2 Corinthians 8

1ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ၵဝ် ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ ႁု လွင်ႈ ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မႅင်ႇ ပၼ် ၵႃႈၼိူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် မီး ၼႂ်း မိူင်း မႃႇၵေႇတေႃးၼိ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 2ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ၊ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပိၵ်ႉသမ်ႉ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ၽေး တုၵ်ႉၶႃႉ ၸႅတ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၼမ်ၼႃႇ လူင်လၢင် သေၵေႃႈ၊ၶဝ် ယင်း မီး တၢင်း ဢၼ် သိူဝ်းပျေႃႇ ၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပိၵ်ႉသမ်ႉ ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ၼႃႇ သေၵေႃႈ ၶဝ် ယင်း မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ၼမ်ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 3ၶဝ် လူႇတၢၼ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ၵဝ် ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ လွင်ႈ ဢၼ် ၶဝ် ယင်း လူႇတၢၼ်း ၼမ်ၼႃႇ သေ ၼၼ်ႉ လူးၵွၼ်ႇ ဢေႃႈ။ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် မီး ၸေႇတၼႃႇ ၼၼ်ႉ၊- 4ၶဝ် တိုၵ်းယူင်း တွင်းပၢၼ်ႇ ႁႂ်ႈ ႁဝ်း ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ၶဝ်၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် ၶဝ် တၵ်း လႆႈ ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် ၽေးၸွၼ်း ယိုၼ်ႈ မႅင်ႇ ပၼ် တီႈ ၵူၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼင်ႇ ၵၼ် ဢၼ် မီး ယူႇ ၵႃႈတီႈ မိူင်း ယုတႃႉ၊ပုၼ်ႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5တၢင်း ဢၼ် ၶဝ် လူႇတၢၼ်း ၼၼ်ႉ ၼမ်ၼႃႇ သေ ဢၼ် ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၶဝ် ဢဝ် တူဝ် ၶဝ် သၢၵ်ႈလူႇ တီႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ယဝ်ႉ ၸင်ႇ၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း သြႃႇ တိတု၊ၵေႃႉ ဢၼ် တႄႇၸႃႉ ႁဵတ်းၵၢၼ် တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ၼႆႉ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ မၼ်း ၵႂႃႇ ၸွႆႈ သူ ႁဵတ်းၵၢၼ် တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼႆႉ၊တေႃႇ ပေႃး ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ ဢေႃႈ။- 7ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ယႂ်ႇ ၼႃႇ၊မေႃ ႁေႃးတြႃး၊မီး တၢင်း ႁု တၢင်း ႁၼ်၊မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ်၊ဢိၵ်ႇတင်း မီး ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼိူဝ် ႁဝ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း မီး ဢလူဝ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ သူ၊တၵ်း တေ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် ႁဵတ်း ၼႃႈၵၢၼ် တႃႇၼႃႉ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ၼႆႉ၊လိူဝ်တွၼ်း ၼႃႇ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 8ၵဝ် လၢတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ပၼ် ဢမိင်ႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵဝ် ဢဝ် တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ ႁဵတ်း တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ ၼၼ်ႉ လၢတ်ႈၼႄ သူ၊ႁႂ်ႈ တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သူ ယႂ်ႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ လႆႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး ဢေႃႈ။- 9သူ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၵႃႈႁိုဝ် ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ ပိၵ်ႉသမ်ႉ မၼ်းၸဝ်ႈ မၢၵ်ႈမီး သေၵေႃႈ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢမ်ႇ ယၢၵ်ႈၽၢၼ် ပုၼ်ႈ သူ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁၼ် ထိုင် ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း သူ တင်းလၢႆ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ မၢၵ်ႈမီး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ၽၢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် ႁၼ် ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ၵၢၼ် ဢၼ် သူ တႄႇၸႃႉ မိူဝ်ႈ ပီၵၢႆ ၼၼ်ႉ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ တေႃႈလဵဝ် ၸိုင်၊ယဵင်ႈၶႅၼ်း လီ သေပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။ သူ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဵပ်း ငိုၼ်းလူႇ ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ဢမ်ႇၵႃး၊ၸႂ် ဢၼ် ၶႂ်ႈ ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ သူ မီး ၸႂ် ဢွၼ်တၢင်း ပိူၼ်ႈ ယဝ်ႉ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶတ်းၸႂ် ပွင်ႁဵတ်း ၵႃႈ ဢၼ် သူ ၶိုင် ပွင် မႃး ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တင်း ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ဢၼ် မိူၼ် မိူဝ်ႈ ၼၼ် ၼၼ်ႉ လႄႈ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵေႃႈ ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် သူ တၢတ်ႈၼိူင်ႇ လႆႈ ၼၼ်ႉ၊ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ယဝ်ႉ တူဝ်ႈ တႃႉ။- 12ပေႃး သူ မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၸိုင်၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁပ်ႉတုင်း ဢဝ် တႃႇၼႃႉ တၢင်းလူႇ သူ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် သူ မီး ၼၼ်ႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈလႆႈ မဵဝ်း ဢၼ် သူ ဢမ်ႇ မီး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 13ၵဝ် ဢမ်ႇ လႆႈ မီး ၸႂ် ဝႃႈ၊ႁႂ်ႈ ပိူၼ်ႈ လႆႈ သၢၵ်ႈသႃႇ သေလႄႈ ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁၢပ်ႇ ၼၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ၊ႁႂ်ႈလႆႈ သၢင်ႇထုၵ်ႇ ပုၼ်ႈ တင်း သွင် ၽၢႆႇ သွင် ပႃႈ ၸိုင်၊မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ၊တၢင်း ဢၼ် သူ မၢၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉ သူ ထုၵ်ႇလီ ၸွႆႈထႅမ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လူဝ်ႇ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ဝၢႆး ၼၼ်ႉ မႃး၊မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၶဝ် မၢၵ်ႈမီး ၼၼ်ႉ၊ၶဝ် တၵ်း ၸွႆႈထႅမ် သူ မိူဝ်ႈ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ တၢင်း ၸွႆႈထႅမ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊မၼ်း တေ ၽဵင်ႇ ပဵင်း ၵၼ် ဢေႃႈ။- 15မၼ်း ပဵၼ် ဢၼ် မႅၼ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ဝႆႉ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ဢၼ် သိမ်းပႅင်း ဝႆႉ ၼမ် ၼမ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း တေ ဢမ်ႇ လိူဝ် ဝႆႉ ၵႃႈသင် လႄႈ ၵေႃႉ ဢၼ် သိမ်းပႅင်း ၵေႇ ၼၼ်ႉ တၵ်း တေ ဢမ်ႇ ၸုတ်ႈ ဢမ်ႇ လုတ်ႈ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16ႁဝ်း တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သြႃႇ တိတု၊မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ၶႂ်ႈ ၸွႆႈ သူ မိူၼ် ႁဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17မၼ်း ထွမ်ႇဢဝ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း မၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇၵႃး၊မၼ်း မီး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁႅင်း ယႂ်ႇ ၼႃႇ ၶႂ်ႈ ၵႂႃႇၸူး သူ ၸွမ်းၼင်ႇ မီး ၼႂ်း ၸႂ် မၼ်း ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18ႁဝ်း တေ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၼွင်ႉ ႁဝ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ယွင်ႈယေႃး မၼ်း လူၺ်ႈ ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵႂႃႇ ၸွမ်း သြႃႇ တိတု၊ဢေႃႈ။- 19လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ လိူၵ်ႈ ဢဝ် ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၵႂႃႇ ၸွမ်း ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၼႃႈၵၢၼ် ဢၼ် ႁဵတ်း တၢင်းလူႇ ပုၼ်ႈ ဢၵျူဝ်း ၵုင်ႇသရေႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ ဢၼ် တၵ်း ၼႄပျႃး ၸႂ် ၸေႇတၼႃႇ ႁဝ်း တီႈ ၼၼ်ႈ ဢေႃႈ။ 20လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ႁဝ်း တၵ်း ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် ပိူၼ်ႈ တၢင်ႇ ဢပျတ်ႈ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁဝ်း ယိပ်းၵမ် ငိုၼ်းလူႇ ငိုၼ်းတၢၼ်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ သတိ ယူႇ ဢေႃႈ။- 21ႁဝ်း ၵျၢမ်ႇပွင် ႁဵတ်းသၢင်ႈ သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ တေႃႇ တေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ၵူၺ်းဢမ်ႇၵႃး၊ႁဝ်း ႁဵတ်း သိုဝ်ႈ သိုဝ်ႈ တေႃႇ တေႃႇ ၽၢႆႇၼႃႈ ၵူၼ်း ဢေႃႈ။ 22လိူဝ် သေ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ယင်း တေ ပွႆႇၸႂ်ႉ ၼွင်ႉ ႁဝ်း၊ၵေႃႉ ဢၼ် ႁဝ်း ယၢမ်ႈ လႆႈ ၸၢမ်းတူၺ်း မၼ်း လၢႆ ပွၵ်ႈ ယဝ်ႉ လႄႈ လႆႈ ႁု လွင်ႈ ဢၼ် မၼ်း ၶတ်းၸႂ် ၵႆႉ ပွင် ၼႃႈၵၢၼ် ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ မၼ်း မီး တၢင်း ဢၼ် မၼ်ႈ ၸႂ် တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ မၼ်း ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၵႆႉ ၼႃႇ ဢေႃႈ။- 23သြႃႇ တိတု၊ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ်၊ၵေႃႉ ဢၼ် ပွင်ၵၢၼ် ႁူမ်ႈ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ၵဝ် ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸွႆႈထႅမ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ပီႈၼွင်ႉ ႁဝ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ၵႂႃႇ ၸွမ်း မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊ပဵၼ် ၽူႈတၢင်တူဝ် ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ဢၼ် ၵႂႃႇ ပွင်ၵၢၼ် ပုၼ်ႈ မုၼ်ၽုင်း ၸဝ်ႈ ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 24ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ၵိုင်ႇ တၢၼ်ႇၵၼ် တင်း ဢၼ် ႁဝ်း လႆႈ ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ သူ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ၼႄပျႃး တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ သူ ၵႃႈတီႈ ၶဝ် တင်းလၢႆ တႃႉ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\