1 Peter 4

1ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၼႂ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ယဝ်ႉ လႄႈ သူ ၵေႃႈ၊ဢဝ် သၽေႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ႁႂ်ႈ မီး ဢဵၼ် မီး ႁႅင်း တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၽၢႆႇ ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဝူတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ တႄႇ ဢဝ် ၸဵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ယင်း ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၼႆႉ၊ယင်း ဢမ်ႇ ၵမ် ဢမ်ႇ ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၸႃႇတိ ၵတိ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸပ်းၸွႆး ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယူႇ တႃႉ။- 3ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်း တၢင်ႇၸိူဝ်ႉတၢင်ႇၶိူဝ်း ဢၼ် ပူၼ်ႉမႃး ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပေႃးၵုမ်ႇ ပုၼ်ႈ သူ ယဝ်ႉ။ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် သူ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မႃး ယဝ်ႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ဢမ်ႇထုၵ်ႇ ဢမ်ႇ ဢၢပ်ႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်းၸွႆး ၵႃႇမၵုင်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် လဝ်ႈ မဝ်း ယႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် မဝ်း လႄႈ ဢူၼ် မေႃး၊တၢင်း ဢၼ် ၵိၼ် မဝ်း ၼႂ်း ပၢင်ပွႆး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် ဝႆႈ ႁုၼ်ႇႁၢင်ႈသၢင်းထု ဢၼ် လီႁင်ႈ ဢဵတ်ႇသဵတ်ႇ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၶဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢၢမ်း သူ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ သူ ဢမ်ႇ ၶဝ်ႈပႃး ၸွမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် မိူၵ်ႈ လိူင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် ယူႇ မဝ် ၵိၼ် မၢင် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၶဝ် သႄႉသွမ်း သူ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ဢၼ် ထၢမ် ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် တၼ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ တႅပ်းတတ်း တြႃး တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢသၢၵ်ႈလိပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ လႆႈ ဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၢႆ ၼၼ်ႉ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ တူဝ် ၼိူဝ်ႉလိူတ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅပ်းတတ်း တြႃး၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊တြႃး ၸဝ်ႈ လႆႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ တီႈ ၶဝ် ႁႂ်ႈ ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ ၶဝ် လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၶိူင်ႈပိူင် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈထိုင် တီႈသုတ်း တီႈ ၵွႆ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ လႄႈ တူင်ႉတိုၼ်ႇ ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သူးတွင်း တႃႉ။- 8ဢၼ် လိူဝ်တွၼ်း သေ တၢင်ႇ မဵဝ်း ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း ၵၼ် တႃႉ။ ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၸၢင်ႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ယင်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ထီႇ ၸႂ် ၼဵဝ် လႄႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၶၢမ်ႇၶႅၵ်ႇ တီႈ ၵၼ် တႃႉ။- 10ၽႂ် ၽႂ် မၼ်း မၼ်း ႁႂ်ႈ မေႃ ၸႂ်ႉ၊သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၵ်ႇ ဝႆႉ ပၼ် တီႈ ႁဝ်း လၢႆ ၸိူဝ်ႉ လၢႆ ပိူင် ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် ၸႂ်ႉ ဢၼ် သူ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် ပွင်ႁဵတ်း ဢၵျူဝ်း တၢင်းလီ ပုၼ်ႈ ၼင်ႇ ၵၼ် ၵၼ် လီ လီ ငၢမ်း ငၢမ်း တႃႉ။- 11ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢွၵ်ႇ သူပ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တႃႉ။ ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင်ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ႁႂ်ႈ မၼ်း ပွင် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း တူဝ် မၼ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊မီး မုၼ်သရေႇ တၼ်းၶူဝ်း ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵမ်ႇၽႃႇ သိုပ်ႇ သိုပ်ႇ တၢမ် တၢမ် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 12ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇပေ ဢၢမ်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ တုၵ်ႉၶႃႉ ယၢပ်ႇၸႂ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸၢမ်းတူၺ်း ဢၼ် မႆႈႁွၼ်ႉ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ မၢတ်ႈ ဝႃႈ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး တီႈ သူ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 13ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ၶဝ်ႈပႃး လႄႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ လႄႈ ဢွၼ်ၵၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ တႃႉ။ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ သူ တၵ်း လႆႈ ၸူမ်းသိူဝ်း လႄႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႃႇ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် မုၼ်သရေႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14သင် ဝႃႈ၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ ပဵၼ် တပႄး ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊သူ မီး မၢင်ႇၵလႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ဢၼ် မီး မုၼ်သရေႇ ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ တႄႇ သဝ်း ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ ဢေႃႈ။- 15ၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ယႃႇ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် သေၵေႃႉသေၵူၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ၵူၼ်းတၢႆ၊ဢပျတ်ႈ ဢၼ် လၵ်ႉ ပိူၼ်ႈ၊ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ႁဵတ်း ၽိတ်း ႁဵတ်း ပိူင်ႈ၊ဢမ်ႇၼၼ် ဢပျတ်ႈ ဢၼ် သုၵ်ႉသၢၵ်ႉ လႄႈ ၵဝ်း ၸွမ်း ၼႂ်း ၵၢၼ်ငၢၼ်း ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇၵေႃႉ ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 16သင် ဝႃႈ၊သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပဵၼ် ၶရိၸ်ႈယၢၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယင်း ဢမ်ႇ ဢူၵ်း ဢမ်ႇ ဢၢႆ ၵွပ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁွင်ႉ ၸွမ်း ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၶိင်ႇ ယၢမ်း ဢၼ် တၵ်း တႅပ်းတတ်း တြႃး ၼၼ်ႉ ၸမ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ လႄႈ ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် တႅပ်းတတ်း ဢွၼ်တၢင်း ဢေႃႈ။ ပေႃး တႄႇၸႃႉ တႅပ်းတတ်း တီႈ ႁဝ်း ဢွၼ်တၢင်း ၸိုင်၊တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ၊ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မႃး ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၶဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။- 18မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ၵႂၢမ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ပေႃး ၵေႃႉ ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ယၢပ်ႇ ၼႃႇ ၸိုင်၊ ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၼပ်ႉယမ် ၽြႃး တြႃး၊တင်း ၵေႃႉ ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ တၵ်း လွတ်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ယူႇ လႄႈ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊ဢၢပ်ႈ ဝၢင်း ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပႂ်ႉ ၵတိ သဵတ်ႈၸႃႇ တႃႇသေႇ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယူႇ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\