1 Thessalonians 5

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ လွင်ႈ ဢၼ် တၵ်း ပဵၼ် မႃး မိူဝ်ႈလႂ်၊တၵ်း ပဵၼ် မႃး ၸိူဝ်ႉႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢမ်ႇ လူဝ်ႇ တႅမ်ႈ မွၵ်ႇ ၵႂႃႇ ႁႂ်ႈ သူ ႁု ထႅင်ႈ ယဝ်ႉ။- 2ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊သူ ႁု သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း လွင်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး တၵ်း မႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉ၊မႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း တိုၵ်ႉ လၢတ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မီး တၢင်းၼိမ် လီ ယူႇ လႄႈ ယင်း လွတ်ႈ တင်း ၽေး ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ယၢမ်း ၼၼ်ႉ ၵမ်းလဵဝ်၊တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် လႄႈ ၶဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ဝူၺ်ႇတၼႃႇ တူၵ်း ႁွတ်ႈမႃး ၵႃႈတီႈ မႄႈယိင်း ဢၼ် ၸမ် တၵ်း ၵိူတ်ႇလဵင်ႉ လုၵ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵူၺ်းၵႃႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူ မီး ယူႇ ၼႂ်း ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ ယႃႇပေ တူၵ်းၸႂ် ဝၼ်း ဢၼ် တၵ်း ႁွတ်ႈမႃး၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၽူႈလၵ်ႉ မႃး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း။- 5သူ ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ်လႅင်း၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵၢင်ဝၼ်း ဢေႃႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် လုၵ်ႈ ၵၢင်ၶိုၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ ၵေႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊ႁဝ်း ယင်း ဢမ်ႇ ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ မိူၼ် ပိူၼ်ႈ၊ဢွၼ်ၵၼ် တိုၼ်ႇ ယူႇ လႄႈ ပႂ်ႉ ယူႇ လူၺ်ႈ သမ်ႇမႃႇ သတိ တႃႉ ႁဝ်း။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း ၶိင်ႇ ၵၢင်ၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း ၼွၼ်းလပ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ပဵၼ် ၶိင်ႇ ဢၼ် ၵူၼ်း မဝ်းလဝ်ႈ မဝ်း ၵမ် ၶဝ် မဝ်းလဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵူၺ်းၵႃႈ၊မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း ဢၼ် ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ ၵၼ် တင်း ၵၢင်ဝၼ်း ၼႆႉ ဢွၼ်ၵၼ် မီး သမႃႇ သတိ ယူႇ လႄႈ ဢဝ် ၶိူင်ႈ ႁႄႉ ႁူဝ်ဢူၵ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ ၼၼ်ႉ ၼုင်ႈ မႆ ယူႇ၊ဢဝ် မွၵ်ႇႁူဝ်လဵၵ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊တိုဝ်း ယူႇ တႃႉ ႁဝ်း။- 9လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ႁဝ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ႁဝ်း ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊- 10ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢႆ ပုၼ်ႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း တိုၼ်ႇ ယူႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၼွၼ်းလပ်း ယူႇ သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ ႁဝ်း လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ႁဵတ်း ယူႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၼၼ်ႉ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တိုၵ်းယူင်း ပၼ်ႁႅင်း ၵၼ် ယူႇ၊ၸွႆႈထႅမ် ၵၼ် ယူႇ တႃႉ။ 12လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ႁႂ်ႈ သူ ရူဝ်ႇသေႇ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ သူ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢွၼ်ႁူဝ် ၼႄ တၢင်း သူ၊ၼႂ်း ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ ပၼ် သတိ သူ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ပႃး တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ သေလႄႈ ရူဝ်ႇသေႇ ႁၵ်ႉပႅင်း ၶဝ် ၼႃႇ လူင်လၢင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ ယူႇ ႁႂ်ႈ ထုၵ်ႇ ထုၵ်ႇမေႃ မေႃ ၵၼ် ယူႇ တႃႉ။ 14ႁဝ်း သမ်ႉ တိုၵ်းယူင်း သူ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ပၼ် သတိ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ယူႇ လွၵ်ႇ ယူႇ လၢႆ ယူႇ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပၼ် ၸႂ် ႁႅင်း ယႂ်ႇ တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ်လု ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈ ထွၵ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ၼၼ်ႉ လႄႈ ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ တီႈ ၵူၼ်း ၵူႈ ၵေႃႉ ယူႇ တႃႉ။ 15ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၽူႈလႂ် တၵ်း ဢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်းၽိတ်း တွပ်ႇတႅၼ်း ၶိုၼ်း တၢင်းၽိတ်း တီႈ ပိူၼ်ႈ ၸိုင်၊ႁဵတ်း သတိ လႄႈ၊ၵူၺ်း ၵျၢမ်ႇ ႁႃ ပွင် ဢၵျူဝ်း တီႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တီႈ ၵူၼ်း တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ယူႇ ၵူႈၶိင်ႇ ၵူႈ ၶႃႇ တႃႉ။ 16မီး တၢင်း ဢၼ် ၸူမ်းသိူဝ်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ယူႇ သေႇ သေႇ တႃႉ။- 17ႁဵတ်း တၢင်း သူးတွင်း ပထၼႃႇ ယူႇ တႃႇသေႇ တႃႉ။- 18ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပဵၼ် မႃး ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ၊ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ တႃႉ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ထၢင်ႇသႃး ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း တူဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပုၼ်ႈ သူ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 19ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ လႆႈ ထၢတ်ႇ လႆႈ ယဵၼ်။- 20ယႃႇပေ ႁဵတ်း ဢမ်ႇ ၼပ်ႉ ဢမ်ႇ ၶၢၼ်း တီႈ ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် လိုၵ်ႉ လမ်ႇ ၼၼ်ႉ။- 21ၸၢမ်းတူၺ်း ၵူႈမဵဝ်းမဵဝ်း သေလႄႈ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်ႈၵိုမ်း ဝႆႉ တႃႉ။- 22ဝႄႈ ပႅတ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် တႃႉ။ 23ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် တၢင်းၼိမ် တီႈ ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မူတ်းၸၢင်ႇ ၼႂ်း ၵူႈ သမ်ႇ ၵူႈ ပိူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ပႂ်ႉ ၸွႆႈ ပႂ်ႉ ထႅမ် ဝိၺိၺ်ႇ သူ တင်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ၊ဢိၵ်ႇတင်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ သူ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မႃး ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။- 24ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ 25ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ သူးတွင်း ပုၼ်ႈ ႁဝ်း တႃႉ။ 26ဢဝ် တင်း ထုင်းၸၢမ်ႇ ဢၼ် ၸုပ်ႇ ၼူမ် ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၶၢဝ် သႂ် သေလႄႈ တူင်ႉတၵ်ႉ ၵၼ် ၵႃႈၼႂ်း ပီႈၼွင်ႉ ၵူႈၵေႃႉၵူႈၵူၼ်း တႃႉ။ 27ၵဝ် ဢိင် ဢႃႇၼႃႇ ၸဝ်ႈၽြႃး လႄႈ တိုၵ်းယူင်း ႁႂ်ႈ သူ ၽတ်းဢၢၼ်ႇ လိၵ်ႈ ၼႆႉ ၼႄ ပၼ် တီႈ ပီႈၼွင်ႉ တင်းလၢႆ ဢေႃႈ။ 28ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မီး ယူႇ ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\