MAT 1

1Men bɑ lwøbi gøl yɑɑ Yëso Mesiy, en ɑ kwɑɑr Debïd, o bɑ kwɑɑr Abrɑhɑm.

2Cɑg kì ri Abrɑhɑm gïti ri Rɑ̈dh Debïd, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑlwøb: Isɑɑk, Yɑgob, Yeudɑ̀ geki nyiimen, kí Peredh kí Dherɑ̀, (meyi gen bɑ Tɑmɑr.) Ëdhrön, Rɑm, Aminɑdɑb, Nɑɑcön, Sɑlmön, Boɑdh, Obed (meye bɑ Ruth), Yesì, kì Rɑ̈dh Debïd.

6Cɑg kì ri Debïd gïti kɑ ɑ́køøl ji yïnø Bɑbïl, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑgwed: Debïd, Sølømøn, Reöboɑm, Abiyɑ̀, Asɑ̀, Yöcɑpɑt, Yeörɑm, Udhiyɑ̀, Yöthɑm, Akɑɑdh, Kedhekiyɑ̀, Mɑnɑsè, Amön, Yöciyɑ̀, Yöyɑkin geki nyiimen.

12Cɑg kì bɑng kɑ ɑ́køøl ji Bɑbïl gïti kɑ ɑ́øør Yëso piny, kwɑyy møg-ɑ bɑ ɑgwed: Yöyɑkin, Ceɑltiel, Dherubɑbïl, Abikud, Eliɑkim, Adhör, Dhɑdök, Akim, Eliud, Eliɑdhɑr, Mɑtɑn, Yɑgob, kí Yosep ɑ ɑ́nywøm Meerì, ɑ bɑ meyi Yëso ɑ cwøl ɑ́ Mesiy.

17Rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri Abrɑhɑm gïti ri Debïd bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen; o rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri Debïd gïti kɑ ɑ́køøl ji yïnø Bɑbïl bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen; o rïjj-ɑ cɑ̈gi kì ri køøli ji yïnø Bɑbïl gïti ri Mesiy bɑ pyɑ̈rø wïdɑ́ngwen.

18O men bene kër-ɑ ɑ́øør Yëso Mesiy piny: Meerì ɑ́bëëd e onywømø yi Yosep, de ɑ́yod yije dɑ dhɑnhø men-ɑ óyodø ki tegi Wëykwërø, e nuti dɑ̈gi yïe. 19O Yosep ɑ́bëëd ɑ́ jɑl me døj, nuti dwɑddi wøwi møgɑni, de gø ɑ́dwɑdde’ tɑ̈ngø kì gød. 20Kɑ̈ng-ɑ ɑ́nudd e orumø kì ri møgɑni, ɑcwöb wëywöni Wë kì bøle kì yethi lɑ̈g, kɑ gø köbbe kinni, “Yosep, kwɑɑr Debïd, yï ko böggi ki kwɑnyi Meerì ɑ́ cyëgí. Mɑ́ dhɑnhø men-ɑ yije ɑ́yod kɑ tegi Wëykwërø. 21Óøør piny ki wɑ̈d, kɑ nyinge ócɑɑg ɑ́ Yëso, mɑ́ jie óyiele kì yij orøøg gen.”

22Møgɑni bënn ɑ́cwöb kɑ per kinni, o møg-ɑ ɑ́kømmi yi Wë ki dhø jɑltöng mee pɑ̈dhi gen kɑ̈jji gen; kinni, 23“Nyɑnɑjur me nuti pɑ̈nyø nywɑlø yi jɑlø, óngøl ki dhɑnhø, kɑ øør-ɑ piny ki wɑ̈d, o ócɑg ɑ́ Imɑnwel.” (A wɑngi kinni, “Jwøk nud kì kellee.”)

24Keny-ɑ ɑ́cyëëw Yosep, kɑ møg-ɑ ɑ́cïgii yi wëywöni Wë gwøge ceth, kɑ Meerì kwɑnye ɑ́ cyëge. 25De nuti buddø ki gøn, kì kɑɑm-ɑ́ nuti pɑ̈dh en wɑ̈de piny. Kɑ cɑg yi Yosep ɑ́ Yëso.


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\