Roma 5

1Gawan ha paniwala tamo kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ay an-itad kitamina ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, haka gawan ha pangamatsi ni Panginoon tamon Jesu-Cristo, ay niúmang kitamina kan Apo Namalyari. 2Gawan ha paniwala tamo kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ay angkatanggap tamina ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari. Haka hadyay kahiglaan tamo, ta angkasigurado tamo ya lano, ay makapakilamo kitamo kana ha langit. 3Alwan bêngat habayto, noa, an-ikahigla tamo êt ya kairapan, haka pamanubuk ya angkaranasan tamo, gawan habaytoy ampakapitoro kantamo hên mag-in mapagtêêh. 4Haka ya pamagtêêh tamo, ay ampakapahigla kan Apo Namalyari, kabay angkasigurado tamo ya lano, ay makalamo tamo ya ha langit nanad ha impangako na. 5Haka a maglungkot ya ihip tamo, ta angkasigurado tamo ya lano, ay tuparên ni Apo Namalyari ya habaytoy impangako na, gawan pinaptêgan nay hadyay pamanlugud na kantamo, ya angkatanam tamo gawan ha Espiritu na ya indigalo na kantamo. 6Ta hên nilumatêng ya panaon ya intakda ni Apo Namalyari, ay natsi ya hi Apo Jesu-Cristo ha ikakangêd tamon makasalanan, ya a makapiligtas hên sarili ha parusa. 7Kantamon tawo, ay bihiran main matsi para ha mihay kapareho tamo ya mahonol ha Kautuhan ni Apo Namalyari, êmbayro man, ay malyarin main maghêkaw nakêm, hên matsi para ha mihay maingaloên, ya mapanyag kangêran. 8Noa, hi Apo Namalyari etaman, ay pinaptêgan nay pamanlugud na kantamo, ta hên haton makasalanan kitamo pon, ay in-utoh na hi Apo Jesu-Cristo hên matsi ha ikakangêd tamo. 9Amêhên, ta an-itad na kitamina ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, gawan ha daya ni Apo Jesu-Cristo ha pangamatsi na, ay taganán iligtas na kitamo ni Apo Jesu-Cristo ha hadyay pamarusa ni Apo Namalyari lano ha Allon Pamanukom na. 10Hên hato, ay hikitamoy kapatsi ni Apo Namalyari, noa, amêhên ay niúmang kitamina kana, gawan ha pangamatsi hên Anak na, kabay angkasigurado tamo ya ligtas kitamina ha parusa, gawan kanan Anak na hi Panginoon Jesu-Cristo, ya angkabiyay ha langit hên ampanawop kantamo. 11Alwan bat habayto, noa, amêhên hi Apo Namalyari ya simbaên haka an-ikahigla tamo, gawan kan Panginoon tamon Jesu-Cristo, ya pinangubatan hên pamakiúmang tamo kan Apo Namalyari. 12Ya pinangumpisaan hên pamanyag kasalanan hên balang miha bayri ha luta, ay hi Adan, haka gawan ha kasalanan na, ay hiyay natsi. Kabay paubat hên habayto, ay maubuh kitaminan matsi, gawan kaganawan tamo ay nakadyag kasalanan. 13Bayo nan indin ni Apo Namalyari ya Kautuhan kan apo Moises, ay makasalanan hilay nay tawo. Noa, ya pamanyag lan kasalanan, ay alwan halanghang kanlan habaytoy Kautuhan, gawan ayn pon ya habaytoy Kautuhan hên hato. 14Êmbayro man, ay muwang tamo ya paubat hên panaon ni Adan angga ha panaon ni apo Moises, ay kamatsan ya nag-in tagêy hên pamanyag kasalanan, agyan ya kasalanan la ay alwan êmên nanad ha kasalanan ni Adan ya a nanonol ha utoh ni Apo Namalyari. Main pareho kan Adan haka kan Apo Jesu-Cristo, yabay ya pangadamay hên kal-atan gawan kanla. 15Noa, taganán alwan magkapareho ya imbalag la ha kal-atan. Pêtêg ya nagkamain hên kamatsan ya balang tawo, gawan ha kasalanan nan mihay tawo, ya hi Adan, noa, taganán makapangyarihan ya indigalo ni Apo Namalyari ha kal-atan gawan ha ingalo na, ya indigalo na gawan ha ayn kapantag ya ingalo hên mihay tawo, ya hi Apo Jesu-Cristo. 16Mas makapangyarihan ya ayn kapantag ya ingalo, ya indigalo ni Apo Namalyari, kanan kasalanan ni Adan. Gawan ha kasalanan ni Adan, ay mananggap hên kamatsan ya balang miha. Noa, gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, ay mapatawad, haka maitad hên ayn kasalanan ya balang miha. 17Gawan ha kasalanan nan mihay tawo, ya hi Adan, ay nanambut ya kamatsan, kabay nagkamain hên kamatsan ya balang tawo. Noa, taganán makapangyarihan ya dinyag nan mihay tawo, ya hi Apo Jesu-Cristo, ta gawan kana, ay maubuh hên madyanan biyay ya ayn angga, hên mamaala hên kalamo na, ya hilay intad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan, ya pinaigan na hên ayn kapantag ya ingalo na. 18Kabay, no ay-êmên mananggap hên kamatsan ya balang miha, gawan ha unan kasalanan ni Adan, ay êmbayro êt, gawan ha kamatsan ni Apo Jesu-Cristo, ya ayn kasalanan, ay maitad ni Apo Namalyari ya balang miha hên ayn kasalanan, ta êmên hila madyanan hên biyay ya ayn angga. 19Gawan ha pamanalanghang ni Adan, kan Apo Namalyari, ay mal-at ya nag-in makasalanan, noa, ha pamanhumonol ni Apo Jesu-Cristo kan Apo Namalyari, ay mal-at ya itad ni Apo Namalyari hên ayn kasalanan. 20Hên indin ni Apo Namalyari ya Kautuhan na, ay namwangan lan tawo ya mal-at awud ya kasalanan la. Noa, nilum-at man ya pamanyag kasalanan, ay lalon nilum-at ya ingalo na. 21Kabay no ay-êmên ya kamatsan ay nag-in tagêy hên pamanyag kasalanan, ay amêhên, gawan an-itad na kitamina na hên ayn kasalanan, ay ampamaala ya ayn kapantag ya ingalo na, ta êmên kitamo madyanan biyay ya ayn angga, gawan kan Panginoon tamon Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\