2 Corinthians 12

1ပိၵ်ႉသမ်ႉ ဝႃႈ၊တၢင်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢမ်ႇ မီး ဢၵျူဝ်း သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ၵႂႃႇ ထႅင်ႈ လွင်ႈ ၼိမိၵ်ႈ တင်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၵဝ်ၶႃႈ ႁု ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ၊မိူဝ်ႈ ပူၼ်ႉမႃး သိပ်း သီႇ ပီ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢုမ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ မိူင်း ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တီႈ သၢမ် ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ (လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း တူဝ် ႁိုဝ်။ ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၺ်း ႁိုဝ် ၵဝ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ႁု ဢေႃႈ။-) 3ၵဝ်ၶႃႈ သမ်ႉ လၢတ်ႈ ထႅင်ႈ ၸမ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁု ဝႃႈ၊ၵူၼ်း ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢုမ်ႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မိူင်း ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ သုင် သုတ်း ပုၼ်ႉ ဢေႃႈ။ (လွင်ႈ ၼႆႉ ၸမ်ႉ၊မၼ်း လႆႈ ၶိုၼ်ႈ ၵႂႃႇ တင်း တူဝ် ႁိုဝ်။ ဝိၺိၺ်ႇ ၵူၺ်း ႁိုဝ်၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ။ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵူၺ်း ႁု ဢေႃႈ။-) 4ၵႃႈတီႈ ၼၼ်ႈ မၼ်း လႆႈ ငိၼ်း မဵဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ၵူၼ်း၊မဵဝ်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ပၼ် လၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ ၵေႃႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ တေ ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊လိူဝ် သေ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၼႄ ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 6ပေႃး ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၸိုင်၊ၵဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၵူၼ်းယွင်ႇ ၵူၼ်း မႃႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သဵတ်ႈၸႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း ယဝ်ႉ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ ထၢင်ႇယႂ်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ လိူဝ် သေ ဢၼ် ၶဝ် လႆႈ ငိၼ်း လႆႈ ႁၼ် ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ၵဝ် ႁဵတ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 7ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ပျႃႇတိၵ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ ဢၼ် ၼမ် ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ၶၢမ်ႇ ၸဵပ်း မိူၼ်ၼင်ႇ ၼၢမ် သဵပ်ႇ ၼိူဝ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း မိူၼ်ၼင်ႇ တပႄး ၸႃႇတၢၼ်ႇ၊ဢဝ် တႃမိုဝ်း ထုပ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၵဝ် တၵ်း ဢမ်ႇ မီး ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၼၢမ် ၼၼ်ႉ တၵ်း လုတ်း ဢွၵ်ႇ သေ ၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ သူးတွင်း တီႈ ၸဝ်ႈၽြႃး သၢမ် ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 9မၼ်းၸဝ်ႈ ၶိုၼ်း လၢတ်ႈ တီႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "မုၼ် ၵျေးၸူး ၵဝ်ၶႃႈ ပေႃးၵုမ်ႇ ပုၼ်ႈ မႂ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် မႂ်း ႁႅင်းဢူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၼ်းၶူဝ်း ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ဢေႃႈ။" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။ ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၸူမ်းသိူဝ်း ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် တၵ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း ႁူမ်ႇ ၼိူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။- 10ၵဝ်ၶႃႈ ပျေႇၸႂ် ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ သႄႉသွမ်း ၵဝ်ၶႃႈ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ယၢပ်ႇၽိုတ်ႇ၊ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ၼိၵ်ႈၸၢၵ်ႈ ငႅၼ်းသႄး ၵဝ်ၶႃႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၺႃး တၢင်း ဢၼ် ယၢပ်ႇၸႂ် ၵိၼ်းၸႂ် ပုၼ်ႈတႃႇ ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် လႄႈ ဝႃႈ ၸမ်ႉ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁႅင်း လဵၵ်ႉ ႁႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဢဵၼ် ပၼ်ႁႅင်း ၵဝ် ဢေႃႈ။ 11ၵဝ်ၶႃႈ လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း မိူၼ် ၵူၼ်းငိူဝ်ႈ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ သူ ၸၢင်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊သူ ထုၵ်ႇလီ ယွင်ႈယေႃး ၵဝ်ၶႃႈ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ၊ပိၵ်ႉသမ်ႉ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ ပွင်ႇလွင်ႈ ၵႃႈသင် သေၵေႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ တူၵ်း တႅမ်ႇ သေ၊ "တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ" ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 12လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ၸႂ် ယၢဝ်း ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ သေလႄႈ ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ် ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၼၼ်ႉ ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ယင်း မီး ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ ဢၼ် လီဢၢမ်း တင်းလၢႆ ထႅင်ႈ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ တူၵ်း တႅမ်ႇ သေ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တၢင်ႇတီႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ်။ ၼွၵ်ႈ သေ လွင်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ယွၼ်း သူ ႁႂ်ႈလႆႈ ၸွႆႈၵမ်ႉ ၸွႆႈထႅမ် ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ပွႆႇလွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ သေၵမ်း။ 14ပွၵ်ႈ ၼႆႉ၊ပဵၼ် ပွၵ်ႈ တီႈ သၢမ် ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢၢင်ႈ မႃး လႄႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ ယွၼ်း ဢဝ် ၵႃႈသင် တီႈ သူ။ ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ ၶွင် သူ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၶႂ်ႈလႆႈ တူဝ် သူ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊လုၵ်ႈလၢင်း လဵင်ႉလူ ပေႃႈ မႄႈ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ပေႃႈ မႄႈ လဵင်ႉလူ လုၵ်ႈလၢင်း ဢေႃႈ။- 15ပိၵ်ႉသမ်ႉ တၢင်းႁၵ်ႉ ၵဝ်ၶႃႈ ယႂ်ႇမႃး ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵေႃႈ၊တၢင်းႁၵ်ႉ သူ သုတ်ႉယွမ်း ၵႃႈၼိူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ ၵႂႃႇ လႄႈ ၵဝ်ၶႃႈ ယင်း တေ ၸူမ်းၸူမ်းသိူဝ်းသိူဝ်း ဢဝ် ၶွင် ၵဝ်ၶႃႈ ၶၢမ်ႇ သဵင်ႈ ပၼ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶၢမ်ႇ ဢၢပ်ႈ တူဝ် ၵဝ်ၶႃႈ သဵင်ႈ ၵႂႃႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ ဢေႃႈ။ 16ၵူၺ်းၵႃႈ၊လွင်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ယၢပ်ႇၸႂ် ၵွပ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ၼၼ်ႉ သူ ၽွမ်ႉၸႂ် တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ယူႇ သေၵေႃႈ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၸၢင်ႈ တၵ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ၵဝ်ၶႃႈ ဢဝ် တင်း ပရိယႄႇ သေ ပႅတ်ႉ ၵိၼ် လႅၼ် ၵိၼ် သူ ဢေႃႈ။- 17ၸွင်ႇ ၵဝ်ၶႃႈ ပွႆႇၸႂ်ႉ သေၵေႃႉသေၵူၼ်း ၵႂႃႇ လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ႁိုဝ်း။- 18ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ယွၼ်း ႁႂ်ႈ သြႃႇ တိတု၊တင်း ၼွင်ႉ ႁဝ်း တၢင်ႇၵေႃႉ ၸွမ်း မၼ်း ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။ ၸွင်ႇ သြႃႇ တိတု၊ပႅတ်ႉလႅၼ် ဢဝ် ဢၵျူဝ်း တီႈ သူ ႁိုဝ်း။ မၼ်း တင်း ၵဝ်ၶႃႈ ၼႆႉ၊မီး ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သဵၼ်ႈ လဵဝ် ၵၼ် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ မိူၼ် ၵၼ် ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ 19ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း လၢတ်ႈ မႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼႆႉ သူ သမ်ႉ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ႁဝ်း လၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ၶႄ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ ဝႃႈၼႆ ႁိုဝ်း။ မၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ႁဝ်း ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊သိုဝ်ႈ ၼႃႈ တႂ်ႈတႃ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁႂ်ႈလႆႈ ပွင်ႁဵတ်း ဢၵျူဝ်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 20မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ တီႈ သူ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် ဝႃႈ၊ဢၼ် တၵ်း ထူပ်း ႁၼ် သူ ၼၼ်ႉ၊တေ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ သူ ၵေႃႈ တၵ်း လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ်ၶႃႈ ဢမ်ႇ ပဵၼ် ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ ပဵၼ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် ဝႃႈ၊တေ လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၽိတ်း ၵၼ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶွႆ ၵၼ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶႂ်ႈၸႃႉ ၸႂ်လမ် တေႃႇ ၵၼ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶႆႈၸႂ် ဢၵျူဝ်း ပုၼ်ႈ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ယႃႉသရေႇ ၵၼ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ၶႃႉၸိုဝ်ႈ ၶၢႆသဵင် ၵၼ်၊လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ႁူဝ်ၸႂ်ၽႅၼ်သုင်၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၽွမ်ႉၸႂ် ၵၼ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21ၵဝ်ၶႃႈ ၵူဝ် ဝႃႈ၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁွတ်ႈ ၵႂႃႇ တီႈ သူ ထႅင်ႈ တၢင်ႇ ပွၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ တၵ်း ႁႂ်ႈ ၵဝ်ၶႃႈ လႆႈ ဢူၵ်း လႆႈ ဢူၵ်း ဢၢႆ ၽၢႆႇၼႃႈ သူ လႄႈ လႆႈ ႁွင်ႉႁႆႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵူၼ်း တင်းလၢႆ၊လႆႈ ၽိတ်းပိူင်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် တၢင်းၽိတ်း လႄႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် သေ ၵႃႈတီႈ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ၊တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း မေႇထုင်ႇ ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မီး ၸႂ် ၵိလေႇသႃႇ ပူၼ်ႉလိူဝ် ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\