1 John 4

1ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ယုမ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၶဝ် မီး ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်။ ၸႅတ်ႈ တူၺ်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁိုဝ်း၊ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 2တၵ်း တေ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ႁု၊ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႆႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ႁပ်ႉ ဢဝ် လွင်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ လူင်း မႃး ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၸႃႇတိ ၵူၼ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ဢေႃႈ။- 3ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁပ်ႉ ဢဝ် လွင်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ရၢၼ်ႇသူႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ဢၼ်ႇတိ ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် သူ လႆႈ ငိၼ်း ဝႃႈ၊မၼ်း တၵ်း မႃး ဝႃႈၼႆ ၼၼ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊မၼ်း သမ်ႉ ပေႃး မႃး မီး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ 4လုၵ်ႈဢွၼ်ႇ ၶဝ်႟။ သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ လႆႈ ပႄႉၼႅင်ႇ မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ယဵင်ႈၶႅၼ်း မီး ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ သေ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မီး ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မိၵ်ႉသႃႇ ပရေႃးၽႅတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ လႄႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ လူၺ်ႈ ၶိူင်ႈပိူင် လေႃးၵႃႉ သေလႄႈ ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ႁဝ်း သေလႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ႁု ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢေႃႈ။ 7ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် တႃႉ ႁဝ်း။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ပဵၼ် မႃး ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈလၢင်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 8ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ႁုၸၵ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢေႃႈ။- 9ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၼႄပျႃး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ပႃးလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း သေလႄႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ မႃး ႁႂ်ႈ ဢပျတ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ပွႆႇလွတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ထၼ်ႇ ၼႆႉ တႄႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ၵေႃႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ ၵၼ် ဢေႃႈ။- 12ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ႁၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ပေႃး ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၵၼ် ယူႇ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁဝ်း သေယဝ်ႉ၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ ဝႆႉ ၼႂ်း ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 13ႁဝ်း ႁု သေႇၶျႃႇ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း၊လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ႁဝ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ႁဝ်း လႆႈ ႁုႁၼ် ယဝ်ႉ ၸင်ႇ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ပေႃႈၸဝ်ႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ လုၵ်ႈၸဝ်ႈ မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်းလေႃးၵီႇ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။- 15ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁပ်ႉတုင်း ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ပဵၼ် လုၵ်ႈၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း မၼ်း ဢေႃႈ။- 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ ႁဝ်း ႁု လႄႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပဵၼ် တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼၼ်ႉ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵေႃႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ၵႃႈၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ လႆႈ ၸေးၸုမ်ႇ ၼႂ်း ႁဝ်း၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢၶႂၢင်ႉ ဢၼ် ႁတ်းႁၢၼ် ၼႂ်း ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ႁဝ်း ပဵၼ် ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဝႃႈ ၼၼ်ႉ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ် ဢၼ် ႁႄ ဢေႃႈ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ၸေးၸုမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸၢင်ႈ ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ် ဢၼ် ႁႄ ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵႃႉ တၢင်း ဢၼ် ၵူဝ် ဢၼ် ႁႄ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သၢင်ႇဝူၺ်ႇၵႃႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႁႄ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ၸေးၸုမ်ႇ ၼႂ်း မႅတ်ႈတႃႇ ဢေႃႈ။ 19ႁဝ်း မီး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။- 20ပေႃး သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈၼႆ လႄႈ၊ယင်း ၸင်း ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ၸိုင်၊ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵူၼ်း ပႅတ်ႉ ၵူၼ်း လႅၼ် ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈသင် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ပေႃး မၼ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ႁၼ် ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ ႁၼ် သေပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ။- 21ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ၊ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ဝႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈ တီႈ ႁဝ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁၵ်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မၼ်း တၵ်း လႆႈ ႁၵ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ မၼ်း ဢေႃႈ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\