Roma 9

1Main akon labay ipamwang kamoyu ya tungkol ha kapareho kon Israelita ya taganán pêtêg. Muwang koy pêtêg ya habaytsi gawan ha pakikimiha ko kan Apo Jesu-Cristo, haka malinis ya konsinsya ko gawan ha Espiritu ni Apo Namalyari ya ampamaala ha nakêm ko. 2Hadyay kalungkutan ko haka ampamalagêhbêg ya nakêm ko, 3ta kal-atan kanlan kapareho kon Israelita ay a pon ampaniwala ya hi Apo Jesu-Cristo ay hiyay Mámiligtas ya an-êngganan la. No malyari dayi, ay hiko tanay parusaan ha impiyerno miligtas hila tana dayi. 4Ta hila ay kapareho kon Israelita, ya dinyanan karapatan ni Apo Namalyari hên mag-in maának na. Impahlêk na kanla ya panga-Diyos na. Mangêd ya nakipagkahundoan ya kanla. Indin na kanla ya pangako na ya ingalwan na hila, haka mal-at pon ya pangako, haka ya Kautuhan. Intoro na kanla ya pêtêg ya pamagsimba. 5Ya ninuno naên ay anggalangên hên paubat hên haton lagi, haka ya Mesias, ya Mámiligtas ya hi Apo Jesu-Cristo ay nangubat kanla hên hiyay nag-in tawo. Hiya hi Apo Namalyari ya ampamaala ha hinon atsi ha langit haka ha luta. Puriên ya hên ayn-angga. Amen. 6A ko anhabiên ya a natupad ya impangako ni Apo Namalyari kanlan kapareho kon Israelita gawan ha kal-atan la, ya a ampaniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta main Israelita ya alwan taganán maának ni Apo Namalyari. 7Haka miha pon, ya intad ni Apo Namalyari hên mantêg kaapo-apoan ni apo Abraham ay hilan bat ya kaapo-apoan nan anak na, ya hi Isaac, ta wani Apo Namalyari kan apo Abraham, “Ya itad mon kaapo-apoan mo, ya impangako ko kamo, ay hilay habayton bat ya mangubat kan Isaac.” 8Ya labay habiên, ay a nan ubuhên ni Apo Namalyari hên itad maának na ya mag-in kaapo-apoan ni apo Abraham, noa, hilay haton bêngat ya mangubat kan Isaac, ya impangako. 9Ta habaytsi ya impangako ni Apo Namalyari kan apo Abraham, ya wana, “Mag-orong ako di ha mihay taon. Ha pag-orong ko ay manganak hên lalaki ya ahawa mo, ya hi Sara.” 10Alwan bêngat habaytoy hinabi ni Apo Namalyari kan apo Abraham, ya ampamipahlêk no ay-êmên yan ampamili hi Apo Namalyari. Ta main êt êmbayro ya nalyari kanlan kambal ya hi Jacob haka hi Esau, ya anak ni Isaac kan Rebecca. 11Gawan bayo hilan in-anak ya kambal haka bayo hila nakadyag hên kangêran o karawakan, ay impamwang nay na ni Apo Namalyari ya tinalagá na, ta êmên mamwangan ya pinili na kanlan lowa, ay alwan gawan ha dinyag la, noa, gawan antuparên nay tinalagá na, ta hinabi na kan Rebecca, ya wana, “Ya unan umawah kanlan lowa ay maghuyo ha humonol kana.” 13Êmbayro êt ya labay habiên hên impahulat ni Apo Namalyari, ya wana, “Hi Jacob ay nilugud ko, noa, hi Esau ay a ko labay.” 14Kayno main maghabi ya main yan anggampian hi Apo Namalyari. Taganán a la dapat habiên ya habayto! 15Gawan main yan katoynungan hên manyag habayto, ta wana kan apo Moises, “Angkaingalo ko ha labay kon kaingalwan.” 