1 Corinthians 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ ၼႂ်း ဢရႃႇ တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼွင်ႉ ႁဝ်း သုတ်ႉသိၼ်ႇ၊ၼႆႉ။ 2မီး လိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ထိုင် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၵေႃးရိၼ်ႇထု၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵၢဝ်ႇႁႃ ႁွင်ႉ ႁႃ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 3ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် သု ၵျေးၸူး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 4ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ တႃႇသေႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် တီႈ သူ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သူ လႆႈ မၢၵ်ႈမီး လူၺ်ႈ မၢၵ်ႇ သူပ်း မၢၵ်ႇ ၺၢၼ်ႇ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၸၢင်ႈ ႁေႃး ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸၢင်ႈ မီး ပိင်ႇၺႃႇ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ တႄႇ ဝႆႉ၊မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ သေယဝ်ႉ လႄႈ၊- 7သူ ယင်း ဢမ်ႇ လုတ်ႈ ဢမ်ႇ ႁၢမ်း သု ၵျေးၸူး မၢင်ႇၵလႃႇ ၸဝ်ႈ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ သူ ယင်း ပႂ်ႉ မွင်း ပႂ်ႉထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၶႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ထၢင်ႇသႃး ၵျွ လူင်း မႃး ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပႂ်ႉ လူ ပႂ်ႉ တူၺ်း သူ ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ တေႃႇထိုင် တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ လႄႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈ တေႃႇ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈလႆႈ သိူၵ်ႈသမ်ႇ ၵၼ် တင်း လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ၼႂ်း ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ႁႂ်ႈ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ ၽွမ်ႉ သဵင် ပဵင်း ပၢၵ်ႇ ၵၼ် လႄႈ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် တႅၵ်ႇ ၽႄ ၵၼ် ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵျၢမ်ႇပွင် သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵူႈလွင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် တႅပ်းတတ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸႂ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် တႃႉ။- 11ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လွင်ႈ ဢၼ် သူ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ၽိတ်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၼႂ်း ၵူၼ်းႁိူၼ်း ၼၢင်း ၶလေႃးဢေး၊ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ထိုင် တီႈ ၵဝ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 12ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၼႆႉ၊သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶတ်းၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ၵႄးၽႃႉ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ယူႇ ဢေႃႈ။- 13ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅပ်း မႅင်ႇ ပဵၼ် လၢႆ ပွတ်း ပဵၼ် လၢႆ မူႇ လၢႆ ၸုမ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ သြႃႇ ပေႃးလု၊ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ပုၼ်ႈ သူ ႁိုဝ်း။ သူ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ပေႃးလု၊ႁိုဝ်း။ 14လိူဝ် သေၵရိပု၊တင်း ၵႃႇယု၊ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သူ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တပႄး ၵဝ် ဢေႃႈ။- 16(ဢူဝ်း ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ ၵဝ် ယင်း လႆႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ သထေႇၽၢၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး မၼ်း ဢေႃႈ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ၵဝ် လႆႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ တီႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ဢေႃႈ။-) 17ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၵဝ် ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ပိင်ႇၺႃႇ လေႃးၵီႇ လႄႈ လၢတ်ႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၼ်းၶူဝ်း တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉယွမ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၽၢင်း ၵႂၢမ်း ငိူဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႆ ၸွမ်း သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁု ဝႃႈ ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တြႃး ဢၼ် ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 19မၼ်း ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ 'ၵဝ် တၵ်း ယႃႉပႅတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵူၼ်းလၵ်းၵူၼ်းလႅမ် ၶဝ် ဝွတ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ၊' " ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 20ပေႃး ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁိုဝ်။ သြႃႇ မေႃ ၵျၢမ်း ထမ်ႇမႃႉ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁိုဝ်။ သြႃႇ မေႃၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵႄႈလိတ်ႈ ၵႂၢမ်း ယၢပ်ႇ ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၵေႃႈ၊ၶဝ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁိုဝ်။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ လေႃးၵီႇ ၼႆႉ ဢမ်ႇ လၵ်း ဢမ်ႇ လႅမ် ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ပိင်ႇၺႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸင်ႇ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း ၶၢဝ်ႇငၢဝ်း တြႃး ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ၊ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၽၢင်း ၵႂၢမ်း ငိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈ ႁၼ် ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ လႄႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၶဝ် ၸမ်ႉ၊မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ ပိင်ႇၺႃႇ ဢေႃႈ။- 23ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း၊တြႃး ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၽၢင်း ၵႂၢမ်း ငိူဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸႃႉၸဵမ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊တင်း ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵရိၵ်ႉ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 25လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်း ငိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး ပိင်ႇၺႃႇ ယႂ်ႇ ၼမ် သေၵူၼ်း လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယင်း ႁႅင်း ယႂ်ႇ သေ ႁႅင်း ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 26ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၶႆႈၸႂ် တူၺ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လွင်ႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ပေႃး ဢဝ် တင်း တႃ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တူၺ်း ၸိုင်၊ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ၊ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ဢႃႇၼႃႇ တၼ်းၶူဝ်း၊ၵူၼ်း ဢၼ် ၸိူဝ်ႉ ယႂ်ႇ ၶိူဝ်း လူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဢမ်ႇ ပေႃး မီး ၼမ် ၵႃႈႁိုဝ်။- 27ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ငိူဝ်ႈငႃႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ် လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၶဝ် ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၶဝ် လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ဢေႃႈ။- 28မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ၶဝ် ထၢင်ႇလဵၵ်ႉ လႄႈ ငိၼ်းၸင်း ၶၢၼ်ႉႁၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လႆႈ လွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယႃႉပႅတ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၼႃႈယႂ်ႇ တႃ လူင် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 29လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 30ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊သေလႄႈ ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ လႄႈ ပဵၼ် တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ပုၼ်း ႁဝ်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ထႆႇ ဢဝ် ႁဝ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပူၼ်ႉ လွတ်ႈ သေ ဝူတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 31ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၸင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၵူၺ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\