Roma 4:17

17Gawan habaytsi ya impahulat ni Apo Namalyari ya tungkol kan apo Abraham, “Pinili kata hên mag-in ninuno hên kal-atan bansa.” Matupad ya habayto, ta ya nangako, ya pinaniwal-an ni apo Abraham, ay hi Apo Namalyari, ya nanyag hên boon luta ha utoh nan bêngat, haka main kapangyarihan hên biyayên ya natsi.

Share this Verse:

FREE!

One App.
1259 Languages.

Learn More