2 Timothy 1

1ၵဝ် ပေႃးလု၊ဢၼ် ပဵၼ် တမၢၼ်ႇ ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊လႄႈ ပဵၼ် ၵေႃႉ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ဢဝ် တင်း ဢလူဝ်ႇ ၸဝ်ႈ ၸႂ်ႉ ႁေႃးလၢတ်ႈ လွင်ႈ ၵတိ ၸဝ်ႈ ဢၼ် ဝႃႈ၊ႁဝ်း တၵ်း မီး ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် မႂ်ႇ ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ၊- 2မီး လိၵ်ႈ တႅမ်ႈ ထိုင် တိမေႃးသေႇ၊ၵေႃႉ ဢၼ် ၵဝ် ႁၵ်ႉ မိူၼ် ပဵၼ် လုၵ်ႈၸၢႆး ၵဝ် ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ႁႂ်ႈ ၽြႃး ပေႃႈၸဝ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပၼ် ၵျေးၸူး ၵရုၼႃႇ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းၼိမ် ၶျၢမ်းသႃႇ တီႈ မႂ်း သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ 3ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး တၢင်ႇၵျေးၸူး ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ၊ၸဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ပႃး တင်း ၸႂ် ဢၼ် ႁု တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ ဢၼ် မူတ်းၸၢင်ႇ လႄႈ ႁဵတ်းဝၢတ်ႈ တီႈ မၼ်းၸဝ်ႈ မိူၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ပူႇမွၼ်ႇ ၵဝ် တင်းလၢႆ ၵူဝ်းၵႂၢႆႇ မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၵဝ် ယွင်ႈယေႃး ၵျေးၸူး မၼ်းၸဝ်ႈ မိူဝ်ႈ ဢၼ် ၵဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ မႂ်း၊ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် သူးတွင်း တႃႇသေႇ ၵူႈဝၼ်း ၵူႈၶိုၼ်း ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 4ၵဝ် ၶုၵ်းၸႂ်လႆႈ ၼမ်ႉတႃ မႂ်း လႄႈ ၸႂ်ထိုင် ၶႂ်ႈ ႁၼ် မႂ်း ၼႃႇ လူင်လၢင် လႄႈ တၵ်း လႆႈ သိူဝ်းပျေႃႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 5ၵဝ် ၶႆႈၸႂ်ထူပ်း တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႂ်း ဢၼ် ၸႅတ်ႈ ၸၢင်ႇ၊ဢၼ် ပဵၼ် ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ မႄႈၼၢႆး မႂ်း လေႃးဢိ၊တင်း မႄႈ မႂ်း ဢုၼိၵ်ႉ၊ဢၼ် ၶဝ် မီး မႃး မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၼၼ်ႉ၊ၵဝ် ယုမ်ႇ ဝႃႈ မီး ၵႃႈၼႂ်း မႂ်း မိူဝ်ႈလဵဝ် ၼႆႉ ဢေႃႈ။- 6ၵွပ်ႈၼႆ လႄႈ သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် ဝႆႉ တီႈ မႂ်း ဢၼ် ၵဝ် ဢဝ် မိုဝ်း တၢင်ႇ ၵႃႈၼိူဝ် မႂ်း ၼၼ်ႉ ႁႂ်ႈ ၶိုၼ်ႈယႂ်ႇ မႃး တႃႉ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ပၼ် သတိ တီႈ မႂ်း ဢေႃႈ။- 7လွင်ႈ မၼ်း ၸမ်ႉ၊ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ် သၽေႃး ဢၼ် ၸၢင်ႈ ၵူဝ် ၸၢင်ႈ ႁႄ ၼၼ်ႉ တီႈ ႁဝ်း ဢမ်ႇၸႂ်ႈ။ မၼ်းၸဝ်ႈ ပၼ် ၸႂ် ဢၼ် ပႃး တၼ်းၶူဝ်း၊ၸႂ် ဢၼ် ၸၢင်ႈႁၵ်ႉ ၸၢင်ႈ ပႅင်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸႂ်သၽေႃး ဢၼ် ၸၢင်ႈ ထိင်း တူဝ်ၸဝ်ႈၵဝ်ႇ တီႈ ႁဝ်း ဢေႃႈ။ 8ပိူဝ်ႈ ၼႆ လႄႈ ယႃႇပေ ဢူၵ်း ဢၢႆ ပုၼ်ႈတႃႇ တေ ၶၢမ်ႇသၢၵ်ႈသေႇ ၽၢႆႇ ၸဝ်ႈၽြႃး ႁဝ်း၊ဢိၵ်ႇတင်း ၽၢႆႇ ၵဝ် ၵေႃႉ ဢၼ် လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ။ မႂ်း ၸမ်ႉ၊ၶဝ်ႈပႃး ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ႁေႃးလၢတ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ၊ၸွမ်းၼင်ႇ ဢၼ် ၽြႃးပဵၼ်ၸဝ်ႈ ပၼ်ႁႅင်း တၼ်းၶူဝ်း တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 9မၼ်းၸဝ်ႈ ၵႄႇသႄႇ ဢဝ် ႁဝ်း လႄႈ သႂၢင်းသႂ်ႇ ဝႆႉ ၵႃႈၼႂ်း ဢရႃႇ ၵူၼ်း မူတ်းၸၢင်ႇ မၼ်းၸဝ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ဝႃႈ၊ႁဝ်း လႆႈ ႁဵတ်း ၵုသူဝ်ႇ တၢင်းလီ ဝႆႉ ဢမ်ႇၸႂ်ႈ၊ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ မၼ်းၸဝ်ႈ ႁဵတ်း ၸွမ်း တၢင်း ဢၼ် တူဝ် မၼ်းၸဝ်ႈ ၵျၢမ်ႇပွင်၊ဢိၵ်ႇတင်း ၸွမ်း သု ၵျေးၸူး ဢၼ် ပၼ် တီႈ ႁဝ်း ၵႃႈၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၸဵမ်မိူဝ်ႈ ဢွၼ်တၢင်း ၸူဝ်ႈ ဢၼ် ၵမ်ႇၽႃႇ ဢမ်ႇ ပႆႇ ပေႃႇ ပဵၼ် မႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 10ၵူၺ်းၵႃႈ၊ၵျေးၸူး ၸဝ်ႈ ထၢင်ႇသႃး မႃး မိူဝ်ႈလဵဝ် ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ တၢင်း ဢၼ် ၸဝ်ႈ ၵႄႇၶျွတ်ႈ ႁဝ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ပေႃႇမႃး ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။ ၸဝ်ႈ ၼၼ်ႉ၊ယႃႉပႅတ်ႈ တၼ်းၶူဝ်း ၶုၼ် မရၼႃႉ တၢင်းတၢႆ သေယဝ်ႉ၊ႁႂ်ႈ ဢသၢၵ်ႈ ဢၼ် ၵၢင်းလွတ်ႈ တၢင်းတၢႆ ၼၼ်ႉ၊ထၢင်ႇသႃး မႃး ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၸဝ်ႈ ဢေႃႈ။ 11ပုၼ်ႈတႃႇ ၶၢဝ်ႇတြႃးသိူဝ်းပျေႃႇ ၼႆႉ၊မၼ်းၸဝ်ႈ ၶၢၼ်း ၵဝ် ဝႆႉ၊ႁႂ်ႈ ပဵၼ် တမၢၼ်ႇၸဝ်ႈ၊သြႃႇ ႁေႃးတြႃး၊ဢိၵ်ႇတင်း သြႃႇ သင်ႇ သွၼ် သုင်းမႃႉ ပိူၼ်ႈ ဢေႃႈ။- 12ၵွပ်ႈပိူဝ်ႈ ၸိူဝ်ႉ ၼင်ႇ ၼႆ ၸင်ႇ ၵဝ် လႆႈ ၶၢမ်ႇ တုၵ်ႉၶႃႉ တၢင်း ၽၢၼ် ဢေႃႈ။ ၼႂ်းဝႃႈၼၼ် သေၵေႃႈ ၵဝ် ဢမ်ႇ ၵူဝ် ဢမ်ႇ ဢၢႆ။ ၵဝ် ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၽူႈလႂ် ဝႃႈၼႆ ၵဝ် ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။ လွင်ႈတၢင်း ဢၼ် ဢဝ် တူဝ် ၵဝ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၼႂ်း မိုဝ်း မၼ်းၸဝ်ႈ ၼႆႉ ၵေႃႈ မၼ်းၸဝ်ႈ တၵ်း ပႂ်ႉထိင်း တေႃႇထိုင်ႁွတ်ႈ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ လႆႈ ယူႇ ဢေႃႈ၊ဝႃႈၼႆ ၵဝ် တမ်းၸႂ် သေႇၶျႃႇ ဝႆႉ ယဝ်ႉ ဢေႃႈ။- 13ႁဵတ်း ၸွမ်း ၵႂၢမ်းသင်ႇ သွၼ် ဢၼ် မၢၼ်ႇမႅၼ်ႈ မၼ်ႈၶိူင်ႇ ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ သွၼ်ပၼ် တီႈ မႂ်း ၼၼ်ႉ လူၺ်ႈ တၢင်းယုမ်ႇမၢတ်ႈ၊ဢိၵ်ႇတင်း တၢင်းႁၵ်ႉ မႅတ်ႈတႃႇ ဢၼ် ႁဝ်း မီး ၼႂ်း ၸဝ်ႈ ယေႇသု ၶရိၸ်ႈ၊ၼၼ်ႉ တႃႉ။- 14ပႂ်ႉထိင်း သမ်ႇမႃႇ တြႃး ဢၼ် ဢၢပ်ႈ ဝႆႉ ၵႃႈတီႈ မႂ်း လူၺ်ႈ ဝိၺိၺ်ႇ မူတ်းၸၢင်ႇ ၸဝ်ႈ ဢၼ် တႄႇ ယူႇ ၵႃႈၼႂ်း ႁဝ်း ၼၼ်ႉ တႃႉ။ 15ၵူၼ်း ယုမ်ႇမၢတ်ႈ ၼႂ်း မိူင်း ဢႃႇသိ၊ၵူႈ ၵေႃႉ၊ပႃး ၸဵမ် ၽုၵႄႇလု၊တင်း ႁေႇရမေႃးၵိၼ်ႇ၊ၶဝ် ပၢႆႈ ပႅတ်ႈ ၵဝ် ၵႂႃႇ ၼၼ်ႉ မႂ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။- 16ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢဵတ်းလူ ပၼ် မႅတ်ႈတႃႇ ၵရုၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် ၵူၼ်းႁိူၼ်းၵူၼ်းယေး ဢေႃးၼေႇသိၽေႃး၊သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ မၼ်း ၼၼ်ႉ၊ပၼ်ႁႅင်း ၵဝ် ယူႇ ၶိူဝ်းၶိူဝ်း လႄႈ ယင်း ဢမ်ႇ ဢူၵ်း ဢၢႆ ၼႂ်း တၢင်း ဢၼ် ၵဝ် လႆႈ တူၵ်းထွင်ႇ ယူႇ ၼၼ်ႉ ဢေႃႈ။- 17မိူဝ်ႈ ဢၼ် မၼ်း ႁွတ်ႈထိုင် ဝဵင်း ရူဝ်းမႃႉ၊မႃး ၼၼ်ႉ၊မၼ်း ၶတ်းၸႂ် သွၵ်ႈႁႃ ၵဝ် တေႃႇထိုင် လႆႈ ထူပ်း ႁၼ် ၵဝ် ဢေႃႈ။- 18ႁႂ်ႈ ၸဝ်ႈၽြႃး ဢဵတ်းလူ လႄႈ မီး မႅတ်ႈတႃႇ ၵရုၼႃႇ ၵႃႈၼိူဝ် မၼ်း၊ၼႂ်း မိုဝ်ႉ ဝၼ်း ၼၼ်ႉ သေၵမ်း လူၺ်ႈ။ မၼ်း ၸွႆႈ ၵဝ် ထၢၼ်ႇ ႁိုဝ် ၵႃႈတီႈ ဝဵင်း ဢေးၽႅတ်ႈ၊ၼၼ်ႉ ၵေႃႈ၊မႂ်း ႁု ယူႇ ဢေႃႈ။


Copyrighted Material
Learn More

will be added

X\