1 Corinthians 10

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ လွင်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၶဝ် ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ ၼၼ်ႉ၊သဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ ႁႄႉၵင်ႈ ၶဝ် ဝႆႉ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႈ ပူၼ်ႉ ပၢင်ႇလၢႆႇ ဢၼ် မီး ၸိုဝ်ႈ ဝႃႈ၊ပၢင်ႇလၢႆႇ လႅင်၊ၼၼ်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ဢေႃႈ။- 2ၶဝ် တင်းသဵင်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႂ်း သဝ် မွၵ်ႇၵုမ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ႇလၢႆႇ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ မူဝ်းသေႇ၊ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် တင်းမူတ်း လႆႈ ၵိၼ် တၢင်းၵိၼ် ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် လႄႈ၊- 4ၶဝ် တင်းမူတ်း လႆႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉ ၽၢႆႇ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ်၊ၶဝ် လႆႈ ၼမ်ႉ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၽႃႁိၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽႃႁိၼ် ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 5ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇၸႂ် ၶဝ် ၵမ်ႈၼမ် လႄႈ တူဝ်တၢႆ ၶဝ် လႆႈ ၸၢတ်ႇ ၽႄ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ထိူၼ်ႇလႅင်ႉ ဢေႃႈ။ 6မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပုင်ႇ တႅၵ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် သတိ တီႈ ႁဝ်း၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၸပ်းၸွႆး တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ်၊- 7ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်း၊ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ဢွၼ်ၵၼ် ၼင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ပွႆး တၢင်းၵိၼ် လူင် သေယဝ်ႉ၊လိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ ဝႅၼ် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႈ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ႁဝ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၵူၼ်း သွင် မိုၼ်ႇ သၢမ် ႁဵင် ၵေႃႉ လႆႈ တၢႆ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ဝၼ်း လဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ႁဝ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ငူး တွတ်ႇ တၢႆ ဢေႃႈ။- 10ႁဝ်း တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လႆႈ ပွင်ႉ လႃႇ ပွင်ႉ ဝႃႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ႁဵတ်း မႃး ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ႈၽွင်ႈ ပွင်ႉ လႃႇ ပွင်ႉ ဝႃႈ လႄႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၶုၼ် မရၼႃႉ၊ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ 11လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် တီႈ ၶဝ် ပူၼ်ႉမႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တင်းမူတ်း၊ပဵၼ် မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ပုင်ႇၸၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶဝ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ပၼ် သတိ ႁဝ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း မီး ယူႇ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် ၸမ် တၵ်း သုတ်းသဵင်ႈ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ထၢင်ႇ တူဝ် မၼ်း ၸုၵ်း ယူႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ လီ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လူမ်ႉ တူၵ်း ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း ဝႆႉ သတိ တႃႉ။- 13တၢင်း ဢၼ် ယႃႉ ၵဝ်း ၸၢမ်းတူၺ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် မဵဝ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပဵၼ် တီႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၸၢမ်းတူၺ်း ႁႅင်း ၼႃႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽွင်းယၢမ်း ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယႃႉ ၵဝ်း ၸၢမ်းတူၺ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း တေ ပၼ်ႁႅင်း ဢၼ် ႁႂ်ႈ သူ ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ လႆႈ၊ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၽုၺ်ႇ ပၼ် သဵၼ်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ တေ လွတ်ႈ ဢွၵ်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 14ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု တႃႉ။- 15ၵဝ် မၢတ်ႈ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၸၵ်း ၽႄ လႄႈ ၶႆႈၸႂ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ တေႃႇ သူ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၵိၼ် ပွႆးၸဝ်ႈ ၼႂ်း ၵွၵ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ဢဝ် လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ၼႂ်း လိူတ်ႈ မျၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ဝိတ်း ၶဝ်ႈမုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ၼႂ်း တူဝ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 17ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁူၺ်ႇ လဵဝ် ၵူၺ်း လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မီး ၼမ်ၼႃႇ ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် သေၵေႃႈ ပဵၼ် တူဝ် ဢၼ်လဵဝ် ၵၼ် ဢၼ် ႁဝ်း ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ၵိၼ် ၶဝ်ႈမုၼ်း ႁူၺ်ႇ လဵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း