2 Peter 3

1ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ ၵဝ် တႅမ်ႈလိၵ်ႈ တြႃး ၽိုၼ် တီႈ သွင် ၼႆႉ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း လိၵ်ႈ တြႃး တင်း သွင် ၽိုၼ် ၼႆႉ၊ၵဝ် ပၼ် သတိ လႄႈ တိုၵ်းသူၼ်း ယူင်း ၸႂ်ဝိၺိၺ်ႇ သူ ဢၼ် သႂ် ၸၢင်ႇ၊- 2ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၵႂၢမ်း ပရေႃးၽႅတ်ႈ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ တင်းလၢႆ ႁေႃးလၢတ်ႈ ဝႆႉ ထႃႈ ၸဵမ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ႁႂ်ႈလႆႈ ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း ပိင်းၺၢပ်ႈတြႃး ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဢဝ် တင်း တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ႁေႃး တီႈ သူ ဝႆႉ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 3လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ ထုၵ်ႇလီ ႁု ထွမ်ႇ ဝႆႉ ဢွၼ်တၢင်း ၸမ်ႉ၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဝၼ်း လိုၼ်းသုတ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵူၼ်း ပျၢၵ်ႈ တင်းလၢႆ တၵ်း ပေႃႇမႃး ႁဵတ်းပျၢၵ်ႈ ႁဵတ်း ၶူဝ် ၸွမ်းၼင်ႇ ၸႂ် ၶဝ် ဢၼ် ၵိလေႇသႃႇ ဢုပ်ႉပိူင်ႇ ဝႆႉ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 4လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊ "မၼ်းၸဝ်ႈ ဝႆႉၵတိ တေ ၶိုၼ်း မႃး ဢမ်ႇၸႂ်ႈ ႁိုဝ်း။ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ၵႃႈ လႂ်။ တႄႇ ဢဝ် ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ပူႇမွၼ်ႇ ႁဝ်း ၶဝ် ၼွၼ်းလပ်း ၵႂႃႇ ယဝ်ႉ ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ယင်း ပဵၼ် ယူႇ မိူၼ် ၵၼ် တင်း မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ဢၼ် တႄႇၸႃႉ ၽၢၼ်ႇသၢင်း ႁဵတ်း ပဵၼ် ဝႆႉ ၼၼ်ႉ ယူႇ ဢေႃႈ၊" ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ဢေႃႈ။- 5ၶဝ် တိုၼ်း ဝႆႉၸႂ် ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈ မၢတ်ႈ ၶႂ်ႈ တွင်း၊လွင်ႈ ဢၼ် ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၸဵမ် မိူဝ်ႈၵွၼ်ႇ ၼၼ်ႉ ပဵၼ် မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ၽႅၼ်ႇ လိၼ်မိူင်း ပဵၼ် မႃး သေ ၵႃႈတီႈ ၼမ်ႉ လႄႈ မီး ၼမ်ႉ လွမ်ႉႁွပ်ႈ ယူႇ ၼၼ်ႉ။- 6ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉ ၼၼ်ႉ မၼ်း ထူမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၵူၼ်းမိူင်း လေႃးၵႃႉ ဢၼ် မီး ယူႇ မိူဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ လုလႅဝ် ပႅတ်ႈ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၼမ်ႉ ထူမ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 7ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၼုၵ်ႈၵပၢတ်ႈ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ၼင်ႇၵဝ်ႇ၊ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တင်း လိၼ်မိူင်း ဢၼ် ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် သိမ်း ဝႆႉ၊တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ဢၼ် ၸီႇယၢင်ႇ တြႃး၊ႁႂ်ႈလႆႈ ဢဝ် တင်း ၽႆး တုတ်ႇ ယႃႉပႅတ်ႈ ပႃး ၸဵမ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 8ၵေႃႉသႄႈ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ယႃႇ လိုမ်း လွင်ႈတၢင်း ပိူင် ၼိုင်ႈ ၼႆႉ သေၵမ်း။ ၵႃႈတီႈ ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး ၼၼ်ႉ၊ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ပဵၼ် မိူၼ် ပီ မိူင်း ႁဵင် ၼိုင်ႈ လႄႈ ပီ မိူင်း ႁဵင် ၼိုင်ႈ ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ ပဵၼ် မိူၼ် ဝၼ်း ၼိုင်ႈ ၵူၺ်း ဢေႃႈ။- 9ၵူၼ်း ၵမ်ႈၽွင်ႈ ထၢင်ႇ ဝႃႈ၊ထႃႇဝရႃႉ ၽြႃး တေ ဢမ်ႇ ထိူင်း ဢမ်ႇ ၼၢၼ်း ပုၼ်ႈ တေ ႁဵတ်း ၸွမ်း ဝႆႉၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ၵူၺ်းၵႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ယိူၼ်ႉၸႂ် ဝႆႉ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ထွၵ်ႈ တေႃႇၼႃႈ သူ တင်းလၢႆ မႃး ႁိုင် ၼႃႇ ယဝ်ႉ လႄႈ ဢမ်ႇ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ လုလႅဝ် ၵႂႃႇ လႄႈ ၶႂ်ႈႁႂ်ႈ ၵူၼ်း ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႆႈၸႂ် ဢပျတ်ႈ ပိၼ်ႇၸႂ် ၶဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 10မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ၊တၵ်း မႃး မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၽူႈလၵ်ႉ မႃး လၵ်ႉ ၶူဝ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် တၵ်း ႁၢႆလၢႆ ၵႂႃႇ လူၺ်ႈ သဵင် ဢၼ် ယႂ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ လေႃးၵထၢတ်ႈ ၸိူဝ်း ၼႆႉ တၵ်း ၸိူမ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ထၢတ်ႈ ဢၼ် မႆႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ သေယဝ်ႉ၊လိၼ်မိူင်း ဢိၵ်ႇတင်း ၶိူင်ႈပိူင် ဢၼ် မီး ယူႇ၊ၵႃႈၼႂ်း မၼ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် ၼၼ်ႉ တၵ်း မႆႈ ၶႅမ်ႈ လပ်ႉ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ဢေႃႈ။- 11ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ ၶိူင်ႈပိူင် ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းမူတ်း၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ယႃႉပႅတ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ လႄႈ၊သူ ထုၵ်ႇလီ ပဵၼ် ၵူၼ်း ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ဢွၼ်ၵၼ် ၵမ်ၵျၢင်ႉ တၢင်းၵမ် တၢင်းၵျၢင်ႉ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း ဝၢတ်ႈ ၽြႃး ယူႇ တႃႉ။- 12ဢွၼ်ၵၼ် မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ၼၼ်ႉ မႃး ထိုင် လႄႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ၵႂႃႇ မႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လီ ငၢမ်း တႃႉ။ မိူဝ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ၽႆး တၵ်း မႆႈ ၶႅမ်ႈ ပႅတ်ႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် လႄႈ လေႃးၵထၢတ်ႈ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း ၶၢမ်ႇ မႆႈ ၸိူမ်ႈ ႁၢႆ ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽႆး ဢၼ် မႆႈ ၼႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၸွမ်း ၵႃႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၵတိ မၼ်းၸဝ်ႈ မီး ဝႆႉ ၼၼ်ႉ၊ႁဝ်း မုင်ႈမွင်း ပႂ်ႉထႃႈ ၽႃႉၵၢင်ႁၢဝ် မႂ်ႇ တင်း လိၼ်မိူင်း မႂ်ႇ၊တီႈ ဢၼ် တြႃး တၢင်း သိုဝ်ႈတေႃႇ တႄႇ ဝႆႉ မီး ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 14ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ပႂ်ႉထႃႈ လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ လႄႈ ၵေႃႉသႄႈ ၵဝ် ၶဝ်႟။ ဢွၼ်ၵၼ် ၶတ်းၸႂ် ႁႂ်ႈ ၵၢင်းလွတ်ႈ တင်း ဢပျတ်ႈ ဢၼ် ၵူဝ်ႈၵိူၵ်ႇ ဢၼ် ယူႇ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လႄႈ ယူႇ ၼိမ် ၼိမ် လီ လီ လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း မၼ်းၸဝ်ႈ တႃႉ။- 15ဢွၼ်ၵၼ် ယိုၼ်ႈ မၢတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ယိူၼ်ႉၸႂ် ၼၼ်ႉ၊ပဵၼ် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် တႃႉ။ မႅၼ်ႈ ၼင်ႇ ဢၼ် ၼွင်ႉ ႁၵ်ႉ ႁဝ်း ပေႃးလု၊တႅမ်ႈ ပၼ် ၵႂႃႇ တီႈ သူ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ၺၢၼ်ႇ ပိင်ႇၺႃႇ ဢၼ် မၼ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊- 16ၵႃႈၼႂ်း လိၵ်ႈ တြႃး မၼ်း ၵူႈ ၽိုၼ် ၼၼ်ႉ လႆႈ လၢတ်ႈ ထိုင် လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵႃႈၼႂ်း လိၵ်ႈ မၼ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ၵမ်ႈၽွင်ႈ ၵေႃႈ ႁု ပွင်ႇၸႂ် ယၢပ်ႇ ၼႃႇ လႄႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု လီ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ၸႂ် ဢမ်ႇ တႄႇ ဢမ်ႇ မၼ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢွၼ်ၵၼ် ၶွမ်ႈ ပိၼ်ႈ တြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵျၢမ်းလိၵ်ႈ တၢင်ႇ ၶေႃႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ပႅတ်ႈ၊ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ဢၼ် ၶဝ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ တူဝ် ၶဝ် လုလႅဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 17ၵေႃႉသႄႈ ၶဝ်႟။ သူ ၸမ်ႉ၊ပေႃး လႆႈ ႁု လွင်ႈတၢင်း ၼႆႉ ယဝ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ လွင်ႈ ၸွမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်းၽိတ်း ၵူၼ်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၵ်း ဢမ်ႇ သုတ်ႉယွမ်း ၵႂႃႇ ၵႃႈၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် တႄႇ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ဢွၼ်ၵၼ် ဝႆႉ သတိ လီ လီ တႃႉ။- 18ဢွၼ်ၵၼ် ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇမႂ်ႇသုင် မႃး ၵႃႈၼႂ်း ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ႁုၸၵ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း၊ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။ ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ မီး မုၼ်သရေႇ ၸႃႉၸဵမ် မိူဝ်ႈလဵဝ် လႄႈ သိုပ်ႇၵႂႃႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ ဢႃမိၼ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\