Roma 6

1Hino awud ya mahabi tamo? Maghundo kitamo hên manyag kasalanan, ta êmên mapahanan ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari kantamo? 2Paan! Ta hikitamo ay nanad natsi ya ahina ampakadyag kasalanan. Kabay paan taminan ihundo ya pamanyag kasalanan. 3Yarin a yo muwang ya hên binawtismoan kitamo, ay nagkamain kitamon pakikimiha kan Apo Jesu-Cristo, haka nanad kalamo kitamo ha kamatsan na! 4Kabay nanad kitamo hên kalamo na hên natsi haka in-ilbêng hên hikitamo ay binawtismoan, ta êmên kitamo magkamain hên bayoy pamimiyay hên nanad ha pamamiyay oman kan Apo Jesu-Cristo, gawan ha ayn kapantag ya kapangyarihan ni Apo Namalyari, ya Tatang tamo. 5Ta no inlamo kitamo kan Apo Jesu-Cristo ha kamatsan na hên indayo ha manan pamimiyay tamo, ay taganán inlamo kitamo ha pangabiyay nan oman hên nadyanan kitamo hên bayoy pamimiyay. 6Ta muwang tamo ya nakalamo kan Apo Jesu-Cristo hên impako ha koros ya manan pangatawo tamo, haka ya kalabayan tamo hên manyag kasalanan, ta êmên a kitamina talanên hên kasalanan. 7Gawan hilay natsi, ay ahinan antalanên hên kasalanan. 8Haka no nakalamo kitamo ha pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo, ay ampaniwala kitamo ya angkabiyay kitamina para maghuyo kan Apo Namalyari gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. 9Muwang tamo ya nangoman yan nabiyay hi Apo Jesu-Cristo, haka a yay na mangoman matsi. Ayn nanan kapangyarihan kana ya kamatsan. 10Ya pangamatsi na ay minghan bat hên para ha kasalanan tamo. Ya pangabiyay na, ay ta êmên ya maghuyo kan Apo Namalyari. 11Kabay dapat tamon itad ya sarili tamo hên nanad natsi, ya ahina ampakadyag kasalanan, ta angkabiyay kitamina para maghuyo kan Apo Namalyari gawan ha pakikimiha tamo kan Apo Jesu-Cristo. 12Kabay paan taminan ipatalan ya sarili tamo ha kasalanan, ta êmên a kitamo manyag karawakan kalabayan lawini. 13Paan paulayan hên manyag kasalanan ya hinon atsi ha boon lawini tamo. Noa, iubuh tamon idin ya boon lawini tamo kan Apo Namalyari êmên manyag kangêran, ta habaytoy hêpat kantamo, ya nanad natsi, ya dinyanan nan bayoy biyay. 14Gawan ahina dapat manalan kantamo ya kasalanan, ta ayn kitamina ha aypa hên Kautuhan, noa, ya kaligtasan tamo ay gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari. 15Ay-êmên? Yarin manyag kitamon kasalanan gawan ayn kitamina ha aypan Kautuhan, ta ya kaligtasan tamo ay gawan ha ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari! Ahê! 16Yarin a yo muwang no paipoh kaw, ay ipoh kaw hên anhonolên yo! No anhonolên yoy kasalanan, ay matsi kaw hên midayo kan Apo Namalyari, hên parusaan hên ayn angga. Noa, no mahonol kaw kan Apo Namalyari, ay mag-in mangêd ya pamimiyay yo. 17Noa, halamat kan Apo Namalyari, ta hikaw ya manan ipoh hên kasalanan, ay boon nakêm hên ampanonol ha kaptêgan ya intoro kamoyu. 18Imbuhan na kaw ni Apo Namalyari ha aypa hên kasalanan, kabay mahonol kaw na kana ha paghuyo yo kana. 19Paalimbawa ya toro ko, ta êmên yo tampol maintindihan gawan alwa pon nananiêh ya paniwala yo. Hên hato, ay impaipoh yoy sarili yo ha pamanyag hên karêmêkan, haka ya hinon karawakan. Noa, amêhên ay dapat yon iubuh ya boon lawini haka nakêm yo ha pamanhumonol kana, ta êmên mag-in mangêd ya pamimiyay yo hên marayo ha karawakan. 20Hên haton ipoh kaw hên kasalanan ay ayn kaw muwang ya tungkol ha mag-in mahonol kana. 21Yarin ikakangêd yo ya mana yon dinyag ya an-ikarêng-êy yo amêhên! Hilay ampanyag hên êmbayro ay matsi, hên midayo kan Apo Namalyari, hên parusaan hên ayn angga. 22Noa, amêhên ta alwa kaw nan ipoh hên kasalanan, ta ampaghuyo kaw na kan Apo Namalyari, ay ampamiyay kaw hên pamanhumonol ha kalabayan na, haka madyanan kaw hên biyay ya ayn angga. 23Gawan hêpat ha kasalanan ya kamatsan, ya main parusa ya ayn angga, noa, biyay ya ayn angga, ay an-idigalo ni Apo Namalyari, gawan ha pakikimiha tamo kan Panginoon tamon Jesu-Cristo.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\