2 Thessalonians 2

1ၸၢပ်ႈသႅင်ႇ လူၺ်ႈ လွင်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊တၵ်း မႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း လွင်ႈ ဢၼ် ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ၸုတုမ် ၵၼ် ၵႃႈတီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟၊ႁဝ်း တိုၵ်းယူင်း သူ ဝႃႈ၊- 2ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း ဢမ်ႇ မီး တၢင်း ဢၼ် ယုင်ႈၸႂ် ၵႂင်ၸႂ် ၵႂႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် သူ ၶႆႈၸႂ် ၸဵၼ်းၸႃး၊ဢမ်ႇၼၼ် တူၵ်းၸႂ် ၵႂႃႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၵႂၢမ်း ဢၼ် ဝႃႈ၊မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁွတ်ႈမႃး ယဝ်ႉ၊ဝႃႈ ၼင်ႇ ၼႆ ၼၼ်ႉ ၸိုင်၊ၵဝ် တွင်းပၢၼ်ႇ သူ ဢေႃႈ။ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊ပိူၼ်ႈ ဝႃႈ ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ၵႂၢမ်း ပျႃႇတိၵ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ဝႆႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ဢွၵ်ႇ သူပ်း ဝႆႉ၊ဢမ်ႇၼၼ် ႁဝ်း တႅမ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း လိၵ်ႈ ဢေႃႈ။- 3ယႃႇပေ ႁႂ်ႈ ၽူႈလႂ် လႆႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် သူ ၼႂ်း လူၺ်ႈ လွင်ႈ မဵဝ်း ၼိုင်ႈ မဵဝ်း လႂ်။ လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ဝၼ်း ၼၼ်ႉ ဢမ်ႇ ပႆႇ ႁွတ်ႈထိုင် ၸိုင်၊တၢင်း ဢၼ် ၶေႉၶဵင်ႇ လုၵ်ႉ ၽိုၼ်ႉ တၵ်း ပဵၼ် ဢွၼ်တၢင်း လႄႈ "ၶုၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ" ဢၼ် ဝႃႈ၊လုၵ်ႈၸၢႆး တၢင်း လု တၢင်း လႅဝ် ၼၼ်ႉ တၵ်း ပေႃႇမႃး ဢေႃႈ။- 4ၶုၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ၶတ်းၵၼ် တင်း ၵႃႈ ဢၼ် ႁွင်ႉဝႃႈ၊ၽြႃး ဢိၵ်ႇတင်း မဵဝ်း ဢၼ် ထိူၵ်ႈ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ ၼၼ်ႉ သေလႄႈ ယုၵ်ႉယွင်ႈ တူဝ် မၼ်း သုင် သေပိူၼ်ႈ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ဢေႃႈ။ မၼ်း ယင်း တေ ၶဝ်ႈ ၵႂႃႇ ၼင်ႈ ၵႃႈၼႂ်း ၵျွင်း ပိၵ်ႈမၢၼ်ႇ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ သေယဝ်ႉ၊တၵ်း လၢတ်ႈ ဝႃႈ၊မၼ်း ပဵၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 5ၸူဝ်ႈ ၶၢဝ်း ဢၼ် ၵဝ် မီး လူၺ်ႈ ၵၼ် တင်း သူ ၼၼ်ႉ၊လွင်ႈတၢင်း ၸိူဝ်း ၼႆႉ တင်းသဵင်ႈတင်းလူင်၊ၵဝ် လၢတ်ႈ ဝႆႉ တီႈ သူ ယဝ်ႉ၊ၸွင်ႇ သူ ဢမ်ႇ ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ႁိုဝ်း။- 6တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊သူ ၵေႃႈ ႁုၸၵ်း မဵဝ်း ဢၼ် ႁႄႉ မၼ်း ႁၢမ်ႈ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ လႄႈ၊ၼင်ႇ ႁိုဝ် မၼ်း တၵ်း ပေႃႇ ဢွၵ်ႇ မႃး ၼႂ်း ၶိင်ႇၵႃႇလႃႉ မၼ်း ၼၼ်ႉ ယဝ်ႉ။- 7ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ႁိုဝ် ဝႃႈၼႆ ၸမ်ႉ၊တၢင်း ဢၼ် လိုၵ်ႉ ဢၼ် လမ်ႇ ဢၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊သမ်ႉ ပေႃး ပွင် ႁဵတ်းၵၢၼ်ငၢၼ်း ဝႆႉ ယူႇ ယဝ်ႉ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၽူႈ ဢၼ် ႁႄႉၶႅၼ် ယူႇ တေႃႈလဵဝ် ၼႆႉ၊တၵ်း ႁႄႉၶႅၼ် ယူႇ တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ပႄႇ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 8ၵမ်း ၼၼ်ႉ ၶုၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ တၵ်း ပေႃႇမႃး လႄႈ ၸဝ်ႈ ၽြႃး ယေႇသု၊တၵ်း ဢဝ် တင်း လူမ်း ထူၺ်ႈၸႂ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ ဢဝ် မၼ်း တၢႆ ပႅတ်ႈ သေလႄႈ၊ဢဝ် တင်း သၢႆ ဢရွင်ႇ ဢၼ် မၼ်းၸဝ်ႈ ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ယႃႉ ၽဵဝ်ႈ ပႅတ်ႈ မၼ်း ဢေႃႈ။- 9ၶုၼ် ႁၢႆႉမိူၵ်ႈ ၼၼ်ႉ၊တၵ်း ပႃး ဢဝ် တင်း တၼ်းၶူဝ်း မႃႇၼၢတ်ႈ ပေႃႇမႃး သေလႄႈ ႁဵတ်း ၼႄ ၼိမိၵ်ႈ လၢၵ်ႈၶၼႃႇ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် လီဢၢမ်း၊ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင်၊- 