Tito 3

1Ipaihip mo kanla bahên ya palokop hila kanlan main tungkulan. Dapat honolên la hila, haka kailangan panay hilan nakal-an hên manyag kangêran. 2Paan hilan maghabi hên ikahira hên hinon tawo, haka dapat paan hilan panay hên makihubak. Noa, dapat manlugud haka gumalang hila ha balang miha. 3Gawan hên hato ay hikitamo man, ay ayn kitamon muwang ya tungkol kan Apo Namalyari. A tamo ya anhonolên, haka tampol kitamon angkagtan ha alwan kangêran. Ampakihonol-honol kitamo pon ha nangarawak ya kalabayan ya an-ikapdan bêngat hên lawini tamo. Ya angkahêlêk pon ha biyay tamo hên hato ay nangarawak ya pangingihip, karidyaan, haka hêmêk. 4Noa, hên impamwang kantamo ya kangêran haka pamanlugud ni Apo Namalyari ya Mámiligtas tamo, 5ay inligtas na kitamo ha kaparusaan. Ya pangiligtas na kantamo, ay alwan gawan ha pamanyag tamo hên kangêran, noa, gawan ha ingangalo na. Hikitamo ay in-anak oman gawan ha panlinis na kantamo. Haka ya Espiritu ni Apo Namalyari ay nam-i kantamon bayoy biyay. 6Gawan kan Apo Jesu-Cristo ya namiligtas kantamo, ay boon nakêm nan impahapat kantamo ni Apo Namalyari ya Espiritu na. 7Êmbayroy dinyag na, ta êmên na kitamo itad hên ayn kasalanan gawan ha ayn kapantag ya ingalo na, haka ta êmên na kitamo dyanan hên kasiguradoan hên biyay ya ayn anggaan, ya an-êngganan tamo. 8Pêtêg ya habayto ya inhulat ko. Kabay ipakatoro mo hên mimihay ihip mo ya habayto kanlan ampaniwala kan Apo Namalyari, ta êmên hila magpakadyag hên kangêran. Habayto ay mangangêd haka mapakinabangnan la. 9Dayuán mo ya pamikotang la ya ayn kapukatan ya tungkol ha listahan hên ninuno la. Dayuán mo etaman ya ayn kapukatan ya pamiistorya haka ya pamihuhubak la hên tungkol ha Kautuhan ni apo Moises. 10Paghabyanan mo hilay ampangubatan hên hubakan, gawan alwan pêtêg ya toro la. No katalwa mo hilay nan pinaghabyanan, ta a hila manggilam ay ayn nanan madyag. Dayuán mo hila tana. 11Ta muwang mo ya êmbahên ya tawo ay mangarawak, haka ya kasalanan la, ay ampamaptêg ya alwan mangêd ya andaygên la. 12Iutoh ko kamoyu hi Artemas, o hi Tiquico. Pamilatêng na bahên ay pakikwanan mon tupaên mo ko ha Nicapolis, ta ya labay ko ay bayro kon maglaêh ha kawran. 13Pakikwanan mon hawpan hi Apolos haka hi Zenas ya abogado ta êmên hila tampol makabita. Siguradoên mo êt ya a hila ampagkulang ha kaganawan kailangan la. 14Hilay patêl tamo ha Panginoon, ay panay mon toroan hên manyag kangêran, haka mag-in mapanawop ha hinoman ya ampangailangan, ta êmên ya biyay la ay main pakinabang. 15Angkumustaên ka hên hilay kalamo ko di. Ikumusta mo kay etaman kanlan ampanlugud kannaên, ya hilay patêl ya nagpalokop ha Panginoon. Ingalwan kaw dayi ni Apo Namalyari.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\