ዮኻንስ 8

1ኢየሱስ ደብረዘይት ቈቶ ወጣም። 2በመረጋታም ቅረረ ጋ ቲብር ቤተመቅደስ ተዠፐረም ቸነም፤ ሰብ እንም የዀትኼ ቸነቦም ባት ተደመዶም፤ ኢየሱስም ቾናም ያትመኖዌ ቀነሰም። 3የⷅጫ አስተማሪም የፈሪሳ ሰብም ተሟኒም ምስ ጋᎀ ዀጅር ትደምድ የጠወጭያ አት ምሽት የዀትኼ አቸነቦያም ታነ በሰብ ግብት አቈመቦያም። 4የኢየሱስ "አስተማሪዮ ዝኽ ምሽት ተምስ ተገተረችም ትትባልግ ጠወጭያም። 5ዝካ ቃር ይቾት ሰብ ብምር ወኴም ይሞቴ ሙሴ በⷅጫንዳ አዘዘንደም፤ አኸኽ ምር ትብር?" ባረዊም። 6ኽኖም ዝኽ የትሳረዊ የዀት ይⷈስሰውዬ ቲሰቦ በዝ ዘንጋ ይጠብጠውዬ ባሮም ታነው፤ ኢየሱስ ጭን ተግረፖም ባቴበታ ባፈር ወጣፍ ቀነሰም። 7ኧዃም ቢትሰረዊ ተⷘⷈረምታነ "ታኹ ግብት ባጢር አንቾተ ሰብ የብደርም እምር በⷕታ የደንግር" ባረኖም። 8ኧዃም ተግረፓም ባፈር ጣፈም። 9ኽኖም ዝኽ በሰሞ ግዝየ ተባሪቅ ቀነሶም አት ባት እንመዀና ተዛኼ ወጦም ወሮም፤ የኽየኸሬ ቢፍተቴ ተቈመች ምሽትⷕታም ኢየሱስም ባንኸሬ እንጐድ ሰብ አነፐረ። 10ኢየሱስ ተⷘⷈረም የምሽትⷕታ "ምሽቶ የⷈሰሶⷍ ሰብ ኤቴ ወሮም? ባⷕ የፈንደ እማትም ሰብ ኤነዌ?" ባረናም። 11"ⷘታኖ እማትም ሰብ ኤነ" ቧረቸንም። ኢየሱስም "እያም አንፈርድብⷕ፤ ቦኼ ቃር ዌ፤ የዄተነ ባጢር እንቾትⷕ" ባረናም።] 12ኢየሱስ የሰብ ዠፐረም ዝካ ባረኖም፤ "እያ የሰብ እንም ጬትንዀ፤ ይያ ይትⷐተሬ እንም ኧያም ያሜ ጬት ይረውንቴ፤ ስርም በጠነማም ኤረብር" ባረኖም። 13የፈሪሳ ሰብ "አኸ የገጋኸ ቃር ቱድ፤ ትዝረⷍንምዀታ ውረምቃር አንኸረ" ባረዊም። 14ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "እያ የገገና ቃር ብኑድም እያ ቴቴ የቸነዀም ኤቴም አርኸማ ኧⷕር የኸሬ ኦድ ቃር የታመረው፤ አኹ ጭን እያ ቴቴ የቸነዀም ኤቴም አር ኸማ አትⷕሮ። 15አኹ የሰብ አሳብ ኸማ ትፈርዶ፤ እያ በሟኒም ሰብ አንፈርድ። 16ብንፈርድም ፍርደና ⷅጥየው፤ እያ ትንፈርድ ይማተና አንኸርዀ፤ የራኼ አባና ትያ ጋᎀው። 17የዄት ሰብ ምስክር ቃር ይታመር ኸማ በⷅጫኹ ተጣፈም። 18እያ የገገና ምስክርንዀ፤ የራኼም አብ ይያ ምስክረናው" ባረም። 19"አባኸ ኤቴ ነረ?" ባሮም ተሳረዊም። ኢየሱስም "አኹ ይያም አትⷕሮን የኸሬ አባናም አትⷕረዊ፤ እያ ተኻርኹን አባናም ትኻረዊ ባነ" ባረኖም። 