1 Peter 3

1ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝႃႈ မႃး ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် မေး တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် ႁပ်ႉတုင်း ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ် သူ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၵႃႈၼႂ်း ၽူဝ် သူ ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ တြႃး ၸဝ်ႈ သေၵေႃႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ သူ ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ တၵ်း ၸူဝ်း ဢဝ် ၶဝ် လႆႈ ဢေႃႈ။ သူ ယင်း ဢမ်ႇ လႆႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သေ ၶေႃႈ လႄႈ၊- 2ၶဝ် တၵ်း ႁၼ် သူ ဢၼ် ပဵၼ် မေး ၶဝ် မေႃ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၸိုၼ်ႈ ၸၢင်ႇ ၶၢဝ် သႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မေႃ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ၶဝ်ႈ မႃး ၸွမ်း သူ ဢေႃႈ။- 3သူ ဢမ်ႇ ထုၵ်ႇလီ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ပႃႈ ၼွၵ်ႈ၊ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၽၼ်ႉ ဢၼ် ၽိူဝ် ၶူၼ်ႁူဝ်၊တၢင်း ဢၼ် ႁွႆႈ ဢၼ် တိုဝ်း ၶူဝ်း ငိုၼ်း ၶူဝ်း ၶမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ၼုင်ႈ ၶူဝ်းၼုင်ႈ လဵင်း ဢၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ပႅင်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ။- 4တၢင်း ဢၼ် ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း သူ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ထုၵ်ႇလီ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁၢင်ႈလီႁၢင်ႈငၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ လုလႅဝ် ဢၼ် ဝႃႈ၊ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ တင်း သၽေႃး ဢၼ် ၼိမ် လီ၊ဢၼ် ထိူၵ်ႈၵႃႈ ထိူၵ်ႈ ၶၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5မႄႈယိင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ႁၢင်ႈၶိူင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယူႇ သေလႄႈ ႁပ်ႉ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၽူဝ် ၶဝ် ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဢေႃႈ။- 6ၸႃႇရႃႇ၊ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ မၼ်း ထွမ်ႇ သူပ်း ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽူဝ် မၼ်း ဢႃႇပြႃႇႁၢမ်ႇ၊လႄႈ ႁွင်ႉ ၽူဝ် မၼ်း ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ပေႃး သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ သၼ်ႇ သေ ဢိတ်း ၸိုင်၊သူ ပဵၼ် လုၵ်ႈယိင်း ၸႃႇရႃႇ၊ဢေႃႈ။ 7မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၽူဝ် တင်းလၢႆ ၶဝ်႟။ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မေး သူ ၼၼ်ႉ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ သေ သူ သေယဝ်ႉ၊ပႃးၸႂ် ဢဵတ်းလူ လႄႈ ၸွႆႈထႅမ် လူတူၺ်း ၶဝ်၊သမ်ႉ မၢတ်ႈ ၶဝ် ပဵၼ် ၽူႈ ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ ၵျေးၸူး ဢသၢၵ်ႈ ၸဝ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ႁႄႉ ဢၼ် ၶႅၼ် တၢင်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ သူ ၸိုင်၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် တႃႉ။ 8ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁူမ်ႇ လူမ်ႈ ၸမ်ႉ၊သူ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း မီး ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၽွမ်ႉ သဵင် ပဵင်း ပၢၵ်ႇ ၵၼ် လႄႈ ၶႆႈၸႂ် တေႃႇ ၵၼ်၊ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပဵၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၵၼ်၊ၸၢင်ႈ ဢဵတ်းလူ ၸူမ်းပႅင်း ၵၼ် သေယဝ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး ၸႂ် ၶျႃးတႅမ်ႇ တေႃႇ ၵၼ် တႃႉ။- 9ယႃႇပေ ဢဝ် ဢၼ် ႁၢႆႉ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ဢၼ် ႁၢႆႉ လႄႈ ယႃႇပေ ၶိုၼ်း သႄႉသွမ်း တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း သူ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တင်း တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၶိုၼ်း တွပ်ႇ ပၼ် တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ဢမူၺ်ႇ တၢင်းလီ မၢင်ႇၵလႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10မႅၼ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶႂ်ႈလႆႈ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ၊ ၶႂ်ႈ ႁၼ် ဝၼ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼမ်ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ ႁႂ်ႈ လိၼ်ႉ မၼ်း ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇလီ ဢမ်ႇ ငၢမ်း သေလႄႈ၊ ႁႂ်ႈ သူပ်း မၼ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ၵႂၢမ်း မုသႃႇ တႃႉ။ 11ႁႂ်ႈ မၼ်း ဝႄႈ ပႅတ်ႈ တုၸရိူၵ်ႈ သေလႄႈ တႄႇႁဵတ်း သုၸရိူၵ်ႈ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁႃ တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ယူႇ ထုၵ်ႇမေႃ ၵၼ် တင်း ပိူၼ်ႈ လႄႈ ယူႇသဝ်း ၵႂႃႇ တႃႉ။ 12လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၢၵ်ႇတႃ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး လူတူၺ်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ၊ ႁူ မၼ်းၸဝ်ႈ ၵေႃႈ ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း သူးတွင်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း တုၸရိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ဝၢႆႇၼႃႈ ပႅတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ပေႃး သူ ၵႆႉ ၵမ်ၵျၢင်ႉ လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း ၸိုင်၊ၽူႈလႂ် တေ မႃး ယႃႉယုၵ်ႉ သူ။- 14ပေႃး သူ ထွၵ်ႈလူၺ်ႈ တြႃး တၢင်း ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ လႄႈ သမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၸိုင်၊သူ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ဢေႃႈ။ ယႃႇပေ ၵူဝ်ႁႄ ၸွမ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ လႆႈ ၵူဝ်ႁႄ ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊ယႃႇပေ တူၵ်းၸႂ်။- 15ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၼၼ်ႉ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ယူႇ လႄႈ ႁု မၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပဵၼ်၊ၸဝ်ႈၽြႃး တႃႉ။ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ၵႄႈလိတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တွင်ႈထၢမ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၸိုင်၊တၼ်း ဝႆႉ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ တႃႉ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ဢူၼ်ႈဢွၼ်ႇ တင်း ၸႂ် ဢၼ် ၼပ်ႉယမ် သေလႄႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တႃႉ။- 16ပႂ်ႉထိင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လီ လီ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း သူ လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ဢၢႆ ၵႂၢမ်း ၶဝ် ၶိုၼ်း ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပေႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဢလူဝ်ႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ပုၼ်ႈ တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း မျၢတ်ႈ ၼႃႇ သေ တၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းႁဵတ်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ပဵၼ် ၵူၼ်း သိုဝ်ႈတေႃႇ သေၵေႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင် ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ သိုဝ်ႈ ဢမ်ႇ တေႃႇ တင်းလၢႆ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပွၵ်ႈလဵဝ်၊ပုၼ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် ႁဝ်း သူင်ႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ၼႂ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ သေလႄႈ လႆႈ လုၵ်ႉ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး ၼႂ်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သေယဝ်ႉ၊- 19လူၺ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ၵႂႃႇ ႁေႃးလၢတ်ႈ တြႃး ၵႃႈတီႈ ဝိၺိၺ်ႇ တင်းလၢႆ ဢၼ် တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ဝိၺိၺ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ် ၵႂၢမ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၼ်ႇထီႇ ယိူၼ်ႉၸႂ်၊ၼႂ်း ၸူဝ်ႈပၢၼ် ဢၼ် ၼူဝ်းဢႃႇ၊ယင်း တိုၵ်ႉ တႄႇႁဵတ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၼ်း ဢၼ် ၵေႇ ၼႃႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁိူဝ်းသၢင်းၽေႃး ပႅတ်ႇ ၵေႃႉ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ လွတ်ႈ သေ တၢင်း ဢၼ် ၼမ်ႉ ထူမ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 21မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၼ်၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၵေႃႈ၊ၸွႆႈ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မၢင်ႇၵလႃႇ ပပ်ႉတိၸမ်ႇ ၼႆႉ ၶႂ်ႈဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် သီ ၶႆး တူဝ်ၵႃႇယႃႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ လႄႈ မၼ်း ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၸႂ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ မူတ်းသႂ် သေလႄႈ ဝႆႉၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ်၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈ တၢင်းတၢႆ ၶိုၼ်းလိပ်း မႃး သေယဝ်ႉ။- 22ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇၸူး ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်းၵၢင်ႁၢဝ် သေ မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၶႂႃ မိုဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ဢႃႇၼႃႇ ၸၢၵ်ႈ ၽုင်ႇၵၢင်ႁၢဝ် တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် တၼ်းၶူဝ်း တင်းလၢႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\