ሉቃስ 9

1ኢየሱስ አስረዄት ተማሪየታ እማቴ የዀትኼ ጠናኖምታነ ሲጣር ያወጦዌ ተባሸም ያተርፎዌ ይእግዘር ደረግ አበም ሾመኖም። 2ይእግዘርም መንግስት ተኖተታ ዩዶዌም ባሸነም ያተርፎዌ ናኸኖም። 3"የራኽኩ መደር ትታሮ ዬማኹ አትም ቃር አትጥብጦ፤ እንጣርም ቢኸር፥ ቀረጢትም ቢኸር፥ ሸረትም ቢኸር፥ ፍራንክም ቢኸር፥ ይሸሪም ዀጅር ዳር አትጥብጦ። 4የባዘነት አት ቤት በገፓኹ ኽኽ ቀያ ቸኹም ትታሮ ዳር በኽም ቤት ቶሮ። 5ኽኖም ኤትⷀፐሮኩ በኸረ ተኽ ቀያ ውጦ፤ የኽኖም ምስክር ይኸርቦዌ የግራኹ ጐት ጠጥቦም ውጦ" ባረኖም። 6በኽም የቸነ ተማሪመታ ወሮም ይእግዘር ቃር ቲዩዶ ባሸነም ቲያተርፎ በቀያ ቀያታ ያሮ ባነ። 7አታት ሰብ "ያጠምቅ ዮኻንስ ተሞት ተረሳም" ባሮም ይዝረኮ የረፐሬ፥ ገሊላ ገነ ይገዛ ኼሮድስም ኢየሱስ የቾተን ዘንጋ እንም ሰማምታነ ተብራገገም። 8እንጐደዀናም "ነቢ ኤልያስ ተዠፐረም ቸነም" ቲብሮ፥ እንጐደዀናም "ይፍቴ ተᎀቶ ነቢ አተታ ተረሳም" ይብሮ ባነ። 9ኼሮድስም "ዮኻንስሽ እያ አንገተታ አትየንጥዀንም ባነ፤ ኧጋ ዝኽ እንም ዘንጋ ያሜ ቧርም ዩጅለዀት ሟኑ?" ባረም ያዥኔ ይሸ ባነ። 10የኢየሱስ ናዀቸረነም ተራዀዮ መደር ቸነቦም የቾተዊ እንም የኢየሱስ ኦደዊም። ኢየሱስም እማትኽኖ ጠበጠም በቤተሳይዳ ከተማ መዬ ያነ መደር ወረም። 11ብዘ ሰብም ኢየሱስ ያርወ መደር ኻሮም ተⷐተረዊም። ኢየሱስም ተⷀፐረኖም፤ ይእግዘር መንግስት ቃር ዩድኖ ባነ፤ ተባሸዀናም ትረፎት ያነቦኽኖም አተነፈኖም። 12ግዝየመታ ቲመሽ ወረም፤ አስረዄችም ናዀቸረነታ የኢየሱሴ ተⷀነቦምታነ "ዝኽ ያነኔᎌ መደር በረኻው፤ ዝኽ ሰብ እንም በዙርያንዳ ባነቦ ቀያም ከተማም ወሮም ሸረትም ያድሮᎌም መደር ይረኽቦዌ ዝኽ ሰብ አስራፕትኖ" ባረዊም። 13ኢየሱስ ጭን "አኹ ገጋኹ ይበሮ ቃር አቦዮ" ባረኖም። ኽኖም "ይና ያነንደ አምስት እንጄራም ዄት አሳው፤ በዝም የቸነ ዌትነ ሸረት በስየነ ባንኸሬ የዝ እንም ሰብ ኤወጣን" ባረዊም። 14በኽም የረፐሮ አምስት ዀም ገምያ ይኸሮ ባነ። ኢየሱስም የተማሪየታ "ተመደር መደር አምሳ አምሳ ሰብ ሻዶም አውሮዮ" ባረኖም። 15ኽኖም ዮደኖም ኸማ እንመዀና አወኖዮም። 16ኢየሱስም አምስት እንጄራም ዄት አሳ ነሳምታነ ሰሜንየ አሸም ይእግዘር ሽር ባረም፤ ዀትም ፍረነመም የሰብ እንም ያሰሮዌ የተማሪየታ አበኖም። 17እንም በኖም ጠᎈቦም፤ ተሰብኽኖ የተነፈ የፍረነᎁ አስረዄት ሳጠራ ነሶም። 18ኢየሱስ ይማተታ ጠሎት ያሜ ባነ፤ ኽም ጋᎀ ተማሪየታ ተዀት ጋᎀ የረፐሮዬ "ሰብ ይያ ሟኑ ይብሮን?" ባረም ተሳረኖም። 19ኽኖም "ያጠምቅ ዮኻንሱ ይብሮ፤ እንጐድመዀና ነቢ ኤልያሱ እንጐድመዀና ቲፍቴ ነቢ አተታ ተሞት ተረሳም ይብሮ" ባረዊም። 