1 Corinthians 3

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ မႃး ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ တေႃႇ သူ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ ၵူၺ်း လႆႈ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် လၢတ်ႈ တေႃႇ ၵူၼ်း ၸႃႇတိ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လၢတ်ႈ တေႃႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢၼ် တိုၵ်ႉ ၵိူတ်ႇ မႃး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိုင်ႇ ပႆႇ ထိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် တၢင်းၵိၼ် ဢၼ် ၵႅၼ်ႇ ဢၼ် ၶႅင် လဵင်ႉ ပၼ် သူ လႄႈ လႆႈ ဢဝ် ၼမ်ႉၼူမ်း ၵူၺ်း လဵင်ႉ သူ မႃး ဢေႃႈ။ တေႃႇ ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ယင်း ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ၊သူ ယင်း ဢမ်ႇ ပႆႇ ၵိုင်ႇ ပႆႇ ထိူၵ်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 3မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ယင်း သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၵၼ် လႄႈ ၽိတ်း ၵၼ် ယူႇ ၸိုင်၊သူ ယင်း တိုၵ်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ယူႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။- 4မိူဝ်ႈ ဢၼ် သေၵေႃႉၵေႃႉ လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ပေႃးလု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ပဵၼ် တပႄး သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၸိုင်၊သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ မိူၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 5ပေႃး ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ သြႃႇ ပေႃးလု၊ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸႂ်ႉ ၵူၼ်းသွႆ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉ မႃး ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မိူၼ် ၵၼ် ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း တင်း သွင် ၵေႃႉ ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ဝႆႉ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 6ၵဝ် ၽုၵ်ႇ ၸိူဝ်ႉၽၼ်း လႄႈ သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊ႁူတ်း ၼမ်ႉ ပၼ် ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ယႂ်ႇမႃး ဢေႃႈ။- 7ၵေႃႉ ဢၼ် ၽုၵ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူတ်း ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပေႃး ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ လမ်ႇ လွင်ႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူၼ်ႈ ယႂ်ႇမႃး ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၶိုၵ်ႉၶမ်ႇ လမ်ႇ လွင်ႈ ဢေႃႈ။- 8ၵေႃႉ ဢၼ် ၽုၵ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵေႃႉ ဢၼ် ႁူတ်း ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ ၽဵင်ႇ ပဵင်း ၵၼ် ဝႆႉ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ပၼ် ၵႃႈၶၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ႁဝ်း သွင် ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁဵတ်းၵၢၼ် ႁူမ်ႈ ပွင်းၵၼ် ပုၼ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ သူ ပဵၼ် သူၼ်ဢူးယဵၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ထႅင်ႈ လၢႆး ၼိုင်ႈ ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် တိူၵ်ႈ ၵျွင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 10ၵဝ် ဢဝ် ႁႅင်း ၵျေးၸူး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် ပဵၼ် ၸၢင်ႈမႆႉ လူင် ဢၼ် ၵတ်ႉ ဢၼ် ၶႅၼ်ႇ လႄႈ ၶျႃး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တိူၵ်ႈ ၵျွင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ၵူၼ်း တၢင်ႇၵေႃႉ သမ်ႉ ထၢပ်ႈ ၵေႃႇ ႁဵတ်း ယူႇ ၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ထၢပ်ႈ ၵေႃႇ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ မၼ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် လႄႈ တႄႇ သၢင်ႈ ၵေႃႇ ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ဝႆႉ သတိ ႁင်း ၽႂ် ႁင်း မၼ်း တႃႉ။- 11လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လိူဝ် သေ ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ဢၼ် ၶျႃး ဝႆႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ၶျႃး ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တိူၵ်ႈ တၢင်ႇဢၼ် လႆႈ ထႅင်ႈ။- 12ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် ၶမ်း၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် ငိုၼ်း၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢဝ် သႅင်လီ ပတ်ႈတမျႃး လႄႈ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ ဢဝ် မႆႉ၊ဢဝ် ယိူဝ်ႈယႃႈ ဢမ်ႇၼၼ် ၽိူင်း သေလႄႈ ၵေႃႇ ၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ တိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၽႂ် ၽႂ် မၼ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ ထၢင်ႇသႃး မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဝ် ၽႆး သေလႄႈ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ႁု ၵၢၼ်ငၢၼ်း ၵေႃႉလႂ် ပဵၼ် မဵဝ်း လႂ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ပေႃး တိူၵ်ႈ ဢၼ် တႄႇ ဝႆႉ၊ၵႃႈၼိူဝ် ငဝ်ႈႁၢၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ၶၢမ်ႇ ၽႆး လႆႈ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢၵျူဝ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 15ပေႃး တၢင်းႁဵတ်း ၼၼ်ႉ မႆႈ ၶႅမ်ႈ ၵႂႃႇ ၸိုင်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ သုမ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊တူဝ် ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် လွတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ၽႆး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16သူ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ သဝ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ႁိုဝ်း။- 17ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ယႃႉ မုၼ်သရေႇ ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ယႃႉ မုၼ်သရေႇ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ သူ ၵေႃႈ ပဵၼ် ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 18ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ယႃႇပေ ပႅတ်ႉလႅၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ။ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ လေႃးၵီႇ ၸိုင်၊ႁႂ်ႈ မၼ်း မၢတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ပဵၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈငႃႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႃႈ ဢၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် ၶိုၵ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ဝႃႈ၊ "ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် ဢၵျၢမ်ႇ ဢၼ် လၵ်းလႅမ် ၵူၼ်း မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ၶိုၼ်း တိ ၺွပ်း ဢဝ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊- 20တႅမ်ႈ ဝႆႉ ထႅင်ႈ ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈၽြႃး ႁု လွင်ႈ တၢင်းၵျၢမ်ႇတၢင်းပွင် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ပိင်ႇၺႃႇ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် လၢႆ လၢႆ ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ယႃႇပေ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း တၢင်း ဢၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း ႁဵတ်း လႆႈ သၢင်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ၶႆႈၸႂ် ၸေးၸေး ၸိုင်၊ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် ၶွင် သူ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 22ၸႃႉၸဵမ် သြႃႇ ပေႃးလု၊သြႃႇ ဢႃႇပေႃးလု၊တင်း သြႃႇ ၵေးၽႃႉ၊ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊တၢင်းတၢႆ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵၢပ်ႈပၢၼ် ၼႆႉ ဢိၵ်ႇတင်း ဢၼ် တၵ်း မႃး ၵမ်းလိုၼ်း သေဢမ်ႇဝႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈ ပဵၼ် ၶွင် သူ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 23သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သမ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\