Tito 2

1Hika etaman, Tito, dapat panay mon itoro ya naahig ya kaptêgan. 2Toroan mo hilay toay lalaki hên a la honolên ya narawak ya kalabayan hên lawini. Kailangan mapagpigil hila ha sarili, haka kailangan mag-in natoay nay ihip la. Dapat pakapaniwal-an la ya pêtêg ya toro, dapat lan pakalugurên ya kapareho lan tawo, haka dapat lan têêhên ya hinon kairapan. 3Êmbayro êt ya habiên mo kanlan toay babayi, ya dapat hilan manyag hên hêpat kanlan nagpalokop kan Apo Namalyari. Paan hilan mamiyakaw-yakaw hên maniran kaatag, haka paan hilan mag-in mapamminêm alak, noa, ya dapat ay mangitoro hila hên kangêran. 4Ha êmbayroy dyag la, ay matoroan la hilay alwa pon mantêg toa ya babayi hên manlugud hên ahawa la haka maának la. 5Matoroan la hila etaman hên mag-in mapagpigil ha sarili, panay hên manalibokot ha kasalanan, magpakahipêg ha bali la, haka magpasakop ha ahawa la. Dapat lan daygên ya habayto ta êmên a mapintasan ya habi ni Apo Namalyari. 6Êmbayro etaman pakahabyanan mo hilay alwa pon mantêg toa ya lalaki ya mag-in hila dayin mapagpigil ha sarili la. 7Hika etaman, ay dapat panay kan manyag kangêran, ta êmên la mamwangan hên kaatag ya dapat lan daygên. Paan mon daygên kamungaw ya pangitoro mo, noa, ipakatoro mo ya kaptêgan. 8Dapat pêtêg ya kaganawan ya an-itoro mo, ta êmên mipakarêng-êy hilay anhumalanghang kamo, gawan ayn hilan mahabi kantamo. 9Pakahabyanan mo hila etaman hilay ipoh hên palokop hila ha amo la ha hinon ipadyag kanla, ta êmên la pahiglaên ya amo la. Dapat alwa hilan matobag. 10Paan lan panakawan ya ámo la hên hinoman, noa, ya dapat, ay panay hilan mapagtsiwal-an. No êmbayro ya daygên la, ay puriên hên balang miha ya toro ya tungkol kan Apo Namalyari, ya Mámiligtas tamo. 11Madyag dayi ya hata hinulat ko, gawan impamwang ya ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, ya ampam-in kaligtasan ha hino-hino kay na hên ya tawo. 12Habaytoy ayn kapantag ya ingalo ni Apo Namalyari, ay makapiakay kantamo hên manalibokot ha pamimiyay ya alwan maka-Diyos, ta êmên kitamo mag-in mahonol ha kalabayan ni Apo Namalyari, mapagpigil ha sarili, haka êmên mag-in hêpat ya pamakilamo ha kapareho tamo kaban atsi kitamo pon bayri ha luta. 13Ta êmbayro ya dapat tamon ugaliên kaban an-êngganan tamo ya pangubatan hên hadyay kahiglaan tamo. Yabay ya pay-iltaw hên kapahilêw ya kahampatan hên panga-Diyos ni Apo Jesu-Cristo ha pag-orong na di. Hiya ya makapangyarihan ya Diyos tamo, haka hiyay Mámiligtas tamo. 14Indin nay sarili na ha pangakbus kantamo, ta êmên na kitamo mialíh ha pamanyag hên kaganawan karawakan. Nilinisan na kitamo hên mag-in kana, ta êmên kitamon humipêg hên manyag kalabayan na. 15Atsi kamo ya tungkulan hên itoro ya habayto. Ya kaatag ay dapat mon pakhawên ya nakêm, haka ya kaatag ay dapat mon habyanan. A mo hila paulayan hên musmusên la ka.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\