20"አኹኽ ይያ ሟኑ ትብሮን?" ባረኖም፤ ጴጥሮስም "አኸ እግዘር የሸፐተናኸ ትቸንቴ የዋሪ ክርስቶስንኸ" ቧረንም። 21ዝም ዘንጋ ይማት ሰብ ቤዩዶዌ ንቃር አትጬፐኖም። 22ኢየሱስም የተማሪየታ "የሰብ ትከ የገን ባሪቅ፥ የⷀስ አለቃም የⷅጫ አስተማሪም ይቀርጠዊቴ፤ ብዘ ጅጓረ ይትⷀፐርቴ፤ ይቈጥሪቴ፤ ቢኸርም በᎀተ በሶስት ከረታ ይትረሳቴ" ባረኖም። 23ይንመዀና "እያ ይትⷐተሬዬ ይሸ እንም የገገታ የኽዳ፤ መስቀረታ እንም ከረ የጠውርም የትኸተሬ። 24ነብሰታ ያተርፌ ይሸ እንም ያጠፏን፤ ይያ ቲብር ነብሰታ ያⷀፐረ እንም ያተርᎋን። 25ሰብ ባፈር ያነ ዱንያ እንም ቢረኽብ ነብሰታ ጭን ቢጠፋ ምር ያᎁለሸ? 26ብያም በቃረና ይቅመጭ እንም የሰብ ትከ በገገታ፥ ባባታ ብእግዘርም በትቀደሶ መሌካ ክብር ቲቸን በዀት ይቅመጭወቴ። 27የውረመና ኦድኹ በዝ ተቈሞ ሰብ ይእግዘር መንግስት ቲያዞ ዳር ኤሞቶ ሰብ ነረቦ" ባረም። 28ኢየሱስ ዝኽ እንም ቦደ አንⷀ ተስᎃት ከረ አንⷀ፥ ጴጥሮስም ያእቆብም ዮኻንስም ጠበጠም ጠሎት ያሜዬ ቈቶ ወጣም። 29ኢየሱስም ጠሎት ቲያሜ ይፍተታ መርክ ተሽጋከረም፤ ዀጅርመታ ነጨ ኸረም ብርጭ ብርጭ ባረም። 30ኽም ጋᎀ ዄት ሰብ ሙሴም ኤልያስም ተዀት ጋᎀ ይትጮዶ ባነ። 31ኽኖም በክብር ትራቦም ኢየሱስ በኢየሩሳሌም ጅጓረ በትቀፐሮትም በᎃቶትም ይእግዘር አሳብ ያሜኸማ ይዝረኮ ባነ። 32ኽም ጋᎀ ጴጥሮስም ተዀትም ጋᎀ የረፐሮ እንም ወሬት ጠበጠኖም፤ ቦሬተዀናም ተረሶም የኢየሱስ ክብር አሰቦም፤ ተዀትም ጋᎀ እንጐድ ዄት ሰብ በቈሞዌ አሰቦም። 33ሙሴም ኤልያስም ተኢየሱስ ተቤተሮም ቲያሮ ጴጥሮስ የኢየሱስ "ⷘታኖ ይና በዝ ወኽረንዳ ወኼው፤ በዝ ሶስት ዳስ ናርሽነ፤ አት ያኸ፥ አት የሙሴ፥ አት የኤልያስ ይኽርሸ" ቧረንም። ጴጥሮስም ዝኽ ቲብር ይዝረⷍ ቃር ቤⷕር። 34ዀትም ዝኽ ቲዝረⷍ ዳበራ ቸነም አኸተረኖም፤ ዳበራ ቲያኸድኖ ጴጥሮስም፥ ያእቆብም ዮኻንስም ሰነፎም። 35ተዳበራም ደን "የሸፐትዀን ኧርቸና ዝኸታው፤ የዀትም ስመዊ" ይርብቃር ተሰማም። 36ዝም ቃር ተትሰማ አንⷀ ኢየሱስ ይማተታ በቈሜ ነከበዊም፤ ተማሪመታ ስ ባሮም ባንኸሬ የሰመዊ ቃር በኽ ግዝየ የሟኒም ሰብ አኖዶ። 37በመረጋታ ተቈቶ ቦንዶ አንⷀ ብዘ ሰብ የኢየሱስ ተራከበዊም። 38- 39ተሰብኽኖ አተታ ኦነምታነ "አስተማሪዮ እማት ኧርች ነሬ፤ ታዥኔ ኧጨስኸ፤ ዀትም ሲጣር ጠወጠንም፤ ቲትረሳወ ዮን፤ ታንቃታ ዝምባወት ያወርድም ያክወንን፤ ሰብነትመታ መዛ ኤፐም አምᎄጣ ነብሰታ ይገᎋን። 40ተማሪያኸም ሲጣርዀታ ያወጠውዬ ጨቈስኽኖም አንኸረሎ" ቧረንም። 41ኢየሱስም ዠፐረም "አታምሮ ጠማማ የዝ ዘበር ሰብ፥ መቸ ዳር ታኹ ጋᎀ ኧረብርቴ? መቸ ዳርኽ ኧፈርኽንኹቴ? አኸም ኧርቻኸ ዝኼ ናᎀን" ቧረንም። 