1 John 3

1ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၶႆႈၸႂ်ဝူၼ်ႉၸႂ် တူၺ်း တႃႉ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ထၢၼ်ႈပေႃး ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁွင်ႉ ႁဵၵ်ႈ ႁဝ်း ဝႃႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ လႄႈ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၵေႃႈ လႆႈ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႄႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 2ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ ဢၼ် ၵမ်းလိုၼ်း ၼၼ်ႉ ႁဝ်း တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ ပႆႇ တွၼ်ႉ ထၢင်ႇသႃး သေၵေႃႈ၊ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း တၵ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ ၵေႃႉ ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ႁႂ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၽိတ်းပိူင်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢေႃႈ။- 5သူ ႁု ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ လူင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း ၵႂႃႇ ပႅတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁု လႆႈ ႁၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 7လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ သိုဝ်ႈလီ ယူဝ်း လီ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၸဝ်ႈ သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵေႃႉ ဢၼ် သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း မႃႇၼၢတ်ႈ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ မႃး ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ၵေႃႇၸႃႉ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵျွ လူင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ယႃႉ ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း မႃႇၼၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ။ 9ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸႂ်သၽေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သိုပ်ႇ ႁဵတ်း ဢပျတ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း လုၵ်ႈလၢင်း မႃႇၼၢတ်ႈ ပဵၼ် ၽူႈလႂ် ၼၼ်ႉ ထၢင်ႇထၢင်ႇသႃးသႃး ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈလီ ယူဝ်း လီ၊ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ပီႈ ႁၵ်ႉ ၼွင်ႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 11တြႃး သဵင် ၶၢဝ်ႇ ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် ဝႃႈၼႆ ဢေႃႈ။- 12ႁဝ်း တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ပဵၼ် မိူၼ် ၵႃႇဢိၼႃႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မႃႇၼၢတ်ႈ လႄႈ ဢဝ် ၼွင်ႉၸၢႆး တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တၢႆ ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ၵႃႇဢိၼႃႉ၊ဢဝ် ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း တၢႆ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း မၼ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ လႄႈ ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း ၼွင်ႉၸၢႆး မၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ပေႃး ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၸင်း သူ ၸိုင်၊ယႃႇပေ ဢၢမ်း။- 14ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ပူၼ်ႉ လွတ်ႈ တၢင်းတၢႆ လႄႈ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ပီႈ ႁၵ်ႉ ၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁၵ်ႉ ပီႈ ႁၵ်ႉ ၼွင်ႉ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ယင်း ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းတၢႆ ယူႇ ဢေႃႈ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸင်း ပီႈၼွင်ႉ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ဢေႃႈ။ သူ ႁု ဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ ၼၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ဢမ်ႇ တႄႇ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 16ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း လႆႈ ႁု လွင်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၼ်ႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ၸုၼ်ႉ ဢသၢၵ်ႈ ပုၼ်ႈ ပီႈၼွင်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ၸေးၸိမ်ႇ ဢုၵ်ႉၸႃႇ ယူႇ လႄႈ လႆႈ ႁၼ် ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ ယင်း ၶျုၵ်ႈ ဝႆႉ၊ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ တၢင်း ဢဵတ်းလူ ယူႇ ၸိုင်၊မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ၊လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 18လုၵ်ႈလၢင်း ၶဝ်႟။ ယင်း ဢမ်ႇ ဢဝ် သူပ်း ပဝ်ႇ ၵႂၢမ်း လၢႆ ၵူၺ်း ႁၵ်ႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပႃး တင်း တူဝ် တင်း ၸႂ်၊ပႃး တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ သေလႄႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ 19ပေႃး ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း သဵတ်ႈၸႃႇ တြႃး လႄႈ ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ မႆႈၸႂ် ၼႅင်ၸႂ် ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ပေႃး ႁူဝ်ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယင်း တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယူႇ ၸိုင်၊ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ သေ ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁု ဝႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ႁုၸႅင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။- 21ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ပေႃး ႁူဝ်ၸႂ် ႁဝ်း ဢမ်ႇ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ယဝ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 22ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း သူးတွင်း ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း လႆႈ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဝ်း ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၵႃႈ ဢၼ် ထုၵ်ႇၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၸမ်ႉ၊ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႃႇမႃႉ ၸိုဝ်ႈသဵင် လုၵ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁဝ်း ၼင်ႇ ၵၼ် တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပိင်းၺၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\