10ဢိၵ်ႇတင်း ပႃး ဢဝ် တင်း ပရိယႄႇ ဢၼ် ႁၢႆႉ ဢၼ် မိူၵ်ႈ ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် လႄႈ ပႅတ်ႉလႅၼ် ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် တၵ်း လု သုမ်း ဢေႃႈ။ ၶဝ် ၼၼ်ႉ၊တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈ တၢင်း ဢၼ် လုလႅဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶဝ် ဢမ်ႇ ၶၢမ်ႇ ဢမ်ႇ ဢဝ်၊ၸႂ် ဢၼ် ႁၵ်ႉပႅင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် ႁႂ်ႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 11ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပွႆႇ ပၼ် ဢၶႂၢင်ႉ၊ႁႂ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ဢၼ် ၽိတ်း ဢၼ် ပိူင်ႈ ၼၼ်ႉ ပွင်ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ ၶဝ် လႆႈ ယုမ်ႇ ၽိတ်း ယုမ်ႇ ပိူင်ႈ ဢေႃႈ။- 12ဢၵျူဝ်း ဢၼ် ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၸမ်ႉ၊ၶဝ် ၸိူဝ်း ဢၼ် ဢမ်ႇ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး လႄႈ ၸၢင်ႈ မူၼ်ႈပျေႃႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ဢမ်ႇတြႃး တင်းသဵင်ႈတင်းလူင် ၼၼ်ႉ တၵ်း လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇတၢမ်ႇ ဢပျတ်ႈ ဢေႃႈ။ 13ပီႈၼွင်ႉ ဢၼ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁၵ်ႉ ၶဝ်႟။ ႁဝ်း တၵ်း လႆႈ ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပုၼ်ႈ သူ ယူႇ တႃႇသေႇ ဢမ်ႇထၢတ်ႇ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ လိူၵ်ႈ ဢဝ် သူ ဝႆႉ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ႁူဝ်ပိုင်း ၼၼ်ႉ၊ႁႂ်ႈ သူ လႆႈ ႁွတ်ႈထိုင် တၢင်း ဢၼ် ၵႄႇၶျွတ်ႈ ဢဝ် ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ ၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ႁႂ်ႈ သူ မူတ်းၸၢင်ႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ တၢင်း ဢၼ် သူ ယုမ်ႇမၢတ်ႈ သမ်ႇမႃႇ တြႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 14ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ႁွင်ႉ ဢဝ် သူ မႃး၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၵွပ်ႈ လူၺ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ ပၼ် သူ၊ပုၼ်ႈ လွင်ႈ ၼင်ႇ ႁိုဝ် သူ တၵ်း လႆႈ ပိူင်ႇ ထိူၵ်ႈ မုၼ်သရေႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢေႃႈ။- 15ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ ပီႈၼွင်ႉ ၶဝ်႟။ ယိပ်းၵမ် ဢဝ် ၼႄးဢုပတေႇ တြႃး ဢၼ် သိုဝ်ႈတေႃႇ ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ႁဝ်း သင်ႇ သွၼ်ပၼ် သူ ၵႃႈၼႂ်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း ႁေႃးလၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၵႂၢမ်း ဢၼ် ႁဝ်း တႅမ်ႈ သႂ်ႇ ၼႂ်း လိၵ်ႈ ၸိူဝ်း ၼၼ်ႉ ယူႇ သေလႄႈ ၸုၵ်း ၶၢမ်ႇ ယူႇ မၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ၶိူင်ႇ တႃႉ။ 16ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ၶႅၼ်းတေႃႈ ႁႂ်ႈ တူဝ် ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ ႁဝ်း ဢၼ် ႁၵ်ႉ ႁဝ်း လႄႈ ပၼ် တၢင်း ဢၼ် သၢၵ်ႈသႃႇ ထႃႇဝရႃႉ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်း ဢၼ် မုင်ႈထႃႈ မွင်းထႃႈ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၸွမ်းၼင်ႇ ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊- 17ပၼ် ႁူဝ်ၸႂ် ဢၼ် သၢၵ်ႈသႃႇ တီႈ သူ လႄႈ ႁႂ်ႈ သူ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ယူႇ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵမ်ၵျၢင်ႉ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၸၢင်ႈ လၢတ်ႈၸႃ ဢၼ် လီ ဢၼ် ငၢမ်း ၵူႈၸိူဝ်ႉၵူႈပိူင် သေၵမ်း လူၺ်ႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\