42ኧርችዀታ የኢየሱሴ ቲትⷀነብ ሲጣረታ አደገም አንክወነረንም፤ ኢየሱስ ጭን የሲጣርዀታ አጥራቈረንም፤ የርችም አተነᎈንምታነ ያባታ አወንም። 43እንመዀና ይእግዘር ንቅ ደረግ ያሰቦዬ ወግ ኸረቦም፤ እንመዀና በትቾተ ዘንጋ ወግ ቲኸርቦምታነ፥ ኢየሱስ የተማሪየታ፥ 44"የሰብ ኧርች በሰብ ኧጅ አወጨም ያⷀᎏሪቴ፤ አኹም ዝኽ ቃር ብንዝራኹ ስሞም በⷕናኹ ቀረዊ" ባረኖም። 45ኽኖ ጭን ዝኽ የባረኖ ቃር አንገፓኖ፤ ቤቤስረውዬ ዘንጋታ ተሼመቦም ባነ፤ ኽኖም ይትሰረውዬ ሰነፈዊም። 46የኢየሱስ ተማሪ ኽኖም ተኽኖ "ቲና ትንመንዳ ይርቅ ሟኑ?" ባሮም ይዝረኮ ባነ። 47ኢየሱስም የⷕነዀና አሳብ ኻረምታነ አት ትከ ጠበጠም በመየቴ አቈᎀንም። 48"ሟኒም ሰብ ዝኽ ትከ በሽመና ይትⷀፐር እያ ተⷀፐረም፤ እያም ይትⷀፐርዀታ የራኼዀታም ይትⷀፐር፤ ኧጋ ትንማኹ ያርስዀታ ይንማኹ ንቁ" ባረኖም። 49ዮኻንስ ዠፐረም "ⷘታንዶ አት ምስ በሽማኸ ሲጣር ቲያወጣ አሸኔም፤ ቲናም ጋᎀ ኤያር የኸሬ ቶ ባኔም" ቧረንም። 50ኢየሱስ ጭን "የዀትም አትኽረዊ፤ ያኹም ኤያትቋናኹ ሰብ እንም ይⷀፕርኹ" ቧረንም። 51ኢየሱስ ሰሜ ይወጣወ ወክት በትⷅራነበ ግዝየ፥ ኢየሩሳሌም ከተማ ያሬ በᎃራ ⷕነታ ወሰነም ተረሳም። 52ይፍቴንየ በተሮም ያሮ ናዀቸረነ ናኸም፤ ኽኖም ያᎊወ መደር ይሸክቶኔ አት የሰማርያ ቀያ ገፖም። 53ዀትም ይፍትሜ ኢየሩሳሌም ንወር ባረም የትረሴ የሰማርያ ሰብ ይትⷀፐረውዬ አንሳቦ። 54ተማሪየታ ያእቆብም ዮኻንስ አሰቦምታነ "ⷘታንዶ እሳት ተሰሜ የረድም የደፕኖ ንብኔ ይሽርኸዌ ?" ባረዊም። 55ኢየሱስ ጭን ተዥባፐረም ማቸቦም። [አኹ ተምር ኤነት መንፈስ የኸርኹኸማ አትⷕሮ፤ የሰብ ኧርች የቸነ የሰብ ነብስ ያተርፌው ባንኸሬ፥ ያጠፌ አንኸረ።] 56ተኽሜ ተረሶም እንጐድ ቀያ ወሮም። 57ኢየሱስ ተተማሪየታ ቤማ ቲያሮ አት ምስ "ⷘታኖ ታርወ መደር እንም ኧትⷐተርኸቴ" ቧረንም። 58ኢየሱስም "የቀወረ ጐጀ ነረኖ፤ የሰሜ አንᎋም ቤት ነረኖ፤ የሰብ ኧርች ጭን ገገታ ይትጠቀርወ ዌም ያᎊወ መደር ኤነን" ቧረንም። 59ያትመታ "ኔኸ ተኸተሬ" ቧረንም። ዀትም "ⷘታኖ አባና ቲሞት ዳር ኻደምዀም ኧᎀⷌ ንብደርም ንወር ፍቅድኒ" ቧረንም። 60ኢየሱስም "የᎀቶኽኖ ታቦዮ የᎀተ የᎀጎ፤ አኸሽ ወርም ይእግዘር መንግስት ቃር ኦድ" ቧረንም። 61አትም እንጐድ ሰብ "ⷘታኖ ኧትⷐተርኸቴ፤ ቢኸርም ንብደርም ታበሩሰና ኧትስራፐቴ ፍቅድኒ" ቧረንም። 62ኢየሱስ ጭን "ሟኒም ሰብ በቦራ ቲቾት ያንⷅንየ ኤያዥ፤ የኽክም አት ሰብ ይእግዘር ሜና ጠበጠም ያንⷅንየ ኤይዥ፤ ቢያዥ ጭን ዀት ይእግዘር መንግስት ኤገባ" ቧረንም።


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\