16Kabay muwang tamo ya pamamili ni Apo Namalyari hên mag-in maának na, ay alwan pamanhumonol ha kalabayan tawo, o gawan ha dyag la, noa, gawan ingalo na. 17Ihipên tamo ya Kahulatan ya impahulat ni Apo Namalyari, no hinoy nakahulat bayro ya hinabi ni Apo Namalyari kan Faraon, ya ari ha Egipto hên haton lagi, “Dinyag katan ari ta êmên ipahlêk ya kapangyarihan ko kamo, haka ta êmên mamwangan ha boon luta ya langan ko.” 18Kabay muwang tamo ya angkaingalwan na, ay hatoy labay nan kaingalwan. Haka pakdêyên nay ulo lan hatoy labay nan pakdêyên ya ulo. 19Kayno main kamoyu ya mangotáng hên êmên di, “No êmbayro, ay awta anhêhêên ni Apo Namalyari ya tawo ha pamanyag kasalanan? Hinoy makahalanghang ha tinalagá na?” 20Ya mahabi ko etaman, ay tawo kan bêngat. Ayn kan katoynungan hên mangotáng kan Apo Namalyari hên êmbayro. Yarin main korên ya mangotáng ha nanyag kana, “Awta dinyag mo kon êmên di?” 21Atsi kanan manyag korên no hinoy daygên na. Bayro ha naorit ya luta ya gamitên na, ay malyari yan manyag hên pan-allo-allo hên gamitên o ya pambisitan bat, atsi kana ya habayto. 22Êmbayro êt kan Apo Namalyari. Main yan katoynungan hên manyag no hinoy labay na. No labay nan ipahlêk ya huluk na haka ya kapangyarihan na hên parusaan hilay mapanyag karawakan, ay atsi kana. Noa, pinagtêêhan na hila pon, 23ta êmên maipahlêk ya panga-Diyos na kanlan an-ingalwan na, ya in-il-an na hên mag-in kalamo na ha langit. 24Kalamo kitamo bayro ha an-ingalwan na ya pinili na, haka alwan bat hikay ya Israelita, noa, hikaw êt ya alwan Israelita. 25Habayto ay nanad ha impahulat na kan apo Oseas, “Hilay a ko pinili, ay itad kon pinili ko, haka hilay a ko nilugud, ay lugurên ko. 26Bayro ha logal ya pinaghabian ko kanla ya alwa hilan maának ko, ay baêgên hilay nan maának ni Apo Namalyari, ya angkabiyay hên angga-angga.” 27Habaytsi etaman ya impamwang ni Propeta Isaias ya tungkol ha Israelita, ya wana, “Mag-in hila man hên kalakê hên balah ha laylay hên dagat, ay u-ungnon bêngat kanla ya miligtas. 28Ta bigla nan ubuhên hên parusaan ni Apo Namalyari ya dapat nan parusaan di ha luta.” 29Wana pon êt ni Propeta Isaias, “Ha ingalo hên Panginoon ya makapangyarihan, ay namitagan yan ungno kannaên hên Israelita. No a na dayin dinyag ya habayto, ay nag-in kitamina dayin nanad kanlan taga-Sodoma, haka taga-Gomorra ya inubuh hên pinatsi.” 30Habaytsi tanay kabooan hên labay kon habiên. Hilay alwan Israelita, ya a pinakikwanan hên mag-in ayn kasalanan ha hêlêk ni Apo Namalyari, ay intad nan ayn kasalanan, gawan ha paniwala la kan Apo Jesu-Cristo. 31Noa, hilay Israelita ya pinakikwanan hên mag-in ayn kasalanan ha hêlêk ni Apo Namalyari ha pamanhumonol la ha Kautuhan ni apo Moises, ay a awud nag-in ayn kasalanan. 32A hila nag-in êmbayro, gawan êndat lan mag-in hilan ayn kasalanan ha pamanyag lan kangêran alwan gawan ha paniwala. A hila naniwala kan Apo Jesu-Cristo, ta hiyay nanad ha bato ya pinibátolan la. 33Habaytoy nanad êt ha nakahulat ya tungkol ha Mesias, ya Cristo, “Hêlkên yo! Main akon indin ya miha ya nanad bato ha Sion. Hiyay pinibátolan la. Noa, hilay maniwala kana ay a mahira ya nakêm.”


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\