1 Corinthians 13

1ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် မေႃ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ၵူၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သေ ဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း မေႃ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ သေၵေႃႈ ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸိုင်၊ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မွင်း ဢမ်ႇၼၼ် သႅင်ႇ ဢၼ် မီး သဵင် လင် မေႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 2ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် လႆႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ၊ၸၢင်ႈ ႁု ၸၢင်ႈ ႁၼ် ၵူႈမဵဝ်း သေ ဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် ၶၢႆႉ လွႆ တင်းလၢႆ လႆႈ သေၵေႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸိုင်၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ဢေႃႈ။- 3ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ၽေးၸွၼ်း ဢုၵ်ႉၸႃႇ ၵဝ်၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ဢမ် တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ် ဢၢပ်ႈပၼ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တုတ်ႇၽႆး ပႅတ်ႈ သေၵေႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸိုင်၊မၼ်း ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။ 4ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း၊ၸၢင်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၵျေးၸူး ပၼ် ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶွႆ ပိူၼ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ယွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ဢေႃႈ။- 5ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၵျၢမ်ႇ ႁဵတ်း မိူၵ်ႈ တီႈ ပိူၼ်ႈ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁႃ ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇ တေႃးသႃႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ မၢတ်ႈတွင်း တၢင်းၽိတ်း ပိူၼ်ႈ။- 6ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ၊ၸၢင်ႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း လွင်ႈ ဢၼ် လီ ငၢမ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 7ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ယုမ်ႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် လီ ၼႂ်း ပိူၼ်ႈ တႃႇသေႇ၊မီး တၢင်း မုင်ႈမွင်း ယူႇ တႃႇသေႇ၊ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ လႆႈ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢေႃႈ။ 8ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ တႄႇ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢေႃႈ။ တၢင်း ဢၼ် မေႃ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ သုတ်း ဝၢႆး ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ထၢတ်ႇ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပိင်ႇၺႃႇ တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ မွတ်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 9ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ႁု တၢင်း မေႃ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ပျေႉၸုမ်ႇ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢမ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ 11မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း ပဵၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း၊တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ၶႆႈၸႂ် ၵျၢမ်ႇပွင်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵဝ်၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလူင် ယဝ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ၸုၼ်ႉ ဢၵျၢင်ႉ တၢင်းႁဵတ်း လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တင်းလၢႆ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။- 12မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ႁဝ်း ႁၼ် မူဝ်း မူဝ်း ဝႆႉ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁဝ်း ႁၼ် ၼႂ်း မၢၼ်ႇ ၸမ် ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း သေၵေႃႈ ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁၼ် တေႃႇၼႃႈ ၵၼ် ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ႁုႁၼ် ဢမ်ႇ ပျေႉၸုမ်ႇ ဢမ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ သေၵေႃႈ၊ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၵဝ် တၵ်း ႁုႁၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ မႃး၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁုႁၼ် ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊တၢင်း မုင်ႈမွင်း၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သၢမ် ၸိူဝ်ႉ သၢမ် ပိူင် ၼႆႉ၊ဢမ်ႇ သုတ်း ဢမ်ႇ ဝၢႆး မီး ဝႆႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း သၢမ် ပိူင် ၼႆႉ၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\