Roma 7

1Hikaw ya patêl ko ha Panginoon, muwang ko ya maintindihan yoy humonol ya alimbawa, ya tungkol ha patakaran hên gobyerno, ta muwang yo ya kaban angkabiyay kitamo, ay atsi kitamo ha aypa hên habaytoy patakaran. Noa, no matsi kitamo, ay ayn kitamina ha aypa hên habayto. 2Alimbawa, wanan patakaran ya mihay babayi ya main ahawa, ay dapat makilamo ha ahawa na, kaban angkabiyay ya pon. Noa, no matsi ya ahawa na, ay ayn yay na ha aypa hên patakaran hên tungkol ha miahawa. 3Ha maparah ya habi, no makiahawa yan oman kaban nabiyay ya ahawa na, ay wanan patakaran ya ampakilalaki ya. Noa, no matsi ya ahawa na, ay ayn yay na ha aypa hên patakaran hên tungkol ha miahawa, haka a ya ampakilalaki no makiahawa yan oman. 4Patêl ko ha Panginoon, êmbayro êt etaman, ay nanad natsi kitamina ha kapangyarihan hên Kautuhan hên natsi kitamo hên inlamo ha pangamatsi ni Apo Jesu-Cristo ha koros, ta êmên kitamo makalamo kana ha pangabiyay nan oman, hên maghuyo kan Apo Namalyari. 5Hên haton anhonolên tamo pon ya kalabayan hên lawini tamo hên manyag kasalanan, ay napahanan ya karawakan kalabayan lawini tamo hên namwangan tamoy Kautuhan. Haka ya pamanyag tamon habayto, ay namidayo kantamo kan Apo Namalyari hên parusaan hên ayn angga. 6Noa, amêhên, gawan nakalamo kitamina ha kamatsan ni Apo Jesu-Cristo, ay ayn kitamina ha aypa hên habaytoy Kautuhan. Kabay mahiglay nay pamaghuyo tamo kan Apo Namalyari, gawan ha bayoy pamimiyay tamo ha pamanawop hên Espiritu na, alwan nanad hên haton napilitan kitamo hên humonol ha Kautuhan. 7Êndat lan kaatag ya Kautuhan ay pinangubatan hên kasalanan. Noa, hên ayn pon Kautuhan, ay main nanan kasalanan. No ayn Kautuhan, ay a ko dayi namwangan ya kasalanan awud ya andaygên ko. Ta alimbawa, no ayn utoh ya bawal hên mag-in maridya, ay a ko dayin muwang ya kasalanan ya habayto. 8Mana kinan makasalanan kabay hên namwangan ko ya bawal awud ha Kautuhan ya mag-in maridya, ay pinukaw hên kasalanan ya atsi kangko, ya kalabayan kon manyag hên hinon karidyaan. Ta no ayn Kautuhan, ay a tamo mamwangan ya ampanyag kitamon kasalanan. 9Nahawang ya ihip ko hên hato hên a ko angkaintindihan ya laman hên Kautuhan. Noa, hên naintindihan kina, ay bigla kon namwangan ya ampanyag ako awud hên kasalanan. 10Bayro kon namwangan ya nidayo ko awud kan Apo Namalyari. Ya Kautuhan ay indin ta êmên itoro ya dann ya palako ha biyay ya ayn angga. Noa, gawan a ko hinumonol ha Kautuhan, ay migtan ako dayi ha kamatsan hên midayo kan Apo Namalyari, hên parusaan hên ayn angga. 11Ya kalabayan kon manyag kasalanan ay nanloko kangko, ta êndat ko ya magkamain akon biyay ya ayn angga ha pamanhumonol ko ha Kautuhan. Noa, ha kaptêgan, ay a ko awud anhumonol ha Kautuhan, kabay nidayo ko kan Apo Namalyari hên parusaan hên ayn angga. 12Kabay, banal ya Kautuhan, haka ya balang utoh ay usto haka mangêd ta ubat hila kan Apo Namalyari. 13Kayno êndat lan kaatag ya Kautuhan ya namigtan dayi kangko ha kamatsan, hên nidayo kan Apo Namalyari. Taganán alwan Kautuhan ya namigtan dayi kangko ha kamatsan hên nidayo kan Apo Namalyari, hên parusaan hên ayn angga. Noa, gawan ha kasalanan, ay nagêtan ako dayi ha kamatsan, gawan ha a ko hinumonol ha Kautuhan. Tinalagá ni Apo Namalyari ya main Kautuhan, ta êmên mapaptêgan no ay-êmên karawak ya kasalanan. 14Muwang tamo ya mangêd ya Kautuhan gawan ubat hila ha Espiritu ni Apo Namalyari. Noa, hiko etaman, ay tawo kon bêngat ya makasalanan. Nanad akon inhaliw hên nag-in ipoh hên kasalanan. 15A ko angkaintindihan ya sarili ko. Ta a ko madyag ya labay kon daygên. Ta hatoy a ko labay daygên, ay habayto ya andaygên ko. 16Kabay ha a ko labay hên manyag hên karawakan ya andaygên ko, ay habaytoy ampamaptêg ya an-uyunên ko ya mangêd ya habaytoy Kautuhan. 17Kabay alwan hiko ya ampanyag hên habaytoy karawakan gawan ha kalabayan ko, noa, gawan ha nangarawak ya kalabayan hên lawini ko hên manyag kasalanan. 18Gawan muwang ko ya ayn pêrad man kangêran ya ubat ha kalabayan lawini ko hên manyag kasalanan, ta agyan labay kon manyag kangêran, ay a ko madyag ya habayto. 19Ta a ko ampanyag hên kangêran ya labay kon daygên, haka ya karawakan ya a ko labay daygên, ay habayto ya andaygên ko. 20No ihundo koy pamanyag hên a ko labay, ay alwan gawan ha kalabayan ko ya hikoy ampanyag hên habaytoy karawakan, noa, gawan ha kalabayan hên lawini ko hên manyag kasalanan. 21Kabay angkaêtpanan ko ha sarili ko, ya agyan labay kon manyag kangêran, maparah akon manyag karawakan. 22Boon nakêm haka ihip ko, ay anlugurên koy Kautuhan ni Apo Namalyari, 23noa, muwang kina ya kaatag ya ampamaala ha lawini ko. Yabay ya kasalanan, haka habaytoy kasalanan ay ampanalanghang ha Kautuhan ni Apo Namalyari ya labay kon honolên, kabay ampakadyag akon kasalanan, haka hikoy antalanên hên kasalanan. 24Kapapaingalo kon taganá! Habaytsi ya angkalyari kangko. Boon nakêm ko ay labay kon humonol ha Kautuhan ni Apo Namalyari, noa, ya lawini ko ay antalanên hên kasalanan. Hinoy makapiligtas kangko ha kalabayan lawini ko hên manyag kasalanan, ya ampamigtan kangko ha kamatsan, hên midayo kan Apo Namalyari, hên parusaan hên ayn angga? Halamat kan Apo Namalyari ta gawan ha dinyag ni Panginoon tamon Jesu-Cristo, ay manambut kitamo!


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\