1 Corinthians 2

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၸူး သူ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၶိုၵ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် သုင် ဢၼ် ယႂ်ႇ သေလႄႈ သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ဢေႃႈ။- 2ယၢမ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မီး ယူႇ လူၺ်ႈ တင်း သူ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ဝႆႉၸႂ် ဝႃႈ၊ၵဝ် ဢမ်ႇ ႁု ၵႃႈသင်၊လိူဝ် သေ လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် မႃး ၸူး သူ ၼၼ်ႉ၊တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ၵဝ် ႁႅင်းဢူၼ်ႈ သေ ၵူဝ်ႁႄ သၼ်ႇဝႆ ၼႃႇ လႄႈ၊- 4ၵႂၢမ်း ၵဝ် ဢိၵ်ႇတင်း တြႃး ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႃး ၼမ်ႉ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵတ်ႉ ဢၼ် ၶၼ် ၼႂ်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႂၢမ်း ၵဝ် ၼၼ်ႉ ၽုၺ်ႇၼႄ တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁႂ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 6တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ထူၼ်ႈ ၵႄႇ ၼၼ်ႉ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ၊ပိင်ႇၺႃႇ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ လေႃးၵႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၽူင်ႉ ယၢႆႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ပိင်ႇၺႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ၊ဢၼ် သိူင်ႇ ဝႆႉ လပ်ႉ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း လႄႈ ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မၵ်းၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈ မုၼ်ၽုင်း သရေႇ ႁဝ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ လိၼ်မိူင်း ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ တႄႇပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၶုၼ် လေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ႁု ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ သေ ၸဝ်ႈ သေ ပႃး။ ပေႃး ၶဝ် ႁု ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ ဢဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မုၼ်ၽုင်း ၼၼ်ႉ တွၵ်ႇ တၢႆ ၵႃႈၼိူဝ် သဝ်မႆႉဝႃးမိုဝ်း ယဝ်ႉ။- 9မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မဵဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁၼ် တွၼ်ႉ ငိၼ်း၊ မဵဝ်း ဢၼ် ၵူၼ်း ၸဵၼ်းၸႃး ၶႆႈၸႂ် ဢမ်ႇ ၶိုတ်း ထိုင် ၼၼ်ႉ၊ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႄးႁႅၼ်း ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵႃႈတီႈ ႁဝ်း ၼႆႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼႄပျႃး လွင်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ၵူႈလွင်ႈ ၵူႈ တၢင်း ၸႃႉၸဵမ် တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11လိူဝ် သေ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၼ်း ဢၼ် မီး ၼႂ်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ၸႂ် ၵူၼ်း လႆႈ။ ၼႄး လဵဝ် ၵၼ် လိူဝ် သေ ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် ၵေႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁု ၸႂ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁု သု ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၵႃႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သွၼ်းလေႃႇ ပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ႁု ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ ႁဝ်း ႁု ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လူင်း မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢဝ် တင်း ပိင်ႇၺႃႇ ၵူၼ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ။ ႁဝ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း တၵ်း ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁပ်ႉ တုင်း ဢဝ် သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈ။ မၼ်း ၸၢင်ႈ ထၢင်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း လႄႈ မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ႁု ထွမ်ႇ ပွင်ႇၸႂ် လႆႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢဝ် တင်း တႃ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တူၺ်း ၵူၺ်း လႄႈ ၸၢင်ႈ ထူပ်း ႁၼ် ဢေႃႈ။- 15ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ၸၵ်း ၽႄ တႅပ်းတတ်း ဢၵျူဝ်း ဢပျတ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈမဵဝ်း လႆႈ၊ၵူၺ်းၵႃႈ၊ဢမ်ႇ မီး ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ တႅပ်းတတ်း လွင်ႈ မၼ်း လႆႈ ဢေႃႈ။- 16မၼ်း မႅၼ်ႈ ၸွမ်း ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် ႁု ၸႂ် ၸဝ်ႈၽြႃး လႆႈ။ ၽူႈလႂ် ၸၢင်ႈ ပၼ် ဢၵျၢမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸႂ်သၽေႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\