1 Timothy 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ ၵေႃႉ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢမိင်ႉ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ၼၼ်ႉ၊- 2မီး လိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ထိုင် တိမေႃးသေႇ၊လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ၸႅတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ပေႃႈ ႁဝ်းၶႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် ၵျေးၸူး၊ၵရုၼႃႇ ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ၵဝ် မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ၵိုတ်းသဝ်း ယူႇ ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် သင်ႇ လၢတ်ႈ မႂ်း ဝႆႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ဢွၵ်ႇ တၢင်း ၵႂႃႇၸူး တီႈ မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ မႂ်း ႁၢမ်ႈတၢပ်ႈ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တေ ဢမ်ႇ သင်ႇ သွၼ် တြႃး ဢၼ် ပႅၵ်ႇပိူင်ႈ တၢင်ႇ မဵဝ်း ဢေႃႈ။- 4သွၼ် ႁႂ်ႈ ၶဝ် ၼင်ႇ ႁိုဝ် တေ ဢမ်ႇ ဢဝ် သႂ်ႇ ၼႂ်း ၸႂ်၊ဢပုမ်ႇ ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၶႆႈ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸရၢင်း ၸိူဝ်ႉၶိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ သုတ်းသဵင်ႈ လႆႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ တွပ်ႇထဵင် ၵၼ် ၵူၺ်း လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း တြႃး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၸၢင်ႈ ႁု ၸၢင်ႈ ႁၼ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သင်ႇ လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၶေႃႈ ဢဵၼ်းဢၢၼ်း ႁႂ်ႈ မီး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈတီႈ ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် ၶၢဝ်ၸၢင်ႇ၊ၸႂ် ဢၼ် ႁူ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၸႅတ်ႈ ၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ဢမ်ႇ မီး ၸႂ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် လႄႈ ပိူင်ႈ တၢင်း ၵႂႃႇ သေလႄႈ ဢုပ်ႇ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၽၢင်း လၢႆ လၢႆ လွၵ်ႇ လွၵ်ႇ ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 7ၶဝ် ယင်း ဢမ်ႇ ႁု တီႈ ပွင်ႇ ၵႂၢမ်း ဢၼ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ႁေႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ယင်း ၶႂ်ႈ ပဵၼ် သြႃႇ ဢၼ် သွၼ် ပိူၼ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8ႁဝ်း ႁု ဝႃႈ၊ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ဢၼ် လီ တီႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ထုၵ်ႇလီ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း သိုဝ်ႈ တြႃး ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ၸဝ်ႈ ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ၽြႃး တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸွမ်း တြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ၽိတ်းပိူင်ႈ ဢပျတ်ႈ၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ဢဝ် ပေႃႈ မႄႈ တၢႆ၊တင်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ပိူၼ်ႈ တၢႆ၊- 10ပဵၼ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၵူၼ်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵႃႇမေႇသု၊ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ လူၺ်ႈ ၽူႈၸၢႆး ၼင်ႇ ၵၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် လၵ်ႉ တိဢဝ် ၵူၼ်း ၵႂႃႇ ၶၢႆ ႁႂ်ႈ ၵႂႃႇ ပဵၼ် ၶႃႈ ပိူၼ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ပႅတ်ႉ ဢၼ် လႅၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵေႃႉ ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸိုဝ်ႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶတ်းၵၼ် တင်း တြႃး ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11တြႃး ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မီး ယူႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မီး မၢင်ႇၵလႃႇ၊ဢၼ် ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵဝ် ပုၼ်ႈ ၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မၢတ်ႈ ၵဝ် ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် မီး သဵတ်ႈၸႃႇ လႄႈ ယုၵ်ႉ တၢင်ႇ ၵဝ် ႁႂ်ႈ ႁဵတ်းၵၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 13ပိၵ်ႉသမ်ႉ ၵဝ် ယၢမ်ႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် သႄႉသွမ်း၊ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ လႄႈ ယႃႉ ၵဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး သေၵေႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ယင်း ႁၵ်ႉ ဢဵတ်းလူ ၵဝ်၊ပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ပႆႇ ယုမ်ႇ လႄႈ ဢမ်ႇ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ ႁဵတ်း မႅၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၼၼ်ႉ လိူင်ႇ ၼမ် လူၼ်ႉ လိူဝ် ယူႇ ပုၼ်ႈ ၵဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ပၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ လႄႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် တၵ်း ၵႂႃႇ မႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊ "ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၵျွ မႃး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် လုမ်း လုမ်း ဢေႃႈ။ ၼႂ်း ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် မီး ဢပျတ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၵဝ် ၼႆႉ မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ။- 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၸႂ် ၵရုၼႃႇ ဢဵတ်းလူ ၵဝ် လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊တၵ်း ၼႄပျႃး ၸႂ်ယႂ်ႇ ၸႂ် ယၢဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၵူၼ်း မီး ဢပျတ်ႈ ၼမ်ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ႁႂ်ႈလႆႈ ပဵၼ် ပုင်ႇ သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဝၢႆးလိုၼ်း တေ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ဢသၢၵ်ႈ ထႃႇဝရႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17ႁႂ်ႈ ၶုၼ်ႁေႃၶမ်း ဢၼ် ၸၢမ်ႇ ယူႇ ၼႂ်း ၵူႈ ၵၢပ်ႈ ၵူႈ ပၢၼ်၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်းတၢႆ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် မၢၵ်ႇတႃ ၵူၼ်း တူၺ်း ဢမ်ႇ ႁၼ် လႆႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သူႇလဵဝ် ၵူၺ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ရူဝ်ႇသေႇ ၵူဝ်ယမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မုၼ် ၵုင်ႇသရေႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။ 18လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် တိမေႃးသေႇ၊႟။ ၵဝ် ဢဝ် ၵႂၢမ်း ပိင်းၺၢပ်ႈ ၼႆႉ ဢၢပ်ႈပၼ် မႂ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ဢၼ် လႆႈ ႁေႃး ဝႆႉ၊ပုၼ်ႈတႃႇ မႂ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။ ႁႂ်ႈ ၵႂၢမ်း ၼၼ်ႉ ပဵၼ် ႁႅင်းၸႂ် ဢၼ် ၸွႆႈ ႁႂ်ႈ မႂ်း တိုၵ်း ႁတ်း ႁတ်းႁၢၼ် ႁၢၼ်၊- 19ၸွႆႈ ႁႂ်ႈ မႂ်း ယိပ်းၵမ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ဝႆႉ မၼ်ႈ ၵႅၼ်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸွႆႈ ႁႂ်ႈ မႂ်း မီး ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် မူတ်းသႂ် ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ယင်း ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၶဝ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၶဝ် လႆႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 20ၵႃႈၼႂ်း ၶဝ် ၼၼ်ႉ ပႃး ႁုမေႇၼေႇ၊တင်း ဢလႅၵ်ႉၸၼ်းတႃး၊ဢေႃႈ။ ၶဝ် သွင် ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ၵဝ် လႆႈ ဢၢပ်ႈပၼ် ၼႂ်း မိုဝ်း ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ သွၼ် ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ဝႄႈ ပႅတ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် သႄႉသွမ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\