, haka layuh ya hi Sara, ya ahawa na, ay a naalíh ya paniwala na. 20A ya nag-alangan ha pangako kana ni Apo Namalyari, noa, tinumaniêh ya paniwala na ha pamagsimba na kan Apo Namalyari. 21Booy nakêm nan naniwala, ya agyu ni Apo Namalyari hên tuparên ya impangako kana. 22Gawan ha paniwala na, ay hiyay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. 23Hata habi, ya “Hiyay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan,” ay alwan bat para kan apo Abraham, 24noa, habayto ay para kantamo etaman. Ta hikitamoy ampaniwala kan Apo Namalyari, ya namabiyay oman kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ay itad etaman hên ayn kasalanan. 25Hi Panginoon Jesu-Cristo ay in-utoh ni Apo Namalyari hên matsi gawan ha kasalanan tamo, haka hiyay biniyay oman, ta êmên hikitamo ay itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\