20ኢየሱስ ዝኽ ቃር የዝረⷈ በቤተመቅደስ ዋጋ ቢያወረᎌ ሳጢን ᎀሬ ቲያትመሩ፤ ይሞትወ ግዝየታ ገና አንሰና የኸሬ ሟኒም ሰብ አንጠወጠን። 21ኢየሱስ ዠፐረም "እያ አርቴ፤ አኹም ትሰቦንቴ፤ ቢኸርም ጭን ተባጢርማኹ ትሞቶቴ ባንኸሬ እያም አርወ መደር ትቸኖዌ ኤኸንኹ" ባረኖም። 22የይኹዳ ሰብ ዳነ "እያ አርወ መደር አኹ ትቸኖዌ ኤኸንኹ ወበረታ የገገታ ይቀጥሬ ይኽርሸዌ?" ተቤበሮም። 23ኧዃም ኢየሱስ "አኹ ቶስጤንኹ እያ ተᎈሬንዀ፤ አኹ ተዝኽ አለምንኹ፤ እያ ተዝኽ አለም አንኸርዀ፤ 24እያም ሟን የኸርዀ ኸማ ኼትኹ ባታምሮ ተባጢራኹ ትሞቶ የኸሬ ተባጢርማኹ ትሞቶቴ የባኩ የኹ" ባረኖም። 25"አኸ ሟንኸተ?" ባረዊም። ኢየሱስም "ቲፍትወረር ቀነስዀም ዮድኩ እያትንዀ። 26ያኹ ቃር ኦዴም ኧፈርዴ ብዘ ቃር ነሬ፤ ቢኸርም የራኼዀታ የታመረው፤ እያም እማት ተዀት የሰማዀን የሰብ እንም ኡድ" ባረኖም። 27ኽኖ ጭን ዀት የአብ ቃር የዝረⷈኖ ኸማ አምቤሰሮ። 28በኽ የቸነ ኢየሱስ "የሰብ ኧርች ነሳኹም በሰቀርኹዊ ግዝየ የረፐርዀም ኧረብርምኸማ ትⷕሮንቴ፤ አብ ይያ ያትመሬ ቃር ኦድ ባንኸሬ በገገና ፍቃድ አት ዘንጋ አንቾት ኸማ ኽም ጋᎀ ትኻሮሸ። 29የራኼምዀታ ትያ ጋᎀው፤ እያ እንም ጋᎀ ኧቾትን ቃር የዀት ይሽን ቃር የኸሬ እማተና አንቼ" ባረኖም። 30ዀት ዝኽ ቲብር ታነ ብዘ ሰብ በዀት አመሮም። 31ኢየሱስ በዀት ያመሮ የይኹዳ ሰብ "አኹ ብኑድኹ ቃር ታዘዝኹም ብትረብሮ በውረም ተማሪየናንኹ፤ 32ውረም የኸረ ትⷕሮቴ፤ ውረም ነጣ ያወጣኹቴ" ባረኖም። 33ኽኖም "ይና የአብርኻም ዘርንደ፤ ስርም ይማት ሰብ ባርያ ኺትነ አንⷕነ፤ 'ነጣ ትወጦቴ' መምር ትብርንደ?" ባረዊም። 34ኢየሱስም ዝካ ባረኖም፤ "የውረመና ኧብርኹ ባጢር ይቾት እንም የባጢር ባርያው። 35ባርያ እንም ጋᎀ በⷘታታ ቤት ኤረብር፤ ኧርች ጭን የዘላለም ባባታ ቤት ይረብር። 36የኽ የኸሬ ኧርች ነጣ ባወጣናኹ በውረም ነጣ ትወጦቴ። 37የአብርኻም ዘር የኸርኹ ኸማ እያም ኧⷕር፤ ቢኸርም ቃረና አትⷀፐሮ የኸሬ ትቀጥሮኔ ትሰቦ። 38እያ ባባኔ ያሽዀ ቃር ኡድ፤ አኹ ጭን ታባኹ የሰማኹዊ ቃር ታመሮ" ባረኖም። 39ኽኖም "አባንዳ አብርኻሙ" ባረዊም። ኢየሱስም "የአብርኻም ዴንⷛ ተኸርኹ አብርኻም የቾተ ቃር ትቶቶ ባነ። 40እያ ቲእግዘሬ የሰማዀን ውረም ቃር ኦድኩም፤ አኹ ጭን ትቀጥሮኔ ትሰቦ፤ አብርኻም ዝካ አንቾተ። 