လွင်ႈ ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢိသရေး၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ လူး။ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵိၼ် တူဝ် သၢၵ်ႈလူႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် တင်း ၶဵင်ႇ တၢင်းလူႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 19ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။ ၸွင်ႇ ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်းလူႇ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ၊ဢမ်ႇၼၼ် ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ မီး ၸႂ် တႄႉတႄႉ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝႃႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ်။- 20ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ၼၼ်ႉ ၶဝ် သၢၵ်ႈလူႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၶဝ် သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽီ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ သိူၵ်ႈသမ်ႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၽီ ဢေႃႈ။- 21သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵိၼ် ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း ၵွၵ်း ၽီ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၵိၼ် ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ ၽိူၼ် ၽီ ဢေႃႈ။- 22ႁဝ်း ၶႂ်ႈ ၶတ်းၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈၸႃႉ ႁဝ်း ႁိုဝ်း။ ႁဝ်း မီး တၼ်းၶူဝ်း ႁႅင်း ယႂ်ႇ သေ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း။ 23ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ႁဝ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ ၸႂ်ႈ တႄႉ သေၵေႃႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း။ "ႁဝ်း မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် တေ လႆႈ ႁဵတ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ သေၵေႃႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ပဵၼ် ဢဵၼ် ပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် ဝိၺိၺ်ႇ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 24ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊မၼ်း ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ဢေႃႈ။ 25သူ မီး ဢၶႂၢင်ႉ တႃႇ တေ သိုဝ်ႉ ၵိၼ် ၼိူဝ်ႉ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶၢႆ ၼႂ်း ၵၢတ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ တိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ထၢမ် တူၺ်း ၵႃႈသင်။- 26ၵွပ်ႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "လိၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၼ်း တင်းမူတ်း ပဵၼ် ၶွင် ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 27ပေႃး သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ႁွင်ႉ ပၢင်း သူ ၵႂႃႇ ၵိၼ် တီႈ မၼ်း လႄႈ သူ ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊တၢင်းၵိၼ် ၵႃႈ ဢၼ် တမ်း ပၼ် သူ ၵႃႈၼိူဝ် ၽိူၼ် ၼၼ်ႉ ၵိၼ် တႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ တိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ထၢမ် တူၺ်း ၵႃႈသင်။- 28ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သေၵေႃႉၵေႃႉ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ သူ လႄႈ ဝႃႈ၊ "တၢင်းၵိၼ် ၼႆႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၶဝ် သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ယဝ်ႉ ဢေႃႈ၊" ယႃႇပေ ၵိၼ်၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ထုၵ်ႇလီ ၶႆႈၸႂ် ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ သူ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ တိူဝ်ႉ ၶိူၵ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 29ၵဝ် လၢတ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၸႂ် သူ ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ပုၼ်ႈ ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸၢင်ႈ ၶႂ်ႈ ထၢမ် လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ဝႃႈၼႆ ၸိုင်၊ၵွပ်ႈသင် ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ မႃး ႁၢမ်ႈ တၢပ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လွတ်ႈလႅဝ်း ၼၼ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 30ပေႃး ၵဝ် ယင်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး သေလႄႈ ၵိၼ် ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ လွင်ႈ တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 31ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ ႁဵတ်း၊ၵႃႈ ဢၼ် သူ ၵိၼ် ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ပုၼ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 32ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ သၢင်ႈ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် တီႈ ဢၼ် ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊လႂ်၊ၵူၼ်း မဵဝ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း လႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လႆႈ ၽိတ်း တၢင်း ၵႂႃႇ သေၵမ်း။- 33ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၵဝ် တႃႉ။ ၵႃႈ ဢၼ် ၵဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵဝ် ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ထုၵ်ႇၸႂ် ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁႃ ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ပၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\