1 Corinthians 14

1ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ မီး ၸႂ် မႅတ်ႈတႃႇ တႃႉ။ မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၼႃႇ လူင်လၢင် တႃႉ။ လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ သု ၵျေးၸူး ဢၼ် မေႃ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။- 2ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇ ဢၼ် ပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ဢမ်ႇ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵူၼ်း၊လၢတ်ႈ တေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၼ်း ဢဝ် တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ လၢတ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 3ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း လႄႈ ႁႂ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ ဢေႃႈ။- 4ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ပွင် ဢၵျူဝ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵူၺ်း လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸမ်ႉ၊ၸၢင်ႈ ပွင် ဢၵျူဝ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်း မူႇ တင်း ၸုမ်း ဢေႃႈ။ 5ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼွၵ်ႈ သေ ဝႃႈ၊ပေႃး မီး သေၵေႃႉၵေႃႉ ၸၢင်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ၊တေ ပဵၼ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး လႄႇ ထိုင် သူ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ပေႃး ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း တီႈ သူ ၵူၺ်း ၸိုင်၊ၸွင်ႇ တေ ပွင် ဢၵျူဝ်း လႆႈ ႁိုဝ်း။ မိူဝ်ႈလႂ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ် ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼႄ သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ သင်၊ပၼ် ပိင်ႇၺႃႇ တီႈ သူ သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် လႄႈ သင်၊ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ သင်၊ဢမ်ႇၼၼ် ၵေႃႈ၊သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ သူ လႄႈ သင်၊ၸင်ႇ တေ မီး ဢၵျူဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 7ၶိူင်ႈ တူႇရိယႃႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ပီႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တိင်ႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ ၼၼ်ႉ၊တေႃႈယင်း မီး သဵင် ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ လဵတ်း သဵင် ၶိုၼ်ႈ သဵင် လူင်း မၼ်း မၢၼ်ႇ မၢၼ်ႇ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ ၶႂ်ႈ ထွမ်ႇငိၼ်း သဵင် မၼ်း။- 8ပိူင်လဵဝ် ၵၼ် သဵင် ၼႄးၶရႃႇ ၵေႃႈ ပေႃး ယင်း ဢမ်ႇ ပဝ်ႇ ဢမ်ႇ တိုင်ႈ ႁႂ်ႈ သဵင် မၼ်း ဢွၵ်ႇ မႃး ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ႁႅၼ်း ၶိူင်ႈ တိုၵ်းသိုၵ်း။- 9မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ပေႃး ၵႂၢမ်း ဢၼ် မႂ်း လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း လႄႈ ဢမ်ႇ ၸိုၼ်ႈ ဢမ်ႇ လႅင်း တီႈ ႁူ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ ႁု ထွမ်ႇ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း မႂ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မိူၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵၼ် တင်း လူမ်း ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 10ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ မီး ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၵၼ် ၼမ် တႄႉတႄႉ ဢေႃႈ။ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ မီး ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ဝႆႉ၊ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ဢေႃႈ။- 11ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၵဝ် သမ်ႉ ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တင်း ပဵၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တီႈ မၼ်း လႄႈ၊မၼ်း ၵေႃႈ တေ ပဵၼ် ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း တီႈ ၵဝ် ဢေႃႈ။- 12ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ သု ၵျေးၸူး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႃႇ လူင်လၢင် ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ဢၼ် ႁႂ်ႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၼ်း သူးတွင်း ယွၼ်း ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢၼၢၵ်ႈ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14ပေႃး ၵဝ် သူးတွင်း လူၺ်ႈ ၵႂၢမ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ၊ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ် သူးတွင်း သေၵေႃႈ ၺၢၼ်ႇ ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု ပွင်ႇ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သူးတွင်း ၸွမ်း ဢေႃႈ။- 15ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၺၢၼ်ႇ ၵဝ် သူးတွင်း ဢေႃႈ။ ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၺၢၼ်ႇ ၵဝ် ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း ဢေႃႈ။- 16ပေႃး သူ ဢဝ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၺ်း သူးတွင်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ၵူၼ်း ယူဝ်း ယူဝ်း ဢၼ် ၶဝ်ႈပႃး ၵႃႈၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၵႂၢမ်း သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း တၵ်း ဝႃႈ၊ "ဢႃမိၼ်ႈ" ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် သူ၊သူးတွင်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ လႆႈ ၸိူဝ်ႉႁိုဝ်။- 17ပိၵ်ႉသမ်ႉ တၢင်း ဢၼ် သူ၊သူးတွင်း ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊လီ ၵႃႈႁိုဝ် သေၵေႃႈ ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း လႃးလႃး ဢေႃႈ။ 18ၵဝ် တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ၼမ် သေ သူ ၵူႈ ၵေႃႉ လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸုတုမ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ၶဝ် ၸိုင်၊ပေႃး ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ႁႃႈ ၶေႃႈ ဢၼ် ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ႁု ထွမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ သေ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ မိုၼ်ႇ ၶေႃႈ ဢေႃႈ။ 20ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၼႂ်း တၢင်းၶႆႈၸႂ် သူ။ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု သင် မိူၼ် လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ တႃႉ။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶႆႈၸႂ် ၸမ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈ ယႂ်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 21ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း ဢဝ် ၵူၼ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ၊ လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵူၼ်း ၵဝ် တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယင်း တၵ်း ၸႂ်ႉ သူပ်း ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉ တၢင်ႇ မဵဝ်း လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵူၼ်း ၵဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယင်း တေ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၵဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ ဢေႃႈ။- 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် မေႃ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၼႄပျႃး တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 23ပေႃး ဝႃႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်း ၸုမ်း ၸုတုမ် ၵၼ် လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၵူၺ်း ယူႇ လႄႈ ပေႃး မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ၼမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ မႃး ၶဝ်ႈပႃး ထွမ်ႇငိၼ်း ၸိုင်၊ၸွင်ႇ မၼ်း ဢမ်ႇ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊သူ ပဵၼ် ၵူၼ်းယွင်ႇ ႁိုဝ်း။- 24ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး သူ ဢွၼ်ၵၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပေႃး မီး ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁု ၼမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သေၵေႃႉၵေႃႉ၊မႃး ၶဝ်ႈပႃး ထွမ်ႇငိၼ်း ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ႁု လွင်ႈ ဢပျတ်ႈ မၼ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ၵႃႈ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း ၵူႈၶေႃႈၵူႈၵမ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၼ်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း လႄႈ၊- 25မၼ်း တၵ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ တၢင်းၽိတ်း ဢၼ် မၼ်း သိူင်ႇ လပ်ႉ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် မၼ်း သေ၊မၼ်း တၵ်း ၶုပ်ႉမူပ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၸႂ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 26ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ဢၼ် ၵဝ် ၶႂ်ႈဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵၼ် သေလႄႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁဵတ်း ၵႂၢမ်း တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁႂ်ႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၼၼ်ႉ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ လႄႈ တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁု ထွမ်ႇ တွၼ်ႈ ၼိုင်ႈ တႃႉ။ ၽူႈလႂ် ႁဵတ်းသင် ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈ ထွၵ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႃႉ။- 27ပေႃး မီး ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶႂ်ႈ ႁေႃး ၶႂ်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၸိုင်၊ၼမ် သေပိူၼ်ႈ ႁႂ်ႈ မီး သွင် ၵေႃႉ သၢမ် ၵေႃႉ ၵူၺ်း တႃႉ။ ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁႂ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ သိုပ်ႇ လၢတ်ႈ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ ႁႂ်ႈ မီး ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 28ပေႃး ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၵေႃႉ ဢၼ် ၽုၺ်ႇၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ လႆႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ သေ၊လၢတ်ႈ ၼႂ်း ၸႂ် ၶဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း တႃႉ။- 29ပေႃး မီး ၵူၼ်း သွင် သၢမ် ၵေႃႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၶေႃႈၵႂၢမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 30မိူဝ်ႈ ၵူၼ်း သေၵေႃႉၵေႃႉ ဢၼ် ၼင်ႈ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ပၢင်ၵုမ် ၼၼ်ႉ လႄႈ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၶၢဝ်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵိုတ်း သေတႃႉ။- 31သူ ၵူႈ ၵေႃႉ မီး ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ႁႂ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ သိုပ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂႃႇ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ ၵူႈ ၵေႃႉ တၵ်း လႆႈ သွၼ် ဢဝ် လႄႈ ႁႂ်ႈ ၵူႈ ၵေႃႉ လႆႈ ဢဵၼ်ႁႅင်း တႃႉ။- 32ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ တၵ်း လူဝ်ႇ မေႃ ၶျုၵ်ႈ ထိင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢေႃႈ။- 33လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ယုင်ႈယၢင်ႈ သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၼိမ်ၸႂ် ၶျၢမ်းသႃႇ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မူႇ ၸုမ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တင်းလၢႆ ၵူႈတီႈၵူႈလႅၼ် ၼၼ်ႉ၊- 34မႄႈယိင်း တင်းလၢႆ တၵ်း လႆႈ ယူႇတဵတ်ႇတဵတ်ႇ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ၸုတုမ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၵူၼ်း မဵဝ်း ၵျူး၊ၶဝ် မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ၶဝ် ဢမ်ႇ မီး ဢၶႂၢင်ႉ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း လႄႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ယူႇ တႂ်ႈ ဢႃႇၼႃႇ ၽူဝ် ၶဝ် ဢေႃႈ။- 35ပေႃး ၶဝ် ၶႂ်ႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း သေ ၸိူဝ်ႉ သေ ပိူင် ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် ထၢမ် ၽူဝ် ၶဝ် ၵႃႈတီႈ ႁိူၼ်း ၶဝ် ပုၼ်ႉ တႃႉ။ တၢင်း ဢၼ် မႄႈယိင်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၸုတုမ် ၵၼ် ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီ ဢူၵ်း လီဢၢႆ ဢေႃႈ။ 36ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ သူ ႁေႃး ဢွၵ်ႇ မႃး တႄႉ ႁိုဝ်း။ ဢမ်ႇၼၼ် လႄႈ တြႃး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁွတ်ႈထိုင် ၵႃႈတီႈ သူ ၵူၺ်း ႁိုဝ်း။- 37ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ပရေႃးၽႅတ်ႈ လႄႈ သင်၊ထၢင်ႇ ဝႃႈ မၼ်း လႆႈ သု ၵျေးၸူး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႄႈ သင်၊မၼ်း တၵ်း လႆႈ ႁု မၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢၼ် တႅမ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢေႃႈ။- 38ပေႃး မၼ်း ဢမ်ႇ ဝႆႉ ဢယေး ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၸိုင်၊ယႃႇပေ ဝႆႉ ဢယေး မၼ်း တႃႉ။ 39ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၶတ်းၸႂ် ၶႂ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ယႃႇပေ ႁႄႉၶႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽႃႇသႃႇ ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 40သူ ႁဵတ်းသင် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇ ႁႂ်ႈ ဢၢပ်ႈ ၸွမ်း လွင်ႈ ၸွမ်း တၢင်း မၼ်း တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\