Tito 1

1Hiko hi Pablo ya mihay ampaghuyo kan Apo Namalyari, haka hikoy nag-in mihay apostol ni Panginoon Jesu-Cristo. In-utoh na ko ni Panginoon Jesu-Cristo hên mamataniêh hên paniwala lan pinili na hên mag-in kana, haka êmên êt mamipamwang kanla hên kaptêgan. Ta hata kaptêgan ay ampamipadyag kanla hên kalabayan na. 2Habaytsi ya kaptêgan, ya ampaniwal-an la, ay ampam-i kanla hên kasiguradoan ya hila ay madyanan biyay ya ayn angga, ha langit. Hên a na pon dinyag ya hata luta ni Apo Namalyari, ya a manloko, ay nangako ya, ya idin na ya biyay ya ayn angga kanlan magpalokop kana. 3Ha takdan panaon, ay namipamwang hi Apo Namalyari, ya Mámiligtas tamo, hên hata pangako nay biyay ya ayn angga, haka na impatsiwala kangko etaman, hên itoro ya habayto gawan in-utoh na ko. 4Anhulatan kata, Tito, ya nanad kon mantêg anak gawan ha paniwala ta. An-ihalangin kata ya dyanan ka dayi hên kapatêkbêkan nakêm, haka ingalwan ka ni Apo Namalyari ya Tatang tamo, haka ni Panginoon Jesu-Cristo, ya Mámiligtas tamo. 5Imbalag kata ha Creta, ta êmên mo yariên ya a pon nayari. Ha balang balayan ya main patêl ha Panginoon, ay mamili ka hên toa ya mamaala kanla hên nanad ha in-utoh kina kamo. 6Hilay piliên mon mamaala ay hatoy angkahêlêk ha biyay la ya a hila ampanyag kasalanan, haka mimihay ahawa la. Ya maának la etaman ay dapat main paniwala ha Panginoon, dapat alwa hilan mapanyag karawakan, haka alwan mapanhumalanghang ha matoa kanla. 7Kanlan ampamaala ha pami-tsi-tsipon lan patêl ha Panginoon, ay dapat ayn mahêlêk ya hinon kapintasan, ta hila ay pinatsiwal-an hên maghuyo kan Apo Namalyari. Dapat alwa hilan mapagmatag-ay, alwan mapaghuluk, alwan mapamminêm alak, alwan tulawên, haka alwan kamata hên pera. 8Noa, ya dapat kanla ay mahiglan mamahowên hên bisita, mapanyag kangêran, natoay ihip, hêpat makilamo ha kapareho, mapanyag kalabayan ni Apo Namalyari, haka mapamigil ha sarili. 9Dapat lan pakapaniwal-an ya kaptêgan ya an-itoro ta, ta êmên la mapataniêh ya nakêm hên kaatag ha naahig ya toro, haka mahabyanan lay anhumalanghang ha pêtêg ya toro. 10Ta main mal-at ya anhumalanghang haka ampanloko, ta ya toro la ay ayn alagá, lalon-laloy na kanlan Israelita ya an-ipalêkpêk ya dapat patuli hilay ampaniwala kan Panginoon Jesu-Cristo, no labay la hên madyanan hilan biyay ya ayn angga. 11Yabay hilay habaytoy ampanoron bat, ta êmên hila makakwa hên pera ya para ha sarili la. Hila ay dapat patêgênên hên manoro, ta main ungnoy pamilya ya angkaguloy nakêm gawan ha pamitoro la hên alwan dapat itoro. 12Mihay propeta lan taga-Creta ay naghabi, ya wana, “Hilay taga-Creta ay panay hên ampaglaram, haka nanad hilan ayop ya kapalimo, mangahiba haka mangatamad.” 13Habayto ya hinabi na ay pêtêg. Kabay habyanan mo hila hên mahakit, êmên mag-in naahig ya paniwala la. 14Daygên moy habayto ta êmên maalíh ya paniwala la ha istoryan Israelita ya didinyag lan bêngat, haka ha pan-itoro lan tawo ya nanalibokot ha kaptêgan. 15Hilay malinis ya kaihipan, ay ampamitad malinis ya balang hino, noa, hilay narawak ya kaihipan haka ayn paniwala, ay ampangihip hên ayn malinis, ta ya ihip la boy nakêm la ay narawak. 16Anhabiên lan habaytoy nangarawak, ya nagpalokop hilay na kan Apo Namalyari, noa, ayn kaptêgan ya habayto, ta ampanyag hilan karawakan, haka anhumalanghang hila kana. A hila ampakadyag hên kangêran.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\