1 Peter 2

1ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ သူ ဢွၼ်ၵၼ် ပႄႇပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ပႅတ်ႉလႅၼ် ၵၼ်၊တၢင်း ဢၼ် ၼႃႈသိုဝ်ႈၸႂ်ၵူတ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် သီႈၵေႉႁေႈတႃ ၵၼ် ၶွႆ ၵၼ် တင်း တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 2ဢွၼ်ၵၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ လုၵ်ႈဢွၼ်ႇလႅင် ဢၼ် ၸင်ႇ ၸႃႉ ၵိူတ်ႇ မႃး လႄႈ တွင်ႉမႆႈ ၶႂ်ႈ ၵိၼ် ၼမ်ႉၼူမ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ၵိၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း ယႂ်ႇမႃး ၼႂ်း ၵျေးၸူး တြႃး တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ။- 3ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်း လႄႈ ဝႃႈ၊ "သူ လႆႈ ၸိမ်းတူၺ်း ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ သူ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 4ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် ဝႃႈ၊မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ပႄႇပႅတ်ႈ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ၵႃႈမီး ၶၼ် သေၵေႃႈ၊ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ မီး ၵႃႈၶၼ် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 5ဢွၼ်ၵၼ် မႃး ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း တင်းလၢႆ လႄႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ် သူ ၵေႃႇ သၢင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူၼ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ၊တီႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁဵတ်း ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် မူတ်း ၸင်ႇ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သၢၵ်ႈလူႇ ၶိူင်ႈ တၢင်းလူႇ ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ဝိၺိၺ်ႇ၊ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 6လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႃႈ၊ "တူၺ်း လူး။ ၵဝ် လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ဢၼ် မီး ၵႃႈၶၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊ ဢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ၶျႃး ဝႆႉ ႁႂ်ႈ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ဝဵင်း ၸိဢုၼ်ႇ၊ဢေႃႈ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢိင်ပိုင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ တၵ်း ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ဢၢႆ ပိူၼ်ႈ သေပွၵ်ႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ 7ပုၼ်ႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႆႉ မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် ၵႃႈၶၼ် မျၢတ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸမ်ႉ၊ "မၢၵ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တႄႇႁဵတ်း ႁိူၼ်း ပႅတ်ႈ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ ပိၼ်ႇ ပဵၼ် မၢၵ်ႇႁိၼ် ႁူဝ် ၸဵင်ႇတိူၵ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ။ 8ဢိၵ်ႇတင်း ထႅင်ႈ တီႈ ၼိုင်ႈ သမ်ႉ မီး ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မၢၵ်ႇႁိၼ် လုၵ်ႈ ၼႆႉ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၶီႈလိုတ်း မႅၼ်ႈ လႄႈ၊ ပဵၼ် ႁိၼ် ၽႃ ဢၼ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လူမ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၶီႈလိုတ်း လႄႈ လူမ်ႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ထူပ်းၺႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 9သူ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် မဵဝ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ်၊ပဵၼ် ယဵၸ်ႈပရေႃးႁဵၵ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ပုၼ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း၊ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ၵူၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ထိူၵ်ႈ ပိူင်ႇ ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း လႆႈ ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵၢၼ် တၢင်းႁဵတ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢၼ် လီဢၢမ်း ၼႃႇ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း လပ်းသိင်ႇ လႄႈ သႂၢင်းသႂ်ႇ ၼႂ်း ဢၼ်လႅင်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၵူၼ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် ၵူၼ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ သူ ဢမ်ႇ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 11ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ သူ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ပဵၼ် ၶႅၵ်ႇ မိူင်း ၼွၵ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ပၢႆႈ သွၼ်ႈ သိုၵ်း ဢၼ် ယူႇသဝ်း ၵႃႈၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ တူဝ် သူ လႆႈ တူၵ်း သုမ်း ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ၸပ်းၸွႆး ဢၼ် ၸၢင်ႈ တိုၵ်းသိုၵ်း ၵၼ် တင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 12ႁႂ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ သူ ပဵၼ် ဢၼ် ထုၵ်ႇ ဢၼ် လီ ၵႃႈၼႂ်း ၵႄႈ ၵူၼ်း ၼွၵ်ႈ သႃႇသၼႃႇ ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ သႄႉသွမ်း သူ ဝႃႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ မေႃ ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း မႃး လူ မႃး ၸႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 13ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၸဝ်ႈၽြႃး သေလႄႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ တုင်း ဢဝ် ဢမိင်ႉ ဢႃႇၼႃႇ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၸိၵ်း ပဵၼ် ၸွမ်၊- 14ဢိၵ်ႇတင်း ၽွင်းမိူင်း လူင် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ၶၢၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ တီႈ ၵူၼ်းႁၢႆႉ ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ တင်းလၢႆ လႄႈ သမ်ႉ ယုၵ်ႉယွင်ႈ ၵူၼ်းလီ ၵူၼ်း ငၢမ်း တင်းလၢႆ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 15လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ဢၼ် ႁႂ်ႈ သူ ဢဝ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ဢိုတ်း သူပ်း ၵူၼ်းမိူၵ်ႈ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ပိင်ႇၺႃႇ တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ် ၵႃႈသင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 16ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵူၼ်း လွတ်ႈ ၵူၼ်း လႅဝ်း တႃႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ယႃႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် လွတ်ႈလႅဝ်း သူ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း တၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ။ ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ယူႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။- 17ရူဝ်ႇသေႇ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် တႃႉ။ ႁၵ်ႉပႅင်း ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် တႃႉ။ ၵူဝ်ႁႄ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈ မုၼ် ယႂ်ႇ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း တႃႉ။ 18လုၵ်ႈၸၢင်ႈ တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပေႃႈလဵင်ႉ သူ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူ တၵ်း လႆႈ ၼႄပျႃး ၸႂ် ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၵႃႈတီႈ ပေႃႈလဵင်ႉ ဢၼ် မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ၊ဢၼ် မီး သၽေႃး ဢၼ် ၼိမ်သိမ်ႇ ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပေႃႈလဵင်ႉ ဢၼ် မီး ၸႂ်ႁၢဝ်ႈ ၸႂ်ၵျၢမ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊ၼႄပျႃး တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် တႃႉ။- 19လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး သူ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ ၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေလႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး လႄႈ လႆႈ ၸဵပ်းၸႂ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ပၼ်တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။- 20ပေႃး ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ၸိုင်၊တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း ၵႃႈသင်။ ပေႃး ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ယူႇ လႄႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ၽၢၼ် ၼၼ်ႉ ၸင်ႇ တၵ်း မီး ဢၵျူဝ်း မၢင်ႇၵလႃႇ ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ။ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႈ ၶၢမ်ႇ ပုၼ်ႈ သူ ယဝ်ႉ လႄႈ ဝႆႉ ပဵၼ် ပုင်ႇပမႃႇ တီႈ သူ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၸွမ်း ႁွႆး တိၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 22မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ႁဵတ်း တုၸရိူၵ်ႈ ဢပျတ်ႈ လႄႈ ၽူႈလႂ် ဢမ်ႇ တွၼ်ႉ လႆႈ ငိၼ်း ၵႂၢမ်း မုသႃႇ လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သူပ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 23မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း။ မိူဝ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ဝူၺ်ႇတၼႃႇ ၼၼ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ႁိုတ်း ဢမ်ႇ လွၵ်ႇ လႄႈ ၵူၺ်း မီး တင်း ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ယင်း ပႃး ဢဝ် ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢၼ် ႁဝ်း ၽိတ်းပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႃႈတီႈ သဝ်မႆႉ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ တၢႆ ပႅတ်ႈ သေ ၵႃႈတီႈ ဢပျတ်ႈ သေလႄႈ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း တီႈ တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁွႆး တၢမ်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းၶႆႈတၢင်းပဵၼ် သူ လႆႈ ၸိုၼ်ႈ ႁၢႆ မႃး ဢေႃႈ။- 25မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ သူ ၽိတ်းပိူင်ႈ ယူႇ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ သူဝ်း ဢၼ် ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ဢဝ် ပွၵ်ႈ ၶိုၼ်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွမ်းလင် ၵေႃႉ ဢၼ် လဵင်ႉ ထိင်း သူဝ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝိၺိၺ်ႇ သူ ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\