2 Peter 1

1ၵဝ် သိမုၼ်ႇ ပေႇတရု၊ဢၼ် ပဵၼ် ၶႃႈ တင်း တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼႆႉ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ မိူၼ် မိူၼ် ၵၼ် တင်း ႁဝ်း၊လႆႈ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တြႃး တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ်၊ယႂ်ႇ ၼမ် ၵိုၼ်း ၼႃႇ ၵႃႈတီႈ သူ၊ၵႃႈၼႂ်း ၺၢၼ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁု ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3တၼ်းၶူဝ်း ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢဵတ်းလူ ပၼ် ၵႃႈ ဢၼ် ႁဝ်း လူဝ်ႇ လႆႈ ဢသၢၵ်ႈလိပ်း ၼႂ်း ဝၢတ်ႈ ၽြႃး၊ဝၢတ်ႈ တြႃး ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁု၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ႁွင်ႉ ဢဝ် ႁဝ်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး မုၼ်သရေႇ ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် ၵတိ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ ထိူၵ်ႈၵႃႈ ၼၼ်ႉ၊ဢၢပ်ႈပၼ် တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ သူ ဢိင် ၵတိ ၸဝ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လု ၸၢင်ႈ လႅဝ် ဢၼ် မီး ၼႂ်း လေႃးၵႃႉ ၼႆႉ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸႂ်ၸပ်း ၸႂ်ၸွႆး ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊သမ်ႉ တၵ်း လႆႈ မီး ၸႂ်သၽေႃး ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၸႃႇတိ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၸိုင်၊ၸင်ႇ ပဵၼ် ဢေႃႈ။- 5ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊ၶတ်းၸႂ် သေလႄႈ ဢဝ် သီႇလႃႉ သိၼ် ထမ်း ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၼိူဝ် သီႇလႃႉ သိၼ် ထမ်း ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ၊- 6ၼိူဝ် ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸႅင်ႈ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ၊ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ပႂ်ႉထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ၊ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၶၢမ်ႇ ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃး ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ၊- 7ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ ၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸူမ်းပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ၊ၼိူဝ် တၢင်း ဢၼ် ပီႈၼွင်ႉ ၸူမ်းပႅင်း ၵၼ် ၼၼ်ႉ၊ဢဝ် မႅတ်ႈတႃႇ ထၢပ်ႈ ထႅင်ႈ တႃႉ။- 8လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပဵၼ် ပႃႇရမီႇ ဢၼ် သူ လူဝ်ႇ မီး ဝႆႉ လႄႈ ပေႃး သူ ႁႂ်ႈ ပႃႇရမီႇ ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ပျေႉၸုမ်ႇ ၼမ် ၵိုၼ်း ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း သူ ၸိုင်၊မၼ်း တၵ်း ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မီး ၸႂ် ၵႆႉ လႄႈ ႁႂ်ႈ သူ မီး ဢၵျူဝ်း ၼႂ်း ၺၢၼ်ႇ ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 9ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၽူႈလႂ် သေဢမ်ႇဝႃႈ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ဢမ်ႇ မီး ပႃႇရမီႇ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸမ်ႉ၊မၢၵ်ႇတႃ မၼ်း မွတ်ႇ ဝႆႉ ယူႇ လႄႈ ႁၼ် ၵႅပ်ႈ ၼႃႇ ဢေႃႈ။ မၼ်း ယင်း ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် လိုမ်း ပႅတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သုၵ်ႈ ပွတ်ႈ ဢပျတ်ႈ ၵဝ်ႇ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ 10ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ၊ပီႈၼွင်ႉ ၵဝ် ၶဝ်႟။ ယဵင်ႈၶႅၼ်း ၶတ်းၸႂ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ်၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈၵဵပ်း ဢဝ် သူ ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် ဢၼ် တႄႇ မၼ်ႈ ယူႇ တႃႉ။ ပေႃး ႁဵတ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼၼ် ၸိုင်၊သူ တၵ်း တေ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း တၢင်း ဢၼ် တူၵ်း လူမ်ႉ ၼႂ်း ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ဢဵတ်းလူ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ တီႈ သူ တႄႉတႄႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶဝ်ႈ ၸၢမ်ႇၸႃး ၵႃႈၼႂ်း မိူင်း ထႃႇဝရႃႉ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ လႄႈ ပိၵ်ႉသမ်ႉ သူ လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း လႆႈ တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် သူ လႆႈ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ သေၵေႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း တေ ဢဝ် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ သေလႄႈ ပၼ် သတိ သူ ၵႂႃႇ သေႇ သေႇ ဢေႃႈ။- 13ၵဝ် ထၢင်ႇ ၼႂ်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ယင်း မီး ယူႇ ၼႂ်း တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၼႆႉ ၵဝ် လီ ပၼ် သတိ လႄႈ ၸူဝ်း ဢဝ် သူ၊- 14ပိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁု ဝႃႈ၊ၵဝ် တၵ်း လႆႈ ၸဵဝ်း ပႅတ်ႈ ဝႆႉ တူဝ် ၶၼ်ႇထႃႇ ၵဝ် ၼႆႉ ၵႂႃႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊မွၵ်ႇလၢတ်ႈ ၵဝ် ဝႆႉ၊လႅင်း လႅင်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 15လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် တၵ်း ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ တွင်း ဝႆႉ၊လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ယူႇ တႃႇသေႇ၊လိုၼ်းသေ ဢၼ် ၵဝ် လၢႆႈ ၸၢတ်ႈ ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 16မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း ၽုၺ်ႇဢွၵ်ႇ မွၵ်ႇလၢတ်ႈ သူ လွင်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ၶိုၼ်း မႃး ထႅင်ႈ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ႁဝ်း ဢမ်ႇ လႆႈ ဢဝ် ဢပုမ်ႇ ဢၼ် ပႃး ပရိယႄႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ။ ႁဝ်း ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် လႆႈ ႁၼ် တၢင်း ဢၼ် ယႂ်ႇ မျၢတ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ လႆႈ ႁပ်ႉ ဢဝ် ၵုင်ႇသရေႇ တင်း မုၼ်ၽုင်း ဢႃႇၼုၽေႃႇ ၵႃႈတီႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် သဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၸဝ်ႈ ဢၼၼ်ႇတႃႉ တၼ်းၶူဝ်း လၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ဝႃႈ၊ "ၵေႃႉ ၼႆႉ ပဵၼ် လုၵ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၼႃႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ၵျိူၵ်ႈ ႁၵ်ႉ ထုၵ်ႇၸႂ် ၼႃႇ ဢေႃႈ" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 18သဵင် ၸဝ်ႈ ဢၼ် လၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သေ ၵႃႈၼႂ်း ၵၢင်ႁၢဝ် မႃး ၼၼ်ႉ၊တူဝ် ႁဝ်း လႆႈ ငိၼ်း လီ လီ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ယူႇ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႃႈတီႈ ၼိူဝ် လွႆ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 19လိူဝ် သေ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း ယင်း မီး ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ယဵင်ႈၶႅၼ်း သေႇၶျႃႇ လီ ငၢမ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ။ သူ ထုၵ်ႇလီ မၢတ်ႈတွင်း ဝႆႉ၊ၵႂၢမ်း ဢၼႃႇၵတ်ႉတိ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ လီ လီ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် မၼ်း ပဵၼ် မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၵွၵ်းၽႆး လႅင်း ထွင်ႇ ၵႃႈတီႈ ဢၼ် လပ်းသိင်ႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ၶိင်ႇ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ႁူဝ်မိူင်း သႂ် လႄႈ လၢဝ် ႁူဝ် ၼႂ် ဢွၵ်ႇ မႃး ၵႃႈၼႂ်း ႁူဝ်ၸႂ် သူ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 20ဢွၼ်တၢင်း သေပိူၼ်ႈ၊သူ တၵ်း လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် ပႃး ၼႂ်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ ၼႆႉ၊မၼ်း ပဵၼ် ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၸၢင်ႈ ဢဝ် တင်း ၺၢၼ်ႇ တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ သေလႄႈ ၽုၺ်ႇၼႄ ဢထိၵ်ႈပႄႇ မၼ်း လႆႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 21လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ယၢမ်ႈ လႆႈ ပဵၼ် ၸွမ်းၼင်ႇ ဢလူဝ်ႇ ၵူၼ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ တိုၵ်းယူင်း ႁူဝ်ၸႂ် ၵူၼ်း တင်းလၢႆ ၸင်ႇ၊ၶဝ် ဢိင် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\