2 Thessalonians 1

1သြႃႇ ပေႃးလု၊သြႃႇ သီႇလႃႉ၊ တင်း သြႃႇ တိမေႃးသေႇ၊ၶဝ် တင်းမူတ်း။ တႅမ်ႈလိၵ်ႈ ပၼ် ထိုင် ၵႂႃႇ တီႈ ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ဝဵင်း ထိတ်ႉသႃႇလေႃးၼိၵ်ႈ၊ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၼႂ်း ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း တင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 2ႁႂ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း တင်း ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် ၵျေးၸူး ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၵႃႈၼိူဝ် သူ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ တႃႇသေႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း ထုၵ်ႇလီ ႁဵတ်း၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ယႂ်ႇမႃး ၼမ်ၼႃႇ လႄႈ ၸႂ် ႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် သူ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ လႄႈ ၵေႃႉ ၼိုင်ႈ မီး တေႃႇ ၵၼ် ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ တူဝ်းတွၼ်း ၼမ် ၵိုၼ်း မႃး ယူႇ တိၵ်းတိၵ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ႁဝ်း မီး တၢင်း ဢၼ် ဢုပ်ႇ ဝၢဝ်း လွင်ႈ သူ၊ၼႂ်း ၸိူဝ်းၸဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊လူၺ်ႈ လွင်ႈ ဢၼ် သူ မီး တၢင်း ဢၼ် ယိူၼ်ႉၸႂ်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ် ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် သူ လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ငႅၼ်းသႄး၊တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၵႃႈမီး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 5လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ ပဵၼ် သၢၵ်ႈသေႇ ပုၼ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ၸၢမ်းတူၺ်း ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး လႄႈ တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇ တၢင်း ဢၼ် ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ထိူၵ်ႈ ပဵၼ် ၵူၼ်းမိူင်း မၼ်းၸဝ်ႈ၊ပုၼ်ႈ ဢၼ် သူ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 6ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း ၸီႇယၢင်ႇ ၸွမ်းၼင်ႇ တြႃး လႄႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း တႅၼ်း ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် တီႈ ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ပၼ် တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် တီႈ သူ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ၊- 7သမ်ႉ တႅၼ်း ပၼ် ၵတ်းယဵၼ် ၶျၢမ်းသႃႇ၊တီႈ သူ ၸိူဝ်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း ႁဝ်း၊ၼႂ်း မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၽြႃး ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊လုၵ်ႉ သေ ၵႃႈတီႈ ၵၢင်ႁၢဝ် ပေႃႇမႃး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း တမၢၼ်ႇၵၢင်ႁၢဝ် ဢၼ် မီး တၼ်းၶူဝ်း ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ၊- 8ပႃး ဢဝ် တင်း မုၵ်ႉၽႆး လူင်း မႃး ႁႂ်ႈလႆႈ ၸီႇယၢင်ႇ ပၼ်တၢမ်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ႁု ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈၼိူဝ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ထွမ်ႇဢဝ် ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 9ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢၼ် လုလႅဝ် ထႃႇဝရႃႉ လႄႈ တၵ်း လႆႈ ၽၢတ်ႇ ယၢၼ် သေ ၵႃႈတီႈ ၽၢႆႇၼႃႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႃႈတီႈ မုၼ်ၽုင်း တၼ်းၶူဝ်း ၸဝ်ႈ၊- 10မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ မႃး ၼႂ်း ဝၼ်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် မုၼ်သရေႇ ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ တင်းလၢႆ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈလႆႈ ၶၢမ်ႇ ဢဝ် တၢင်း ဢၼ် ယွင်ႈယေႃး ၵႃႈတီႈ ၵူၼ်း ဢၼ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း သၢၵ်ႈသေႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ ၸင်ႇ၊ႁဝ်း သူးတွင်း ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ သေႇ သေႇ၊ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ တၵ်း မၢတ်ႈ သူ ပဵၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈၶၢမ်ႇ ဢဝ် ၵျေးၸူး တၢင်း ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် ၼၼ်ႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း ႁႂ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း မုၼ်ၽုင်း မၼ်းၸဝ်ႈ လႄႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၸေႇတၼႃႇ တၢင်း ဢၼ် မျၢတ်ႈ လီ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႃႈၵၢၼ် တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ သူ ၼၼ်ႉ ပျေႉၸုမ်ႇ တဵမ်ထူၼ်ႈ မႃး၊- 12ဢိၵ်ႇတင်း ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် တၵ်း ႁႂ်ႈ ၸိုဝ်ႈသဵင် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု၊မီး မုၼ်သရေႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ သူ တင်းလၢႆ၊သူ တင်းလၢႆ ၵေႃႈ တၵ်း မုၼ်သရေႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၸွမ်းၼင်ႇ သု ၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\