41አኹ ትቾተበዊ ያነ ያባኹ ሜናው" ባረኖም። ኽኖም "ይና እንጨረቤ አንኸነ፤ እማት አብ ነረንደ፤ ዀትም እግዘሩ" ባረዊም። 42ኢየሱስ ዝካ ባረኖም፤ "እግዘር አባኹ ተኸረ ይያም ትርመዶን ባነ፤ እያ በዝ ያነዀ፤ ቲእግዘሬ ቸነዀም፤ የቸነዀም ዀት ናኼም ታነው ባንኸሬ በገገና ፍቃድ አንቸነዀ። 43ኧብር ቃር አኹ አትቤስሮ የንቃሩ? ቃረና ስሞት አትሰቦ የኸሬዉ። 44አኹ ያባኹ የሼጣን ዴንⷛንኹ፤ ያባኹም ተመኛት ትቾቶዌ ትሰቦ፤ አባኹ ቲፍትወረር ቈነሽም ደመነ ባነ፤ ውረም የኸረ ቃር በዀት ኤነ የኸሬ ውረም በኸረ ቃር ስርም አንቈመ፤ ዀት ፍጥርም የፍጥርም አባ የኸሬ ኦጀ ቲዮድ ተገገታ ⷕን አወጣም ዩድ። 45እያ ጭን ውረም ቃር ኧዝረⷍ የኸሬ አታምሮን። 46ብያ ባጢር ይረኽብቢ ታኹ ሟን ነረ? ኧጋ እያ ውረም ቃር ኧዝረⷍ በኸረ የምር አታምሮን? 47ቲእግዘር የኸረ እግዘሩ ይብር ቃር ይሰማ፤ አኹ አትሰሞ ያነ ቲእግዘሬ አንኸርኹዌዉ" ባረኖም። 48የይኹዳ ሰብም "አኸ የሰማርያ ገነ ሰብንኸ፤ ሲጣር ነረብኸ በሮተንዳ ውረም አንኸረዌ?" ባረዊም። 49"እያ ሲጣር ኤነቢ፤ ቢኸርም እያ ያባና አኸብድ፤ አኹ ይያ ታትዋልዶን። 50እያ የገገና ክብር አንሸ፤ የኽርምታነ እያ ኧከብርኸማ ይሸ ነረ፤ ይፈርድም ዀትሙ። 51የውረመና ኧብርኹ ቃረና ይቅየዀታ ስርም ኤሞት" ባረኖም። 52የይኹዳ ሰብም "ሲጣር ያነብኸ ኸማ ኧዃ ኻነም፤ አብርኻም ᎀተም፤ የድረ ነቢም ᎀቶም፤ አኸ ጭን 'ቃረና ይቅየ ስርም ኤሞት' ትብር። 53ተᎀተ አባንዳ ተአብርኻም አኸ ትርቅዌ? የድረ ነቢም ᎀቶም፤ አኸ ገጋኸ ሟንዀተ ትብር?" ባረዊም። 54ኢየሱስም "እያ የገገና ብናከብር ክብረና ብላሹ፤ ይያ ያከብሬ አባናው፤ ዀትም እግዘረንዳ ትብረዊዀታው። 55አኹ ጭን የዀት አትⷕረዊ፤ እያ ኧⷕን፤ እያም አንⷕን ተባዀ ያኹም ኸማ ፍጥሮተና ባነ፤ ቢኸርም እያ የዀት ኧⷕን፤ የዀትም ኧታዘዝ። 56የአባኹ የአብርኻም ተመኛት ይያ ኧዥተ ይሸኔ ባነ፤ ዀትም አሸም ሳረንም" ባረኖም። 57የይኹዳ ሰብም "አኸ ገና አምሳ ዘበራኸ ቴኸር መምር የአብርኻም አሸዀንም ትብር?" ባረዊም። 58ኢየሱስም "የውረመና ኧብርኹ አብርኻም ቴትጨን ይፍቴ እያ ነርዀ" ባረኖም። 59በኽ የቸነ የይኹዳ ሰብ የኢየሱስ ወኮም ይቀጥረውዬ እምር ነሶም፤ ኢየሱስ ጭን ተሰወረም ተቤተመቅደስ ወጣም ወረም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\