1 John 2

1လုၵ်ႈလၢင်း ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ မႅၼ်ႈ ၸိုင်၊ၵဝ် တႅမ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၸိုင်၊ႁဝ်း မီး ၸဝ်ႈ ဝူင်ႈၵၢင် ပႃး ၼိုင်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ လဝ်ႈ ယွၼ်း တီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။- 2ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈ ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ပွႆႇလွတ်ႈ ပႃး ၸဵမ် ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ 3ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပေႃး ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ၸိုင်၊လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁု တႄႉ ဢေႃႈ။- 4ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ" ဝႃႈၼႆ သေလႄႈ ဢမ်ႇ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ၸိုင်၊မၼ်း ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် လႄႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 5ၵေႃႉ ဢၼ် ပႂ်ႉၵမ် ပႂ်ႉ ၸွမ်း တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ပျေႉၸုမ်ႇ တင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸႂ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵဝ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ" ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၼႆႉ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ ၵဝ်ႇ ဢၼ် မီး ဝႆႉ တီႈ သူ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိင်းၺၢပ်ႈ ၵဝ်ႇ ၼႆႉ ပဵၼ် တြႃး သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် သူ ယၢမ်ႈ လႆႈ ငိၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ပဵၼ် ပိင်းၺၢပ်ႈ မႂ်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိုဝ်ႈၸႂ်ႈ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼႂ်း သူ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢၼ် လႅင်း ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁိူဝ်ႈလႅင်း မႃး ဢေႃႈ။ 9ၵေႃႉ ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၵဝ် မီး ၼႂ်း ဢၼ် လႅင်း ဢေႃႈ" ဝႃႈၼႆ လႄႈ သမ်ႉ ၸင်း ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ယင်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ ႁၢၼ်ႉ တေႃႇ မိူဝ်ႈလဵဝ် ဢေႃႈ။- 10ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ဢၼ် လႅင်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး။- 11ၵေႃႉ ဢၼ် ၸင်း ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ ၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ သေယဝ်ႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ႁု တၢင်း ဢၼ် မၼ်း ၵႂႃႇ တီႈ လႂ် ယူႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ သူ လႆႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ပၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ပေႃႈ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽူႈမၢဝ်ႇ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႇ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပႄႉၼႅင်ႇ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁုၸၵ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃႈ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁုၸၵ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ယူႇ ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၽူႈမၢဝ်ႇ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် တီႈ သူ ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ မီး ဢဵၼ် မီး ႁႅင်း၊ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ လႄႈ သူ ပႄႉၼႅင်ႇ ၶုၼ်ၽီႁၢႆႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ဢေႃႈ။ 15ယႃႇပေ ႁၵ်ႉပႅင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ။ ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ႁၵ်ႉပႅင်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 16လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸပ်းၸွႆး၊တၢင်း ဢၼ် မၢၵ်ႇတႃ ၸပ်းၸွႆး၊တၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် လူၺ်ႈ ၸေးၸိမ်ႇ ၶူဝ်းၶွင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 17လေႃးၵႃႉ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၸပ်းၸွႆး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊လပ်ႉ ႁၢႆ ပူၼ်ႉ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼိၵ်ႈၸႃႉ ထႃႇဝရႃႉ ဢေႃႈ။ 18လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ၶိင်ႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ လိုၼ်းလင် သုတ်း ဢေႃႈ။ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊ရၢၼ်ႇသူႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ဝႃႈ၊ဢၼ်ႇတိ ၶရိၸ်ႈ၊ တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ၊တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ရၢၼ်ႇသူႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊မီး မႃး ၼမ်ၼႃႇ ယဝ်ႉ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶိင်ႇ ယၢမ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ပဵၼ် ၶိင်ႇ လိုၼ်းလင် သုတ်း ဢေႃႈ။- 19ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တိုၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း လႄႈ ၶဝ် ၸၢင်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ပေႃး ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ႁဝ်း တႄႉ ၸိုင်၊ၶဝ် တၵ်း ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ထၢင်ႇသႃး ဢေႃႈ။ 20သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သွၼ်းလေႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် လႆႈ ႁု သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢေႃႈ။- 21ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ဢမ်ႇ ႁု သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ႁု သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး သေယဝ်ႉ၊ႁု လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉ ဢၼ် လႅၼ် ဢမ်ႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ 22ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈ ပႅတ်ႉ ၸၢင်ႈ လႅၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်။ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ်ႇတိ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ၵေႃႉ ဢၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ လႆႈ ပႄႇပႅတ်ႈ ပေႃႈၸဝ်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 24တြႃး သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မီး ယူႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ တႃႉ။ ပေႃး တြႃး ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၸိုင်၊သူ တၵ်း တေ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း လုၵ်ႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း ပေႃႈၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 25ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႆႉ တိ ဝႃႈ၊တၵ်း ပၼ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 26ၵဝ် တႅမ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼႆႉ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 27ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပုၼ်ႈ သူ တင်းလၢႆ ၸမ်ႉ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊လႆႈ သွၼ်းလေႃႇ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သူ ၼႆႉ ၸိုင်၊သူ ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ သူ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ သူ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ ၵႃႈ ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ သွၼ်ပၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇ ဢၼ် မႅၼ်ႈ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ထွမ်ႇဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ သွၼ်ပၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တႃႉ။ 28ၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ။ လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁတ်းႁၢၼ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယင်း ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ ဢူၵ်း ဢၢႆ လႄႈ တဵတ်ႇ မႅပ်း သေ ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွတ်ႈမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 29သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ထုၵ်ႇလီ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\